Zoek in de site...

Bachelorprogramma op hoofdlijnen

Minoren
Honours Programma

Kenmerkend voor het bachelorprogramma is de onderverdeling in major en minoren. De major is het basisprogramma van de eigen opleiding. Minoren zijn samenhangende vakkenpakketten, die je kunt gebruiken om je major verder uit te diepen of om je kennis juist te verbreden door vakken van andere opleidingen te volgen. Meer informatie over de minoren vind je in de speciale minorgids op de website van de faculteit.

Het programma ziet er als volgt uit: een propedeuse (B1) met afsluitend propedeusediploma (B1), gevolgd door twee jaar studie (B2 en B3), waarin naast het majorprogramma twee minoren worden gevolgd. De bachelor wordt afgesloten met het bachelordiploma. Ongeacht de minorkeuze kun je altijd doorstromen naar het algemene programma (General programme) van de masteropleiding Taalwetenschappen (Linguistics). De masteropleiding duurt een jaar en wordt afgesloten met het masterdiploma. De bachelor geeft tevens toegang tot een tweejarige onderzoeksmaster, waarvoor een selectieprocedure geldt.

Studiejaar Majoronderdelen in studiepunten Minoronderdelen in studiepunten Studiepunten totaal
Bachelor 1 55 60
Bachelor 2 55 60
Bachelor 3 25 30 60
Master 60 60

De bacheloropleiding Taalwetenschap heeft het onderwijs georganiseerd via hoorcolleges, werkcolleges en practica. In het eerste college van een cursus licht de docent toe of er een aanwezigheidsplicht voor de betreffende cursus geldt en, indien er een aanwezigheidsplicht geldt, wat de gevolgen van eventuele afwezigheid zijn. Deze toelichting dient de docent ook schriftelijk vast te leggen in de cursusinformatie op Blackboard. Studenten wordt altijd aangeraden alle bijeenkomsten van een cursus bij te wonen, onafhankelijk van een aanwezigheidsplicht.

Minoren

In aanvulling op je major kun je studiepunten besteden aan de zogeheten minorenBij de opleiding Taalwetenschap wordt het minoronderwijs gevolgd in het eerste semester van B3. Een minor is een samenhangend pakket aan cursusonderdelen, dat je kunt gebruiken ter verdieping of verbreding van je studie. Zo zijn er facultaire, geesteswetenschappelijke en interfacultaire minoren. Ook is er aanschuifonderwijs, waarbij de minor bestaat uit majorvakken van andere Letterenopleidingen. Je kunt er ook voor kiezen om een (gedeelte van een) minor in te vullen met een stage of met een studieverblijf in het buitenland. Deze invulling moet goedgekeurd worden door de examencommissie. Een andere mogelijkheid is de zogeheten vrije minor, die je zelf kunt samenstellen uit vakken van binnen en buiten de faculteit. Deze invulling moet ook ruim voor aanvang van de minor goedgekeurd worden door de examencommissie.

Sommige minoren zijn verplicht als je de overstap wilt maken naar een bepaalde master. In het geval van het masterprogramma Taal- en Spraakpathologie in de master Linguistics is er geen speciale minor, maar wel een 'brugprogramma', dat bestaat uit de vakken Taalontwikkelingsstoornissen, Akoestische fonetiek, Het KNO-systeem, Spraakstoornissen, Afasie en Statistiek 3Concrete afspraken over dit brugprogramma kun je maken met dr. E. Janse (E.janse@let.ru.nl).

Honours Programma

De Radboud Honours Academy biedt gemotiveerde en getalenteerde studenten van de Radboud Universiteit de kans om naast hun reguliere studie een extra en uitdagend onderwijsprogramma te volgen. Er zijn honoursprogramma’s voor propedeuse-, bachelor- en masterstudenten.

Meer informatie over de programma's vind je op de website. Je kunt ook een afspraak maken om langs te komen bij een programmaregisseur.

Radboud Honours Academy Erasmusplein 1, 19e verdieping, kamer 19.06 Telefoon: 024-3615955 E-mail: honours@honours.ru.nl Website: www.ru.nl/honoursacademy