Zoek in de site...

Bachelorprogramma op hoofdlijnen

Keuzemomenten
Honours Programma

Het programma ziet er voor studenten die in 2017 of daarvoor met de studie zijn begonnen als volgt uit: het eerste bachelorjaar met vakken uit het majordeel (B1) gevolgd door twee jaar studie (B2 en B3), waarin de major wordt voortgezet en daarnaast minoren worden gevolgd. Aan het einde van het tweede bachelorjaar gaat iedere student een periode naar het buitenland. Dit buitenlandverblijf maakt voor studenten die in of na september 2014 met de bachelor zijn gestart onderdeel uit van de major (zie onderstaande tabel). De bachelor wordt afgesloten met het bachelordiploma. Ongeacht de minorenkeuze kan de student altijd doorstromen naar de masteropleiding die aansluit op de bacheloropleiding: binnen de master Letterkunde de masterprogramma's Duitstalige letterkunde, Literair bedrijf of Europese letterkunde of binnen de master Linguistics de masterprogramma's German Linguistics of General Linguistics. Door een gerichte samenstelling van minoren kan de student soms ook toegang krijgen tot de master van een andere (letteren)opleiding. De masteropleiding duurt een jaar en wordt afgesloten met het masterdiploma. De bachelor geeft tevens toegang tot verschillende onderzoeksmasters (tweejarig). Voor toegang tot dergelijke masters geldt een selectieprocedure; dit geldt ook voor de tweejarige joint degree master Europese Studies: Nederland-Duitsland-Studies.

Studiejaar Majoronderdelen in studiepunten Minoronderdelen in studiepunten Studiepunten totaal
Bachelor 1 55 5 (core curriculum 1) 60
Bachelor 2 55 (incl. 15 ec of 20 EC buitenland-verblijf) 5 (core curriculum 2) Eventueel kan een vervangend vak in het buitenland gevolgd worden 60
Bachelor 3 25 35 (30 ec minorvakken en 5 ec core curriculum 3) 60
Master

60 (NDS/research: 120)

n.v.t. 60 (NDS/research: 120)

!! LET OP: voor studenten die vóór 1 september 2014 met de opleiding gestart zijn, geldt een andere verdeling tussen major en minor!!

Het programma voor studenten die vanaf september 2018 gestart zijn, gaat er iets anders uitzien. Zij maken geen keuze meer tussen verschillende minoren, maar kiezen één profileringsminor van 40 ec in het derde jaar die afgesloten wordt met een denktank. De bacheloropleiding ziet er dan als volgt uit:

Studiejaar

Majorvakken in EC Minorvakken in EC Totaal onderwijs in EC

Bachelor 1

60 0 60

Bachelor 2

60 0

60

Bachelor 3

20 40

60

Totaal

140 40

180

De profileringsminor is een pakket van samenhangende vakken waarmee de student zijn/haar kennis verbreedt of verdiept. De minoren gaan over actuele maatschappelijke thema's. Door één van deze minoren te kiezen, brengt de student een accent aan in de studie,waarmee de student zich straks beter onderscheidt op de arbeidsmarkt. De keuze uit één van de minoren (inclusief de buitenlandminor en educatieve minor) zal in april/mei van het tweede bachelorjaar dienen te worden gemaakt.

Keuzemomenten

Er zijn een aantal beslismomenten te onderscheiden. Het eerste grote beslismoment ligt in het tweede bachelorjaar namelijk waar vindt het buitenlandverblijf plaats? 
Voor studenten die in of na september 2014 met de bacheloropleiding zijn gestart, maakt het buitenlandverblijf in B2 onderdeel uit van de major.

Aan het einde van het tweede jaar is er een tweede beslismoment, want dan kiezen de studenten in totaal een of twee minoren. Het betreft de educatieve minor van 30 EC of twee andere minoren van ieder 15 EC.

De studenten die in september 2018 of later zijn gestart kiezen dan een profileringsminor.

Het derde grote beslismoment ligt aan het einde van het derde bachelorjaar. Studenten beslissen dan of ze nog een master willen gaan volgen of dat ze zich op de arbeidsmarkt willen gaan oriënteren of misschien wel iets heel anders willen gaan doen. Voor toelating tot een master anders dan die van de studierichting waarin studenten hun bachelordiploma behaald hebben, in dit geval Letterkunde en Linguistics, kunnen bepaalde toelatingseisen gesteld worden. Voor studenten met een bachelordiploma Duitse taal en cultuur die in de tweejarige joint degree master Europese Studies: Nederland-Duitsland-Studies willen instromen, zal dat betekenen dat zij naar een plaats in de master zullen moeten solliciteren. Hetzelfde geldt voor studenten die in een researchmaster willen instromen. Wanneer een student voor een andere master dan die van de eigen studierichting wil opteren, zal reeds in de bachelorfase voor de juiste kwalificaties gezorgd dienen te worden.

De volgende minoren worden in 2019-2020 door de opleiding aangeboden:

  • Nederland-Duitsland (Deze minor is bijzonder aan te raden voor studenten die belangstelling hebben voor de tweejarige masteropleiding Europese Studies: Nederland-Duitsland-Studies)
  • Duitse Taal en Cultuur (deze minor is een aanschuifminor en kan om die reden niet door studenten DTC gevolgd worden)

Meer informatie is in de facultaire minorgids te vinden.

Honours Programma

De Radboud Honours Academy biedt gemotiveerde en getalenteerde studenten van de Radboud Universiteit de kans om naast hun reguliere studie een extra en uitdagend onderwijsprogramma te volgen. Er zijn honoursprogramma’s voor bachelor- en masterstudenten.

Meer informatie over de programma's vind je op de website. Je kunt ook een afspraak maken om langs te komen bij een programmaregisseur.

Radboud Honours Academy Erasmusplein 1, 19e verdieping, kamer 19.06 Telefoon: 024-3615955 E-mail: honours@honours.ru.nl Website: www.ru.nl/honoursacademy