Zoek in de site...

Inhoud en eindtermen

Het studieprogramma van de master Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen omvat 120 ec, die gelijkmatig over twee jaar zijn verdeeld. Gedurende de hele opleiding volg je cursussen binnen de Faculteit der Letteren en de Radboud Docenten Academie. De opleiding kent vijf onderwijslijnen:

  • Vakinhoudelijke lijn (30 ec): cursussen op het terrein van de Nederlandse letterkunde, taalkunde en taalbeheersing, aangevuld met keuzevakken uit het masteraanbod van de Faculteit der Letteren
  • Didactische lijn (28 ec): cursussen op het terrein van de didactiek van het schoolvak Nederlands, de algemene didactiek en de professionele docentontwikkeling.
  • Onderzoekslijn (28 ec): cursussen op het terrein van geesteswetenschappelijke en onderwijskundige onderzoeksmethoden en een geïntegreerde masterscriptie waarin je een vakinhoudelijk scriptieonderzoek combineert met een didactisch ontwerponderzoek.
  • Praktijklijn (30 ec): een tweejarige stage in het middelbaar onderwijs waarbij je je docentkwaliteiten ontplooit en de inzichten uit de vakinhoudelijke en de didactische colleges naar de praktijk vertaalt.
  • Rode draad (4 ec): een lijn waarin je je visie op het docentschap en je ontwikkeling als vakinhoudelijk en didactisch specialist aan een kritisch zelfonderzoek onderwerpt.

JAAR 1

JAAR 2

Semester 1

Semester 2

Semester 1

Semester 2

Rode draad 1 ec

Rode draad 1 ec

Rode draad 1 ec

Rode draad 1 ec

Vakinhoud 15 ec

Vakinhoud 5 ec

Vakinhoud 10 ec

Didactiek 6 ec

Didactiek 12 ec

Didactiek 5 ec

Didactiek 5 ec

Onderzoek 2 ec

Onderzoek 4 ec

Onderzoek 6 ec

Onderzoek 16 ec

Praktijk 7 ec

Praktijk 7 ec

Praktijk 8 ec

Praktijk 8 ec

Eindtermen

De eindtermen voor de opleiding zijn geschematiseerd in de eindtermenmatrix:

eindtermen educatie in de taal- en cultuurwetenschappen