Zoek in de site...

Doelstelling & vervolgopleidingen

De Griekse en Romeinse cultuur vormt vanaf de oudheid tot heden een van de hoofdcomponenten van de Europese cultuur in haar rijke veelvormigheid. De Europese cultuur wortelt in de Grieks-Romeinse cultuur en ontleent daaraan tot op de dag van vandaag steeds nieuwe impulsen. Zo wordt in de voorgestelde grondwet van de Europese Unie expliciet verwezen naar de Grieks-Romeinse oudheid als een bindend element in het moderne Europa. Thema's en motieven uit de oudheid keren steeds weer terug in de letterkundes van alle talen. Dit geldt evenzeer voor andere kunsten, zoals de architectuur en beeldende kunsten, voor de wijsbegeerte en voor de staatsinstellingen van Europa. Heel onze cultuur is van de oudheid doortrokken, zoals Grieks en vooral Latijn een belangrijk substraat vormen voor vele van de moderne Europese talen.

De opleiding GLTC biedt een programma dat uit drie delen bestaat: Griekse en Latijnse Taal- en Letterkunde en de cultuurvakken. Doorwerking en receptie van de klassieke beschaving in de Europese culturen komt in alle drie de onderdelen aan bod. Heb je gekozen voor de studie GLTC te Nijmegen, dan verwerf je een grondige en systematische kennis van de talen Grieks en Latijn en neem je kennis van alle wezenlijke aspecten van de Grieks-Romeinse beschaving. Voorts maak je je een zodanige vertaalvaardigheid eigen dat je zelfstandig Griekse en Latijnse teksten kunt lezen, die een diverse moeilijkheidsgraad en onderscheidende stijlkenmerken vertonen en die behoren tot uiteenlopende periodes en genres. Doordat de vakken Oude Geschiedenis, Klassieke Archeologie en Antieke Wijsbegeerte ruim aandacht krijgen, kun je deze teksten tevens plaatsen in hun cultuurhistorische context.

Deze studiegids is bedoeld voor alle studenten die zich hebben ingeschreven voor de bacheloropleiding Griekse en Latijnse Taal en Cultuur en geeft een overzicht van al het onderwijs dat door de opleiding wordt verzorgd in het studiejaar 2018-2019. Kenmerkend voor het bachelorprogramma is de onderverdeling in een major en twee minoren. De major is het basisprogramma van de eigen opleiding, minoren zijn samenhangende vakkenpakketten, die je kunt gebruiken om je major verder uit te diepen of juist om je kennis te verbreden door vakken van andere opleidingen te volgen.

Het programma ziet er als volgt uit: een eerste jaar met vakken uit het majordeel (B1) met afsluitend propedeusediploma, gevolgd door twee jaar (B2 en B3), waarin de major wordt voortgezet en daarnaast 2 minoren worden gevolgd.

De major vormt het voor iedere student verplichte onderdeel van de studie GLTC en omvat 135 studiepunten (ECTS), als volgt verdeeld: B1 (60 ECTS); B2 (55 ECTS); en B3 (20 ECTS). Daarnaast kies je in het B3-jaar twee minoren van elk 15 ECTS (veelal 3 cursussen van 5 ECTS) rond een zelfde thema of discipline. Zowel de eigen opleiding als andere opleidingen van de Faculteit der Letteren bieden minoren aan. Je bent vrij uit deze minoren te kiezen, wanneer je aan de ingangseisen voldoet. De opleiding GLTC biedt voor haar eigen studenten drie studieroutes voor de inrichting van de minorruimte aan, namelijk Grieks en Latijn, Archeologie, en Oude Geschiedenis. Deze minorroutes worden elders in deze gids uitvoerig besproken. Naast 2 minoren van 15 studiepunten volg je een Core Curriculum Geesteswetenschappen van 15 studiepunten (5 in B2 en 10 in B3).

Na de bachelor kun je instromen in de masteropleiding Oudheidstudies. Wil je leraar worden, dan moet je in de bacheloropleiding ten minste 90 talige studiepunten behalen en in de masteropleiding nog eens 30 talige studiepunten. Deze eis is gebaseerd op afspraken die gemaakt zijn tussen de verschillende opleidingen GLTC in Nederland. Naast de master Oudheidstudies heeft de faculteit diverse tweejarige onderzoeksmasters ontwikkeld, die openstaan voor studenten die een 7.5 gemiddeld voor hun bachelor hebben gehaald en minimaal een 8 voor hun bachelorscriptie.

Opleidingsdoelstellingen en eindtermen van de bachelor

De bacheloropleiding GLTC heeft tot doel brede, systematische basiskennis te verschaffen op het terrein van zowel de Griekse en Latijnse Taal- en Letterkunde als van de cultuur van de Grieken en Romeinen. De opleiding is er tevens op gericht je onderzoekvaardigheden op algemeen academisch niveau te laten verwerven, zoals het formuleren en uitwerken van een wetenschappelijke vraagstelling en status quaestionis, het kritisch selecteren en beoordelen van vakliteratuur, het gebruiken van ICT voor wetenschappelijke doeleinden, en een goede schriftelijke en mondelinge taalbeheersing. Ook verschaft de bacheloropleiding GLTC je een hoeveelheid basiskennis die onontbeerlijk is om de culturele tradities in de West-Europese beschaving nader te bestuderen. En natuurlijk reikt ze je de competenties aan op het terrein van de klassieke studiën die je in staat stellen je in de masteropleiding Oudheidstudies nader te specialiseren. De eindtermen van de bacheloropleiding GLTC kunnen als volgt worden geformuleerd:

1.  Je kunt in grote mate van zelfstandigheid vraagstukken uit het vakgebied van de Griekse en Latijnse Taal en Cultuur analyseren. Analyse en onderbouwing getuigen van een onderzoekende houding en van een methodische en kritische verwerking van de kennisbasis van het vakgebied.

2.  Je kunt onder begeleiding een relevant, specifiek vraagstuk uit het vakgebied van de Griekse en Latijnse Taal en Cultuur onderzoeken met behulp van passende onderzoeksmethoden. Je kunt een probleem afbakenen, deelvragen formuleren, deze theoretisch en empirisch onderzoeken met behulp van relevante bronnen, en je kunt in correct Nederlands verslag doen van de onderzoeksresultaten in een helder gestructureerde, academische stijl.

3.  Je kunt je eigen werkzaamheden organiseren, zowel individueel als in teamverband. Je kunt de werkzaamheden, mede op basis van feedback van anderen, evaluerenJe kunt lacunes in je eigen deskundigheid signaleren. Je maakt weloverwogen keuzes voor de vervolgstudie.

4.  Je kunt exemplarisch benoemen hoe de ontwikkeling van het vakgebied samenhangt met ontwikkelingen binnen verwante (geesteswetenschappelijke) disciplines.

5. Je bezit wetenschappelijk gefundeerde kennis van en inzicht in de belangrijkste aspecten van de talen Grieks en Latijn. Je kunt ze zelfstandig lezen met een doelmatig gebruik van woordenboeken en commentaren. Je kunt de ontwikkeling van beide talen beschrijven en historische en regionale taalkundige verschillen benoemen.

6. Je bezit wetenschappelijk gefundeerde kennis van de voornaamste Griekse en Latijnse literaire werken uit verschillende periodes, genres en regio’s. Je beheerst de methoden en technieken om deze in hun context te analyseren en bent in staat hierbij relevante antieke en moderne literatuurtheoretische concepten te betrekken.

7. Je hebt een breed overzicht van de hoofdlijnen van de antieke cultuur en tradities. Je kunt de kennis en vaardigheden op het terrein van de Klassieke en Provinciaal-Romeinse Archeologie, de Oude Geschiedenis en de Antieke Wijsbegeerte toepassen op onderzoek binnen deze richtingen, maar ook als interpretatiekader voor Griekse en Latijnse teksten.

Onderzoek

Het onderzoek van de opleiding GLTC in Nijmegen is gericht op de studie van de Griekse en Latijnse letterkunde, inclusief vroeg-christelijk Grieks en Latijn, Oude Geschiedenis, Klassieke Archeologie en Provinciaal-Romeinse Archeologie. Het onderzoek is verenigd in het facultaire onderzoeksprogramma ‘De Antieke Wereld', onderdeel van het facultaire onderzoeksinstituut HLCS (Historische, Literaire en Culturele Studies). Dit onderzoek is gericht op de studie van de beschaving van Grieken en Romeinen in al haar uitingsvormen. In het programma zijn twee disciplinaire lijnen vertegenwoordigd, overeenkomstig de in Nijmegen aanwezige expertise, namelijk (a) de ontsluiting van literaire en niet-literaire teksten en andere bronnen (met name materiële resten) en (b) de historiografische bestudering van de antieke beschaving. Deze lijnen komen overeen met twee van de drie deelprogramma's van OIKOS, de landelijke onderzoeksschool voor studiën op het gebied van de klassieke oudheid, waarvan de meeste Nijmeegse docenten tevens lid zijn.

Het onderzoeksprogramma ‘De Antieke Wereld' bestaat uit vier deelprogramma's: I: Grieks; II: Latijn, inclusief vroegchristelijk Grieks en Latijn, vulgair en middeleeuws Latijn; III: Oude Geschiedenis; IV: Klassieke en Provinciaal-Romeinse Archeologie. De onderlinge samenhang tussen de deelprogramma's bestaat niet alleen uit het feit dat ze zich richten op dezelfde culturen, talen, teksten en andere materiële overblijfselen uit de Oudheid, maar ook uit het feit dat de disciplinaire lijnen elkaar onderling aanvullen en verrijken. De studie van de Grieks-Romeinse beschaving en haar doorwerking is bij uitstek een interdisciplinaire aangelegenheid. Het onderzoeksprogramma ‘De Antieke Wereld' organiseert twee maal per jaar studiedagen op de universiteit, waarin zijn leden verslag uitbrengen van hun onderzoek aan de studenten van de opleiding en andere geïnteresseerden.

Reünistenkring

De Reünistenkring Griekse en Latijnse Taal en Cultuur is een vereniging die gelieerd is aan de Algemene Reünistenvereniging van de Radboud Universiteit Nijmegen. De contactpersoon van de reünistenkring GLTC: dr. Vincent Hunink (voorzitter/secretaris).