Zoek in de site...

Programma B2

De plaats van het tweede bachelorjaar (B2) in de opleiding Geschiedenis
Samenhang tussen de cursussen
Schema semester 1
Schema semester 2
Verdiepingspakket en themacolleges

Tweede jaar (B2) Code 1 2 3 4 EC
Historiografie LET-GESB2103 X 5
Gendergeschiedenis LET-GESB2105 X 5
Europa historisch beschouwd 1 LET-GESB2106 X 5
Europa historisch beschouwd 2 LET-GESB2107 X 5
Onderzoekslaboratorium LET-GESB2101 X 5
Religiegeschiedenis LET-GESB2104 X 5
Europa en zijn werelden LET-GESB2108 X X 5
Verdiepingspakket
(Oude Geschiedenis / Middeleeuwse Geschiedenis; Politieke Geschiedenis; Cultuurgeschiedenis; Economische, Sociale en Demografische Geschiedenis)
X X 15
Themacollege keuze X X 10
Totaal 60

De plaats van het tweede bachelorjaar (B2) in de Bacheloropleiding Geschiedenis

In B2 ligt het accent in het onderwijs nadrukkelijk op het verder ontwikkelen van onderzoeks- en schrijfvaardigheden. Je leert concepten en methoden van onderzoek te hanteren. Het onderwijs kent in tegenstelling tot het eerste jaar geen chronologische, maar een thematische insteek, waarbij je werkt aan probleemstellende opdrachten en historiografische reflectie. Je breidt het schrijfdossier waarmee je in B1 begonnen bent uit met de werkstukken die je schrijft bij de cursussen Onderzoekslab en het Themacollege.

Samenhang tussen de cursussen

De cursussen Europa beschouwd 1 en 2 en Historiografie hebben een sterke samenhang. In de cursus Historiografie verwerf je kennis en vaardigheden die je helpen om historische studies te plaatsen tegen de achtergrond van de geschiedenis van de geschiedwetenschap. In de cursussen Europa historisch beschouwd 1 en 2 leer je om studies rond een bepaald historisch vraagstuk historiografisch te analyseren, d.w.z. verschillen en overeenkomsten in gehanteerde concepten en inhoudelijke posities tussen de studies te analyseren en aan de context waarin de studie geschreven is te relateren. Dit is een opstap naar het schrijven van een status quaestionis. Ook de cursussen Gender- en Religiegeschiedenis vertonen een grote onderlinge samenhang: in beide gevallen bekwaam je je in het gebruik van concepten bij het analyseren van bronnen en literatuur en leer je hoe je op een systematische, methodisch verantwoorde wijze bronnen kunt analyseren. Bij Religiegeschiedenis wordt het accent nog wat sterker gelegd op gevorderde bronanalyse. Je bouwt hier natuurlijk voort op de ervaringen die je al bij de tijdvakken in B1 hebt opgedaan met het werken met bronnen. In Onderzoekslab komen de bovengenoemde vaardigheden samen, én duik je voor het eerst tijdens je opleiding zelf het archief in om in kleine groepjes bronnen te zoeken en te analyseren. Hierbij gebruik je ook de schrijf- en onderzoeksvaardigheden die je bij eerdere cursussen, met name het Propedeusewerkstuk, hebt opgedaan.

In het tweede semester bouw je in het Themacollege voort op de vaardigheden die je in het eerste semester hebt verworven. Je kunt een keuze maken uit onderzoeksthema’s op het terrein van oude en middeleeuwse geschiedenis, cultuurgeschiedenis, politieke geschiedenis en economisch, sociale en demografische geschiedenis. Vaak vloeien deze thema’s voort uit het eigen onderzoek van de docenten. De volgende aspecten van het doen van historisch onderzoek staan in de Themacolleges in ieder geval centraal: je brengt het wetenschappelijk debat over het vraagstuk dat je individueel gaat onderzoeken in kaart (in de vorm van een status quaestionis), je formuleert zelf een vraagstelling, selecteert en analyseert literatuur en bronnen en doet mondeling en schriftelijk verslag van je bevindingen; je bent kortom in staat een onderzoeksplan te formuleren en uit te voeren. In Onderzoekslab heb je hiermee al geoefend in subgroepjes en met een sterke sturende rol van de docent; in het Themacollege wordt het werken in subgroepjes gecombineerd met het schrijven van een individueel eindproduct onder begeleiding van de docent. In de cursus Europa en zijn werelden leer je, voortbouwend op de cursus Globalisering uit B1, de geschiedenis van Europa in verbinding te zien met de geschiedenis van andere werelddelen. Het verdiepingspakket geeft je ten slotte de gelegenheid je kennis en inzichten op een bepaald terrein van de geschiedenis te verdiepen.

Een aspect van de Bacheloropleiding dat in het tweede jaar veel aandacht krijgt is het geven en verwerken van peer feedback: opbouwend, kritisch commentaar op je eigen werk en dat van je medestudenten. In de cursus Historiografie oefen je hiermee, maar het komt ook in andere B2-cursussen terug. Daarnaast bekwaam je je in B2 in het houden van een mondelinge presentatie. In de cursus Onderzoekslab krijg je instructie over het houden van een presentatie en geef je een groepspresentatie.

Schema semester 1

Op deze eindkwalificaties ligt de nadruk

Toetsen (weken)

Bijzondere aandacht voor:

Europa historisch beschouwd 1 en 2

1. kennis van diverse historische visies op Europa                      
2. in kaart brengen van historiografische debatten
4. concepten identificeren en toelichten
5. zelfstandig historiografisch paper schrijven

Take-home tentamen (8-9); schriftelijk tentamen (8/9)

Zoeken en selecteren van literatuur; review artikelen lezen; schrijfvaardig-heid (papers in week 3, 5, en 7)

Gendergeschiedenis

1. kennis/inzicht in gendergeschiedenis
4. toepassen van gender als analytisch concept
5. feedback geven en ontvangen

Vaardighedententamen

Samenvatten; review artikelen lezen

Historiografie

2. kennis/inzicht in ontwikkelingen in geschiedwetenschap en historiografie

Schriftelijk tentamen (8/9)

Peer feedback

Religiegeschiedenis

1. kennis/inzicht in de cultuurhistorische benadering van religie
2. relatie
4. toepassen van concepten in historisch onderzoek; bronnenanalyse

Vaardighedententamen (8/9); schriftelijk tentamen (8/9)

Onderzoeks-methoden: oral history, visual history

Onderzoekslab

4. onderzoekscyclus doorlopen
5. mondeling en schriftelijk rapporteren
6. werkzaamheden organiseren (in groepsverband) en evalueren

Reflectie-verslag (8/9); paper (8/9);groeps-presentatie
(8/9)

Zoeken en selecteren van bronnen en literatuur; houden van een presentatie

Schema semester 2

Themacollege

4. onderzoekscyclus doorlopen
5. mondeling en schriftelijk rapporteren
6. werkzaamheden organiseren (in groepsverband) en evalueren

Presentatie;

paper(s)

Gevorderde onderzoeks- en schrijfvaardig-heden; presenteren

Verdiepingspakket

Elk pakket eigen accenten, maar overal:
1. kennis/inzicht in bepaalde onderwerpen
2. kennis/inzicht in historiografische ontwikkelingen
4. bronnenanalyse
5. schriftelijke en mondelinge presentaties

Schriftelijk tentamen; portfolio/
papers

Europa en zijn werelden

1. kennis/inzicht in bepaalde onderwerpen
2. kennis/inzicht in historiografische ontwikkelingen

Schriftelijk tentamen

Verdiepingspakket en themacolleges

De vier leerstoelgroepen van Geschiedenis bieden in het tweede semester elk een samenhangend verdiepingspakket van drie cursussen aan (samen 15 ec). Het volgen van één van deze verdiepingspakketten is verplicht: het verdiepingspakket behoort tot de majorvakken van de bacheloropleiding Geschiedenis. Daarnaast kunnen studenten Geschiedenis ervoor kiezen om – in het derde bachelorjaar – een van de andere verdiepingspakketten als minor te volgen.


Verdiepingspakket Oude Geschiedenis/Middeleeuwse Geschiedenis
LET-GESB931 Romeinse keizertijd
LET-GESB932 The Byzantine and Islamic Worlds in Late Antiquity and the Middle Ages
LET-GESB933 Middeleeuwse Cultuur

Verdiepingspakket Politieke Geschiedenis
Dit pakket bestaat uit twee hoorcollegecursussen. Daarnaast volgt de student een van de twee werkcolleges.

Hoorcollegereeksen: 
LET-GESB920 Politiek in Brussel en Den Haag
LET-GESB921 Vijf eeuwen denken over politiek

Werkcolleges (keuze uit een van de volgende cursussen):
LET-GESB922 Geschiedenis van politiek en samenleving. Nederland in de negentiende en twintigste eeuw
LET-GESB924 World government. The history of international organizations since the 19th century

Verdiepingspakket Cultuurgeschiedenis
LET-GESB950 Inleiding in de cultuurgeschiedenis. Steden, stromingen, wendingen 
LET-GESB951 Politieke cultuur: de verbeelding van de macht en de macht van beelden 
LET-GESB952 Op zoek naar de ware Nederlander. De verbeelding van volk en karakter, 1750 tot heden

NB: Als onderdeel van het verdiepingspakket Cultuurgeschiedenis kan ook de volgende (minor)cursus gevolgd worden:
LET-GESMI173 Sport History and Philosophy

Verdiepingspakket Economische, Sociale en Demografische Geschiedenis
LET-GESB961 Who built America? (1) Change and struggle in the social history of the United States (c. 1775 -1877) 
LET-GESB962 Who built America? (2) Change and struggle in the social history of the United States (1877 - present) 
LET-GESB963 American identities. Social differences and struggle in postwar America, 1945 - present


Themacolleges:

LET-GESB2207 Van Victoriaanse preutsheid tot Temptation Island. Liefde en seksualiteit in de 19de, 20ste en 21ste eeuw
LET-GESB2208 Tussen luilekkerland en het aardse Jerusalem: middeleeuwse utopische dromen
LET-GESB2210 Romans on the Bay of Naples
LET-GESB2211 Betwiste natuur
LET-GESB2212 Omstanders en de holocaust