Zoek in de site...

Bachelorprogramma op hoofdlijnen

Kenmerkend voor dit bachelorprogramma is de onderverdeling in een major en minoren. De major is het basisprogramma van de eigen opleiding, minoren zijn samenhangende vakkenpakketten, die de student kan gebruiken om de major verder uit te diepen of om zijn of haar kennis juist te verbreden door vakken van andere opleidingen te volgen. Binnen dit programma kan ook nog worden gekozen uit een aantal meer gespecialiseerde keuzevakken. Alle studenten van de Letterenfaculteit volgen daarnaast vakken uit het zgn. Core Curriculum Geesteswetenschappen. Het Core Curriculum besteedt expliciet aandacht aan de vorming tot multidisciplinair georiënteerde geesteswetenschappers, met zicht op de betekenis van de eigen discipline voor de samenleving

Het programma van Nederlandse taal en cultuur ziet er als volgt uit: een propedeuse (B1) met majorvakken (B1) die wordt afgesloten met het propedeusediploma. Ook het tweede jaar van de studie (B2) bestaat voornamelijk uit majorvakken. In het derde jaar volgen de studenten majoronderdelen en kiezen zij twee minoren van elk 15 studiepunten. Daarnaast volgen zij, verspreid over drie bachelorjaren, nog de vakken die deel uitmaken van het Core Curriculum.

Als afsluiting van de bacheloropleiding schrijft de student in het derde jaar het bachelorwerkstuk. De student werkt hieraan in een bachelorwerkgroep van circa zeven studenten. Ieder semester worden bachelorwerkgroepen aangeboden voor de verschillende vakgebieden. Een student schrijft zich voor twee groepen in, de opleiding bepaalt vervolgens over welk onderwerp de student het werkstuk schrijft. De bachelor wordt afgesloten met het bachelordiploma.

Voor studenten die gestart zijn voor september 2018 ziet de verdeling van de studiepunten er als volgt uit:

Studiejaar Major-onderdelen keuzevak major Core curriculum Minor-onderdelen Studiepunten totaal
B1 55 5 60
B2 50 5 5 60
B3 10
BA-werkstuk
5 + 5 + 5 5 15 + 15 60
180 totaal

Keuzemomenten
Binnen de bachelor Nederlandse taal en cultuur zijn er verschillende momenten waarop een student kan kiezen voor een specialisme.


Binnen de major hebben studenten 20 studiepunten keuzeruimte die gevuld worden met neerlandistische vakken. Uit een jaarlijks wisselend aanbod van letterkunde-, taalkunde-, letterkunde en taalbeheersingsvakken, kiest de student 4 keuzevakken van 5 studiepunten. Op die manier is het mogelijk binnen Nederlandse taal en cultuur een accent te leggen op één van de vakgebieden. Halverwege het tweede jaar kiest de student een van de volgende vakken: 'Losgezongen van hun betekenissen: poëzie-analyse’, ‘Experimenteel onderzoek’ of een vak uit de minoren ‘Mediëvistiek’, Psycholinguïstiek’, Journalistiek’ en ‘Nogal logisch’. Aan het begin van het derde jaar heeft de student een aantal keuzemomenten. Er moet een een keuze worden gemaakt uit de tussen vakken 'Neerlandistiek Statistiek' en 'Verdieping Letterkunde'. 'Neerlandistiek Statistiek' is noodzakelijk om toegelaten te worden tot de masters Taalwetenschappen/Linguistics en Communicatie- en informatiewetenschappen. 'Verdieping Letterkunde' wordt meestal gevolgd door de studenten die door willen stromen naar de master Letterkunde. Ook moet de student aan het begin van het derde jaar een keuze maken uit de vakken ‘Van Adam tot Zeus’, Tutorial Taalkunde en Tutorial Taalbeheersing’. Gekozen kan worden uit tutorials op het gebied van de Letterkunde, Taalbeheersing en Taalkunde.  In het tweede semester van het derde jaar heeft  de student dan weer de keuze uit: 'Losgezongen van hun betekenissen: poëzie-analyse’, ‘Experimenteel onderzoek’ en een vak uit de minoren ‘Mediëvistiek’, Psycholinguïstiek’, Journalistiek’ en ‘Nogal logisch’. Een belangrijke beslissing is ook de keuze voor het onderwerp van het bachelorwerkstuk. Studenten kiezen dan voor letterkunde, taalkunde of taalbeheersing. De gekozen richting is vaak ook (maar niet altijd) bepalend voor de master.

Naast de major en de majorgebonden keuzeruimte heeft een student 30 studiepunten (2 x 15 of 1 x 30) aan minorruimte, verdeeld over het eerste en tweede semester van het derde jaar. Binnen de minorruimte kan een student kiezen voor verdieping of verbreding. Een student kan er ook voor kiezen om de minorruimte te gebruiken om zich inhoudelijk voor te bereiden op een master die niet direct aansluit op de bacheloropleiding. Zie voor meer informatie over minoren de Minorgids.

Het bachelorprogramma van studenten gestart op 1 september 2018 of later

Het bachelorprogramma voor studenten die vanaf 1 september 2018 starten met de studie Nederlandse taal en cultuur wijkt af van het bovenstaande. Het nieuwe programma bestaat uit een majordeel van 135 studiepunten, een zgn. profileringsminor van 40 studiepunten en het vak ‘Geschiedenis van het denken’. Dit programma bevat geen minoren van 15 studiepunten meer en ook geen Core Curriculum. De propedeuse en het tweede jaar bevatten - afgezien van het vak ‘Geschiedenis van het denken’ - louter majoronderdelen. De omvangrijke profileringsminor beslaat het grootste gedeelte van het derde jaar: 20 studiepunten in het eerste semester en 20 studiepunten in het tweede semester. De student heeft daarbij de keuze uit een aanbod van circa 10 profileringsminoren, die gemeen hebben dat ze qua onderwerp aansluiten bij de nationale wetenschapsagenda en deels sterk gericht zijn op de beroepspraktijk. Iedere profileringsminor bestaat uit een denktank (10 studiepunten), aanschuifonderwijs (20 studiepunten), een reflectiecursus (5 studiepunten) en een themacursus (5 studiepunten).

In het eerste helft van het derde jaar is er ruimte voor 2 majorvakken van 5 studiepunten elk en in het tweede semester staat nog het bachelorwerkstuk op het programma (10 studiepunten).

Of en hoeveel majorkeuzevakken de opleiding Nederlandse taal en cultuur in het tweede en derde jaar zal aanbieden wordt in de loop van het studiejaar 2018-2019 duidelijk.

Onder voorbehoud ziet het bachelorprogramma er vanaf het cohort 2018-2019 alsvolgt uit:

Studiejaar

Major-onderdelen

waarvan keuzevakken major

Geschiedenis van het denken

profileringsminor

Studiepunten totaal

B1

55

-

5

-

60

B2

60

?

-

-

60

B3

10 
10 (BA-werkstuk)

?

-

20 + 20

60

180 totaal

Honours Programma
De Radboud Honours Academy biedt gemotiveerde en getalenteerde studenten van de Radboud Universiteit de kans om naast hun reguliere studie een extra en uitdagend onderwijsprogramma te volgen. Er zijn honoursprogramma’s voor propedeuse-, bachelor- en masterstudenten.

Meer informatie over de programma's is te vinden op de website. De student kan ook een afspraak maken om langs te komen bij een programmaregisseur.

Radboud Honours Academy Erasmusplein 1, 19e verdieping, kamer 19.06 Telefoon: 024-3615955 E-mail: honours@honours.ru.nl Website: www.ru.nl/honoursacademy