Zoek in de site...

Doelstelling & eindkwalificaties

Eindkwalificaties voor de hele opleiding
Typisch Nijmeegs
Arbeidsmarktperspectief
Het programma Kunstgeschiedenis
Het programma Kunstbeleid en Kunstbedrijf
Programme Creative Industries
Programme Tourism and Culture
Honours Programma

De master Kunst- en cultuurwetenschappen leidt studenten op tot academici met een grondige inhoudelijke, theoretische en methodologische kennis van (de geschiedenis van) kunst en cultuur. Afgestudeerden zijn competente academische onderzoekers met beide benen in de maatschappij. De studenten verdiepen zich grondig in één van de vier programma's, Creative Industries, Kunstgeschiedenis, Kunstbeleid en kunstbedrijf en Tourism and Culture. Daarnaast heeft iedere student de mogelijkheid een eigen inkleuring te geven door vakken van de vier programma's te combineren. De afgestudeerde is een waardevolle aanwinst in de culturele sector door zijn/haar grote kennis, goede uitdrukkingsvaardigheden en actuele wetenschappelijke inzichten.

Eindkwalificaties voor de hele opleiding

Na afloop van de opleiding kan de afgestudeerde:

 • zelfstandig vraagstukken uit de kunst- en cultuurwetenschappen analyseren en de eigen visie op, of standpunten over het vraagstuk onderbouwen. Daarbij getuigen analyse en onderbouwing van een onderzoekende houding en van een methodische en kritische verwerking van kennis van het vakgebied.
 • zelfstandig een relevant, specifiek vraagstuk uit de kunst- en cultuurwetenschappen onderzoeken met behulp van passende onderzoeksmethoden. De afgestudeerde kan een probleem afbakenen, deelvragen formuleren, deze theoretisch en/of empirisch onderzoeken met behulp van relevante bronnen, en hij/zij kan in correct Nederlands schriftelijk en mondeling verslag doen van de onderzoeksresultaten in een heldere, academische stijl.
 • de eigen werkzaamheden binnen de gestelde termijn organiseren, zowel individueel als in teamverband. Hij/zij kan de werkzaamheden, mede op basis van feedback van anderen, evalueren en verbeteren. De afgestudeerde kan lacunes in de eigen deskundigheid signaleren en deze met behulp van gerichte zoekacties oplossen. Hij/zij maakt weloverwogen keuzes voor de toekomstige loopbaan.
 • exemplarisch benoemen hoe de ontwikkeling van het vakgebied samenhangt met ontwikkelingen binnen verwante (geesteswetenschappelijke) disciplines. Hij/ zij kan participeren in discussies met andere (geestes)wetenschappers en/of inzichten uit academisch onderzoek vertalen in een maatschappelijk relevante presentatie of bijdrage aan een debat.

Typisch Nijmeegs

 • verdieping in de hele westerse kunstgeschiedenis
 • focus op maatschappelijke rol van kunst en cultuur
 • unieke deskundigheid: mecenaat
 • uniek in Nederland: leerstoel vroegchristelijke kunst
 • multidisciplinair en breed spectrum
 • veel excursies
 • veelzijdigheid van onderwijsvormen en opdrachten
 • rechtstreeks toegang tot eerstegraadslerarenopleiding CKV/Kunst algemeen
 • sterke koppeling onderzoek en onderwijs
 • kleinschalig en persoonlijk onderwijs

Arbeidsmarktperspectief

Onze afgestudeerden werken bij culturele instellingen als projectleider of programmeur, bij musea, centra voor de kunsten, erfgoedinstellingen, festivals, in de kunsthandel en bij organisaties op het snijvlak van maken en financieren van cultuur. Vaak vervullen ze een intermediairfunctie als cultuurmakelaar of als beleidsmedewerker bij een gemeente, provincie of rijksoverheid. Ze adviseren instellingen over financieringsvormen of het aantrekken van weldoeners en sponsoren. Anderen werken als journalist in oude of nieuwe media.

Het programma Kunstgeschiedenis

In het masterprogramma Kunstgeschiedenis gaat de student dieper in op beeldende kunst en architectuur in historisch perspectief. De geschiedenis van de kunstgeschiedenis komt aan de orde, evenals de verschillende methodische benaderingen die binnen dit vakgebied relevant zijn. Aan de hand van de onderzoekspraktijk maar ook door uiteenlopende professionele toepassingen van de kunsthistorische discipline, ontwikkelt de student zich  op het gebied van de eigen gekozen specialisatie, tot een volwaardig academicus die het  vakgebied overziet, zelfstandig onderzoek kan doen en beoordelen, en die wetenschappelijke informatie kan overdragen aan anderen.

Het programma Kunstbeleid en kunstbedrijf

In het masterprogramma Kunstbeleid en kunstbedrijf staat de actuele problematiek van de financiering van kunst en cultuur centraal. Nadat lang vooral de positie van de overheid in deze discussie centraal stond, is de laatste jaren de particuliere gever, de mecenas, en de sponsoring van kunst door bedrijven een belangrijk onderwerp geworden in wetenschap en maatschappij. De student Kunstbeleid en kunstbedrijf verdiept zich in de manier waarop overheid en particuliere sector zich tot de kunsten verhouden en leert wetenschappelijke theorieën en verklaringen op dit gebied kritisch wegen en ontwikkelt zich zo tot iemand die niet alleen het culturele veld door en door kent, maar ook tot iemand die hierin een eigen gefundeerde positie kan innemen. Het programma Kunstbeleid en kunstbedrijf heeft een duidelijke verwantschap met het facultaire onderzoeksprogramma Studying Criticism And Reception Across Borders.

Programme Creative Industries

During the programme you will study the (post)industrial society as a cultural phenomenon. The case studies you will work with include the fashion-industry, new media and the role of images, and the music industry. You will also analyse themes such as creativity and the so-called ‘21stCentury Skills' in policy-making and education, the relationships between subjects and material culture, and how cultural heritage can be effectively incorporated in today's ‘participation society'. If you want to make a career in the area where art meets commerce, where highbrow meets lowbrow, and where elite meets public, Creative Industries will definitely suit your interests. This degree will help you develop the reflective, inquisitive and critical attitude you need to succeed in this field, while closely looking at research methods and discussions currently surrounding these topics. After completing the programme, you will have the skills you need to contribute to the development of the young and dynamic creative sector.

Programme Tourism and Culture

Tourism has developed into one of the prime industries in the global economy. According to the World Travel & Tourist Council, the tourism sector supports 1 in 10 jobs on the planet. Travel agencies, governments, heritage centers and publishers are increasingly looking for academically trained professionals who can creatively and critically reflect on tourism as a cultural phenomenon, and who are capable of nourishing the cultural interests of tourists with enticing ideas and well-informed stories. There is a growing need, both among young adults and older generations, to include in mass tourism new types of travel experiences. At the same time, traditional destinations for cultural tourism such as cathedrals, palaces, museums or ruins face the challenge to adapt to rising levels of education conflicting with shortening attention spans. By combining historical, literary, art-historical and other disciplinary approaches, and by integrating academic research with practical challenges, this programme will train you to become an academic expert in cultural tourism.

Honours Programma

De Radboud Honours Academy biedt gemotiveerde en getalenteerde studenten van de Radboud Universiteit de kans om naast hun reguliere studie een extra en uitdagend onderwijsprogramma te volgen. Er zijn honoursprogramma’s voor propedeuse-, bachelor- en masterstudenten.

Meer informatie over de programma's vind je op de website. Je kunt ook een afspraak maken om langs te komen bij een programmaregisseur.

Radboud Honours Academy Erasmusplein 1, 19e verdieping, kamer 19.06 Telefoon: 024-3615955 E-mail: honours@honours.ru.nl Website: www.ru.nl/honoursacademy