Zoek in de site...

Overzicht programma

Cursusnaam Cursuscode ECTS 1 2 3 4
NT2-onderwijs en wetenschappelijk onderzoek LET-TWM-NTC402 5 X
Algemene didactiek LET-TWM-NTC405 5 X
Keuzevak 1* - 5
De operationalisatie van taalvaardigheid: toetsing en diagnose LET-TWM-NTC406 5 X
Vakdidactiek NT2 LET-TWM-NTC407 5 X
Keuzevak 2* - 5
Stage bij NT2-instelling** LET-TW-STAGEMA

2,5

2,5

2,5

2,5

X

X

X

X

Masterscriptie***

LET-TWM400

10

10

X

X

Totaal  60 EC   (4 x 12,5 EC  +  2,5 EC keuzecursussen)

* Aanvullende informatie over de keuzecursussen

Met het oog op jouw specifieke toekomstplannen mag je naast de vier verplichte vakken twee keuzecursussen in je studieprogramma opnemen. Dit betekent dat je uit een speciaal samengesteld en door de facultaire examencommissie goedgekeurd aanbod van universitaire mastercursussen twee vakken kiest die je kennis verder verdiepen. Zo kun je je meteen ook bekwamen in de specialistische C-competenties uit het profiel voor docenten NT2.

Je mag ook zelf een keuzevak voorstellen dat op de Radboud Universiteit of een andere universiteit als mastervak wordt aangeboden. Hiervoor moet je toestemming vragen aan de facultaire examencommissie. De roostering van deze twee cursussen in het totale studieprogramma is afhankelijk van de keuzes die je zelf maakt.

Cursusnaam Cursuscode ECTS 1 2 3 4
CLS Colloquium Series LET-TWM403 5 X X X X
Computer-Assisted Language Learning LET-TWM405 5 X
Early language production and perception LET-TWM-NTC403 5 X X
Global English LET-TWM-ETC402 5 X X
Language testing LET-TWM401 5 X
Languages and society: variation and diversity LET-TWM409

5

X

Learner Language in Dutch-German Texts

LET-TWM-DTC401

5

X
Methods in language research

LET-TWM402

5

X
Non-nativeness in communication

LET-REMA-LCEX14

6

X
Psycholinguistics

LET-TWM-NTC404

5

X X
Topics in second language acquisition 1

LET-TWM-ETC403

5

X X
Topics in second language acquisition 2

LET-TWM-ETC407

5 of 6

X X
Verdieping Taalstoornissen

LET-TWM605

5

X
Introduction to Language Speech Technology

LET-REMA-LCEX19

6

X X
Religie, culturele diversiteit en overheidsbeleid

FTR-RSMAB101

5

X X
App-lab: Intelligent Mobile Apps

SOW-MKI52

6

X X

Lezen voor de lijst: de Nederlandse literaire canon in theorie en praktijk

Beschrijving LET-LO-NTCM01 (pdf, 233 kB)

LET-LO-NTCM01

5

X

Communicatieve praktijken in de digitale samenleving

Beschrijving LET-LO-NTCM02 (pdf, 237 kB)

LET-LO-NTCM02

5

X

De taalcanon

Beschrijving LET-LO-NTCM03 (pdf, 233 kB)

LET-LO-NTCM03

5

X
Cursussen Masterlanguage

Voor jaarlijks aanbod zie: https://masterlanguage.nl

** Aanvullende informatie over de stage

Je ontvangt enkele maanden voor de start van het nieuwe studiejaar een brief met praktische informatie, onder andere over de stage. De stage is namelijk verspreid over het gehele studiejaar en idealiter zou je in de eerste collegeweek met de stage moeten beginnen. Neem na ontvangst van deze brief contact op met de programmacoördinator, zodat je in overleg met haar tijdig een stageplek kunt regelen.

Inhoud van de cursus:

In de stage kun je de theorie in praktijk brengen, ervaren hoe leuk het vak van NT2-docent en NT2-expert is én praktijkervaringen opdoen die je op verschillende plekken kunt bespreken: met je stagebegeleider, met je medestudenten en met je docenten. De stage-uren zijn verspreid over het gehele studiejaar, zodat je onder begeleiding van de docenten van de vier verplichte vakken verworven kennis en vaardigheden in de praktijk leert toepassen. Deze docenten verstrekken opdrachten voor de stage en organiseren voor- en nabespreking, waarbij ze deze opdrachten qua inhoud en tijdsinvestering op elkaar afstemmen. Daarnaast kunnen de stagebegeleiders van de NT2-instelling je taken en opdrachten geven.

Leerdoelen:

Het stage-onderdeel is ontwikkeld om je zo goed mogelijk te ondersteunen bij het bereiken van de volgende leerdoelen:

  1. Je verwerft algemene didactische vaardigheden en didactische vaardigheden die specifiek zijn voor het NT2-onderwijs;
  2. Je bent in staat om NT2-cursisten adequaat te begeleiden in het leren van het Nederlands;
  3. Je maakt kennis met veelgebruikt NT2-les- en toetsmateriaal;
  4. Je bent in staat om NT2-onderwijs te verzorgen aan verschillende doelgroepen, in verschillende groepsvormen en via verschillende benaderingen.

Onderwijsvorm

Van het totale aantal stage-uren dient 220 uur besteed te worden aan een docentstage om het certificaat Docent NT2 te kunnen behalen. De overige 60 uur kunnen voor een expertstage worden ingezet. Je kunt de expertstage uitvoeren binnen de instelling van je docentstage (experttaken) of een tweede stageplek regelen voor de expertstage.

Je mag zelf een instelling kiezen voor de docentstage (en voor de expertstage) mits dit een officiële organisatie is. Daarnaast zijn er ook NT2-instellingen die t.b.v. deze masteropleiding stageplaatsen hebben aangeboden. In beide gevallen overleg je eerst met de programmacoördinator, die je toestemming moet geven voor de beoogde stage-instelling. Zij zal je ook, als je zelf een docentstageplaats wilt zoeken, een informatieblad voor potentiële docentstage-instellingen geven. Vervolgens regel je via Career Service Arts (http://www.ru.nl/careerservicearts/nl/) alle formele, praktische zaken rondom de twee stages. De contactpersoon bij Career Service Arts voor deze master is mw. C. Reulen (C.Reulen@let.ru.nl).

Contacturen per week:

De verdeling van de 220 uren docentstage is als volgt:

- 50% als docent of onderwijsondersteuner en 50% ter voorbereiding, intake en toetsing, correctie, overleg e.d. (totaal 200 uur);

- observaties NT2-lessen van anderen (minimaal 4 lessen + verslagen) (totaal 10 uur);

- stageverslag (10 uur)

In principe reserveer je voor de docentstage één dag per week: je bent 6 uur aanwezig op de stage-instelling en daarnaast heb je 4 uur beschikbaar voor voorbereiding en verwerking achteraf.

De invulling van de 60 uur expertstage (taken, uren) geschiedt in overleg met de begeleider van de organisatie waar je gaat stagelopen, op basis van richtlijnen van de master (zie de betreffende documenten in de digitale leeromgeving).

Toetsvorm:

Docentstage: stageverslag door de student (25%); tussentijdse en afsluitende stagebeoordeling door de stagebegeleider van de NT2-instelling (25%); eindgesprek van de student met een docent van de master op basis van door de student zelf gemaakte video-opnames (50%).

Zie ook de betreffende documenten in de digitale leeromgeving.

Expertstage: volgens de procedure van Career Service Arts.

Zie ook de betreffende documenten in de digitale leeromgeving.

Het eindcijfer voor de stage is het gemiddelde van het cijfer voor de docentstage (60%) en het cijfer voor de expertstage (40%).

Literatuur:

- De stof die is behandeld in de cursussen Algemene didactiek en Vakdidactiek NT2

*** Aanvullende informatie over de scriptie

Inhoud van de cursus:

De master wordt afgerond met een scriptie waarin je verslag doet van door jou uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek. Je kunt nu aantonen dat je zelfstandig je verworven kennis, inzichten en vaardigheden kunt toepassen om een onderzoeksvraag op het gebied van tweede-taalonderwijs (incl. leermiddelen- en toetsontwikkeling) aan jonge en volwassen leerders te beantwoorden. Een docent van de Radboud Universiteit treedt op als eerste begeleider en bij de beoordeling van de scriptie wordt een tweede (mogelijk externe) begeleider/lezer betrokken. Met deze scriptie laat je zien dat je een docent én expert NT2 bent. Natuurlijk kun je het scriptieonderzoek ook gebruiken om je te specialiseren in een beroepssector waarin je na je opleiding een baan wilt vinden. Je scriptie is dan een mooi bewijs van jouw kwaliteiten als je gaat solliciteren. Het scriptieonderzoek kan ook bij een externe instelling worden uitgevoerd, mits hierbij een docent van de Radboud Universiteit als (universitaire) begeleider fungeert.

Leerdoelen:

Deze cursus is ontwikkeld om je zo goed mogelijk te ondersteunen bij het bereiken van de volgende leerdoelen:

  1. Je bent in staat om een specifiek probleem in een bredere theoretische context te plaatsen;
  2. Je kunt relevante literatuur zoeken, deze kritisch bestuderen en bepalen wat de waarde ervan is voor je eigen specifieke onderzoek;
  3. Je kunt een duidelijke onderzoeksvraag formuleren en een beredeneerde keuze maken voor een onderzoeksmethode die het meest geschikt is om de onderzoeksvraag te beantwoorden;
  4. Je weet de vereiste data te verzamelen en te analyseren in overeenstemming met de gekozen methode;
  5. Je kunt deze informatie interpreteren, niet alleen in het licht van de onderzoeksvraag, maar ook in een bredere theoretische context;
  6. Je bent in staat om een helder rapport te schrijven waarin alle relevante informatie gepresenteerd wordt.

Onderwijsvorm/ Contacturen per week:

- In overleg met de begeleider(s);

- Zie de betreffende documenten in de digitale leeromgeving

Toetsvorm:

Masterscriptie (100%)

De masterscriptie heeft een lengte van minimaal 20.000 woorden (maximaal 30.000), exclusief bijlagen, maar inclusief referenties. De scriptie kan in het Nederlands worden geschreven, maar ook in een andere taal (in overleg met de studieadviseur en de scriptiebegeleider). In de scriptie worden de richtlijnen aangehouden zoals opgesteld in de Schrijfwijzer en de scriptie is voorzien van een verklaring dat geen fraude/plagiaat heeft plaatsgevonden (zie de betreffende documenten in de digitale leeromgeving).

Literatuur:

- In overleg met de begeleider(s)