Colleges op afstand

Onderwijs in periode 4

Roostering en Brightspace

Onderwijs en feedback op afstand

Onderwijs in periode 4

Het college van bestuur heeft vorige week in lijn met de richtlijn van de overheid besloten dat er tot 1 juni 2020 geen colleges en tentamens zullen plaatsvinden op de campus. Dat heeft grote gevolgen voor het verdere verloop van het tweede semester. Om ervoor te zorgen dat studenten zo weinig mogelijk studievertraging oplopen, hebben wij alle docenten van de faculteit FTR met klem gevraagd om het onderwijs en de tentamens in de vierde periode op afstand aan te bieden via Brightspace.

In de komende weken zullen de docenten via Brightspace hun studenten op de hoogte stellen van de manier waarop zij hun onderwijs op afstand inrichten. We vragen de studenten hierbij wel enig geduld te betrachten, want het kost enige tijd om de overgang van klassikaal onderwijs naar onderwijs op afstand te bewerkstelligen. Elke docent zal uiterlijk maandag 13 april 2020 van zich laten horen binnen het kader van de eigen cursus(sen). Indien er vanuit de docent geen communicatie heeft plaatsgevonden, dan kunnen studenten dat na 13 april melden bij de betreffende coördinator:

Hieronder zetten we uiteen wat er met de docenten is afgesproken, zodat de studenten een beetje weten wat zij kunnen verwachten. Maar ook omgekeerd: we maken hieronder eveneens duidelijk wat de docenten in de komende periode van de studenten mogen verwachten.

Onderwijsperiode (van maandag 13 april t/m vrijdag 5 juni) en tentamenperiode (van maandag 15 juni t/m vrijdag 17 juli)

Nu we weten dat het onderwijs vanaf maandag 13 april niet op de campus kan plaatsvinden, staan we met zijn allen voor een grote uitdaging. Docenten zullen naar manieren moeten zoeken om op afstand het onderwijs te verzorgen. Studenten zullen enerzijds in staat moeten zijn om het onderwijs op afstand te volgen. Anderzijds zullen studenten – wellicht meer dan normaal – zich moeten voegen naar wat er van hen gevraagd wordt.Roostering en Brightspace


Uitgangspunt is dat we zoveel mogelijk proberen vast te houden aan de roostering en dat we zoveel mogelijk communiceren via Brightspace. Vasthouden aan de roostering betekent dat de docent vooral ook op de tijden waarop de cursus geroosterd is

 • studenten naar een weblecture of zelfgemaakte video laat kijken
 • studenten naar een power point presentatie laat luisteren
 • studenten in een videoconferentie (bv. Zoom of Virtual Classroom) uitnodigt
 • studenten de mogelijkheid biedt om vragen te stellen over de stof
 • studenten een presentatie laat geven binnen een digitale omgeving
 • studenten een college geeft via Virtual Classroom

Dit schept helderheid; studenten weten dan precies wanneer ze in een week iets kunnen verwachten. Communiceren via Brightspace is van belang, want dan zijn alle studenten die voor de cursus staan ingeschreven bij voorbaat aangesloten. Mededelingen, e-mails, opdrachten, literatuur, audio- of video opnames, alles wat de student nodig heeft om de cursus te kunnen volgen, zal de docent op Brightspace zetten. Alleen als daarover goede afspraken zijn gemaakt (via Brightspace), dan kan van andere digitale middelen (buiten Brightspace) gebruik worden gemaakt. Het is derhalve van het grootste belang dat studenten met regelmaat Brightspace bezoeken en bij de cursussen kijken waar de student staat ingeschreven.


Onderwijs en feedback op afstand


We hebben de docenten gevraagd goed na te denken over onderwijs op afstand. Zij kunnen daarbij ondersteuning krijgen van het Radboud TLC (https://www.ru.nl/docenten/onderwijs/didactiek-en-begeleiden/leren-afstand/tijdelijke-vormen-leren-afstand/. Onderwijs geven op afstand kan op vele manieren:

 • De docent maakt gebruik van de weblectures van vorig jaar
 • De docent gebruikt korte, zelfgemaakte instructie filmpjes of audio opnames (binnen Brightspace, of met OBS of power point)
 • De docent biedt uitgeschreven hoorcolleges aan of andere teksten
 • De docent geeft college met Virtual Classroom (die achteraf ook nog te bekijken is) of brengt studenten samen in een videoconferentie
 • De docent geeft de studenten wekelijks opdrachten (een samenvatting, een toepassing van een theorie, een schrijfopdracht, een kort paper, etc.)
 • De docent geeft literatuur op met richtvragen
 • De docent gebruikt skype, facetime, whatsapp of Zoom voor individuele begeleidingsgesprekken
 • De docent geeft gezamenlijke opdrachten die studenten in discussiegroepen moeten uitvoeren

Heel belangrijk is natuurlijk goede feedback. Feedback op afstand is moeilijker en vaak meer arbeidsintensief.

 • De docent kan feedback geven op uitgevoerde opdrachten
 • De docent kan een antwoordmodel individueel toezenden, alleen als de student de vragen heeft gemaakt
 • De docent kan een virtual classroom of videoconferentie beleggen om de opdracht door te spreken
 • De docent geeft studenten de kans om op een bepaald tijdstip via e-mail vragen te stellen
 • De docent hanteert rubrics die voor studenten inzichtelijk maken hoe ze een opdracht moeten uitvoeren en/of hoe deze uiteindelijk beoordeeld is