Zoek in de site...

Toelating, doelstelling en eindtermen

Toelating

Voor informatie over inschrijving en toelating met een Nederlandse vooropleiding, zie de website van de opleiding.

Studenten afkomstig uit Duitsland die in het bezit zijn van een Abitur kunnen ook toegelaten worden tot de bacheloropleiding Science. Uitgebreide informatie is te vinden op de website voor Duitse scholieren van de universiteit.

Studenten met andere vooropleidingen en vakkenpakketten kunnen altijd contact opnemen met de studieadviseur.

Doelstelling en eindtermen

Doel van de opleiding Science is studenten een brede bacheloropleiding van hoog niveau te bieden met nadruk op multidisciplinariteit binnen de betawetenschappen. Door de mogelijkheid een minor buiten de bèta te kiezen, wordt maatschappelijke toepassing gestimuleerd. Studenten worden zo opgeleid tot academici die in staat zijn tot interdisciplinair (fundamenteel en/of toegepast) natuurwetenschappelijk onderzoek met betrekking tot vraagstukken die een geïntegreerde, c.q. gecombineerde fysisch-chemische, biologisch-fysische of chemisch-biologische aanpak vereisen. Hierbij kan gedacht worden aan vraagstukken en thema’s als 'Duurzame Energie' (bijv. zonnecellen), 'Milieu en Gezondheid' (bijvoorbeeld luchtvervuiling), 'Brain Imaging', etc., maar ook aan fundamenteel onderzoek op de grensvlakken van Biologie, Natuurkunde en Scheikunde, zoals bijvoorbeeld vloeibare kristallen, Atomic Force Microscopie of celmetabolisme.
Als toekomstige eerste werkomgeving voor studenten die een Onderzoeks-richting kiezen moet vooral worden gedacht aan laboratoria voor (toegepast) natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO, Philips, Shell), universitaire laboratoria (promotieonderzoek), etc.
Voor studenten die een maatschappelijk toegepaste richting kiezen, mikt de opleiding op functies bij instellingen die op basis van algemene natuurwetenschappelijke know-how nieuw beleid moeten ontwikkelen, adviezen moeten geven, projecten moeten uitvoeren, voorlichtingstaken moeten vervullen, in de wetenschapsjournalistiek, etc.
De educatieve minor in het derde jaar kan leiden tot een tweedegraads lesbevoegdheid in scheikunde of natuurkunde. In de aansluitende masteropleiding is ook een eerstegraads bevoegdheid in een van deze disciplines, of in beide (met een half jaar extra) te halen.

Een bachelor Science

 • heeft een algemeen inzicht verworven in de kernbegrippen en kenmerkende werkwijzen van de constituerende disciplines;
 • kan analyseren welke disciplines van belang zijn bij de oplossing van complexe multidisciplinaire problemen;
 • heeft zich daartoe de belangrijkste algemene natuurwetenschappelijke denk- en werkwijzen eigen gemaakt, nodig om multidisciplinaire problemen te begrijpen in hun maatschappelijke en wetenschappelijke context;
 • kan concrete wetenschappelijke problemen binnen de (toegepaste) natuurwetenschappen analyseren door middel van abstractie en op basis van natuurwetenschappelijke theorieën en modellen;
 • kan daartoe zelfstandig kennisbronnen in de relevante wetenschapsgebieden opsporen, raadplegen en bewerken;
 • begrijpt bestaand onderzoek naar vraagstukken van natuurwetenschappelijke aard vanuit een basiskennis van de betreffende disciplines;
 • kan natuurwetenschappelijke vraagstellingen omzetten in toetsbare hypotheses volgens de criteria van empirisch onderzoek;
 • kan onder begeleiding deze hypotheses toetsen in de vorm van experimenten en daaraan gerelateerd theoretisch onderzoek;
 • kan schriftelijk en mondeling rapporteren, waarbij behaalde resultaten kritisch en objectief worden geanalyseerd en bediscussieerd met betrekking tot betrouwbaarheid en relevantie;
 • is in staat de maatschappelijke discussie over vraagstukken en problemen op multidisciplinair natuurwetenschappelijk gebied kritisch te volgen en te duiden;
 • is in staat een gemotiveerde keuze te maken voor ofwel het vervolg van de studie op master niveau ofwel voor uitstroom naar een andere opleiding dan wel een functie in de samenleving.