Zoek in de site...

Doelstelling & vervolgopleidingen

Engelse Taal en Cultuur en Amerikanistiek
Specialisatie Engelse Taal en Cultuur
Specialisatie Amerikanistiek
Doelstellingen van de opleiding Engelse Taal en Cultuur
Eindkwalificaties opleiding Engelse Taal en Cultuur
Richtingspecifieke eindkwalificaties Engelse Taal en Cultuur
Richtingspecifieke eindkwalificaties Amerikanistiek

Engelse Taal en Cultuur en Amerikanistiek

De Britse en Amerikaanse taal- en cultuurgebieden hebben een grote invloed op het Nederlandse denken en de Nederlandse maatschappij en cultuur. Vandaar dat er een grote behoefte bestaat aan wetenschappelijk geschoolde specialisten die in staat zijn de historische en hedendaagse ontwikkelingen van deze taal- en cultuurgebieden te doorgronden en te verklaren in het licht van de Nederlandse situatie. Het wetenschappelijke belang van de opleiding is dat je een gedegen Anglistische dan wel Amerikanistische opleiding krijgt, waarin je je kunt onderdompelen in de Engelse taal en taalkunde, de Engelse ofwel Amerikaanse cultuur- en letterkunde, en de Amerikaanse politiek en geschiedenis.

Deze opleiding stelt je in staat om een grote hoeveelheid kennis op te doen over alle aspecten van het Engels. Je bouwt een volledig scala aan wetenschappelijke vaardigheden op, toegespitst op het Engels (lezen, tekstbegrip, analyse, mondelinge en schriftelijke presentatie van complexe ideeën), en verwerft het vermogen om op zelfstandige en professionele wijze problemen op het gebied van de Anglistiek en/of de Amerikanistiek af te bakenen en op te lossen. Je leert daarbij een near-native niveau van Engelse taalbeheersing aan. Dit laatste zien wij als wezenlijk voor je uitgangspositie op de arbeidsmarkt. Door je keuze voor Engels aan de Radboud Universiteit Nijmegen geef je aan geïnteresseerd te zijn in de culturele verschillen tussen Nederland enerzijds en Groot-Brittannië en Noord-Amerika anderzijds. Tijdens de opleiding maak je daarom kennis met allerlei aspecten van de samenleving, geschiedenis en cultuur van Groot-Brittannië en Noord-Amerika. Een belangrijk onderdeel is de mogelijkheid van een studie- en/of stageperiode in Engeland, Amerika of Canada. Omdat studenten in een grote verscheidenheid aan beroepen terechtkomen, verwerf je tijdens de opleiding naast kennis en inzicht ook vaardigheden op het terrein van spreken, schrijven en onderzoek.

De bachelorstudie Engelse Taal en Cultuur duurt drie jaar en kent twee studierichtingen: Engelse Taal en Cultuur, en Amerikanistiek. Aan het begin van je studie maak je een keuze in welke richting je wilt afstuderen. Afhankelijk van de door jou gekozen specialisatie, krijg je Brits of Amerikaans taalvaardigheidonderwijs. Voor de cursussen fonetiek en mondelinge communicatieve vaardigheid zijn er dan ook aparte groepen voor het Brits of het Amerikaans. Let wel, de keuze voor de Britse of Amerikaanse variant betekent automatisch een keuze voor de studierichting Engelse Taal en Cultuur of Amerikanistiek.

Specialisatie Engelse Taal en Cultuur

Als Anglist bestudeer je vanuit een brede culturele context de literatuur die door de eeuwen heen in het Engels geschreven is. We beperken ons daarbij niet tot Groot Brittannië, maar laten bijvoorbeeld ook de Verenigde Staten, Ierland en de voormalige Britse koloniën aan bod komen. Je leert de Engelse taal op een wetenschappelijke manier te benaderen, en is er aandacht voor de ontwikkeling van het Engels en de verschillende varianten die er over de heel wereld gesproken worden.

In het eerste jaar van de studie, de propedeuse, maak je kennis met de belangrijkste aspecten van de wetenschappelijke benadering van de Engelse Taal en Cultuur; je wordt getraind in de Brits-Engelse taalbeheersing, in de grammatica en taalkunde en bestudeert de Britse cultuur en geschiedenis, en de Britse en Amerikaanse literatuur. Op die manier krijg je een oriëntatie op onderdelen uit het vervolg van de bachelorfase. Aan het eind van het eerste jaar krijg je een gericht studieadvies.

Na de propedeuse duurt je bachelorstudie nog twee jaar, oftewel 120 studiepunten. Voor studenten die vóór 1 september 2018 zijn begonnen aan hun studie, zijn 90 studiepunten verbonden aan een verplicht programma. Samen met de propedeuse vormt dit vaste programma de major. Naast de major kies je twee minoren, samenhangende pakketten van elk 15 studiepunten. Voor het aanbod aan minoren zie de Minorgids. In de major van de studierichting Engelse Taal en Cultuur komen de volgende deelgebieden aan de orde: Brits-Engelse taalvaardigheid, moderne taalkunde, en Britse middeleeuwse, vroegmoderne en moderne letterkunde.

Na de bachelor (die je afsluit met een werkstuk en een diploma) kun je je tijdens de masterstudie verder specialiseren op het gebied van de Engelse taalkunde of letterkunde, of de Amerikanistiek. Voor informatie voor de relevante Master opleiding, zie de MA studiegids voor North American Studies, Taalwetenschappen of Letterkunde. Iedere discipline - Amerikanistiek, taalkunde en Britse letterkunde - biedt een samenhangend pakket cursussen aan. Daarnaast doe je onderzoek, resulterend in een masterscriptie. Een stage en/of studie in het buitenland kan onderdeel uitmaken van zowel je bachelor- als je masterstudie.

Specialisatie Amerikanistiek

Als Amerikanist bestudeer je de cultuur en maatschappij van de Verenigde Staten vanuit verschillende invalshoeken en krijg je niet alleen inzicht in de Amerikaanse taal en literatuur, maar ook in de Amerikaanse populaire cultuur, de Amerikaanse buitenlandse politiek en vele andere aspecten van deze invloedrijke wereldmacht.

In het eerste jaar van de studie, de B1, maak je kennis met de belangrijkste aspecten van de wetenschappelijke benadering van de Amerikanistiek; je wordt getraind in de Amerikaans-Engelse taalbeheersing, in de grammatica en taalkunde en bestudeert de Amerikaanse literatuur, cultuur, geschiedenis en politiek. Je krijgt een oriëntatie op onderdelen uit het vervolg van de bachelorfase. Aan het eind van het eerste jaar krijg je een gericht studieadvies.

Na het eerste jaar van de studie, de B1 duurt je bachelorstudie nog twee jaar, oftewel 120 studiepunten. Voor studenten die vóór 1 september 2018 zijn begonnen aan hun studie, zijn 90 studiepunten verbonden aan een verplicht programma. Samen met de B1 vormt dit vaste programma de major. Naast de major kies je twee minoren, samenhangende pakketten van elk 15 studiepunten. Voor het aanbod aan minoren zie de Minorgids. In de major van de specialisatie Amerikanistiek komen de volgende deelgebieden aan de orde: Amerikaans-Engelse taalvaardigheid; Amerikaanse politiek en geschiedenis; Amerikaanse literatuur en cultuur van de negentiende en twintigste eeuw; de Amerikaanse populaire cultuur (film, muziek, tv); de Amerikaanse kunst, het Amerikaans politieke systeem; de Amerikaanse buitenlandse politiek en de methodologie en American cultural studies als academische discipline. In het derde jaar programmeert de opleiding een aantal interdisciplinaire onderzoeksseminars met wisselende thema's (bijvoorbeeld over Amerikaanse diversiteit en identiteit of New York als wereldstad, of thema's op gebied van de sociolinguistiek).

Na de bachelor (die je afsluit met een werkstuk en een diploma) kun je je tijdens de masterstudie verder specialiseren op het gebied van de Engelse taalkunde of letterkunde, of de Amerikanistiek. Voor informatie voor de relevante Master opleiding, zie de MA studiegids voor North American Studies, Taalwetenschappen of Letterkunde. Iedere discipline - Amerikanistiek, taalkunde en Britse letterkunde - biedt een samenhangend pakket cursussen aan. Daarnaast doe je onderzoek, resulterend in een masterscriptie. Een stage en/of studie in het buitenland kan onderdeel uitmaken van zowel je bachelor- als je masterstudie.

Doelstellingen van de opleiding Engelse Taal en Cultuur

Je verwerft kennis en inzicht op het gebied van de Engelse Taal en Cultuur, c.q. de Amerikanistiek. Daarnaast verwerf je een academisch denk- en werkniveau, waardoor je in staat bent snel informatie te vinden en die kritisch te toetsen, en je bevindingen met logische argumenten aan anderen duidelijk te maken, zowel mondeling als schriftelijk. Ook ontwikkel je zelfdiscipline en zelfsturing: het vermogen om zelfstandig een grote taak (zoals met name de afstudeerscripties) te plannen en uit te voeren. Verder ontwikkel je een academische houding met oog zowel voor detail als voor grotere verbanden, en een analytische bekwaamheid die je in staat stellen bestaande opvattingen en inzichten in je eigen specialisme op wetenschappelijke wijze kritisch te toetsen op hun houdbaarheid en waarde.

Eindkwalificaties opleiding Engelse Taal en Cultuur

De opleiding Engelse Taal en Cultuur aan de Radboud Universiteit kent twee richtingen, Engelse Taal en Cultuur enerzijds en Amerikanistiek anderzijds, met ieder een eigen studieprogramma. Deze programma's bestaan uit gedeeld én richtingspecifiek majoronderwijs en werken toe naar zes eindkwalificaties, waarvan vier gemeenschappelijk en twee richtingspecifiek.

1. Je taalvaardigheid is van near-native niveau. Je kunt je mondeling en schriftelijk adequaat uitdrukken in verschillende registers, bent op de hoogte van gangbare stijlconventies en kunt die toepassen in geschreven werk in het Engels (CEFR niveau C2). Je hebt kennis van de beschrijvende grammatica en de fonetiek van het Engels, je kunt theorieën van grammatica-analyse op het Engels toepassen. Je beschikt over de competenties om jouw eigen taalkennis in te schatten en het eigen leerproces te verbeteren.

2. Je kunt in grote mate van zelfstandigheid relevante vraagstukken uit de Engelse taal,  literatuur en cultuur / Amerikanistiek analyseren. Analyse en onderbouwing getuigen van een onderzoekende houding en van een methodische en kritische verwerking van de basiskennis van het vakgebied. Daarnaast kun je onder begeleiding een relevant, specifiek vraagstuk uit de Anglistiek / Amerikanistiek onderzoeken met behulp van bij het vakgebied passende onderzoeksmethoden. Je kunt een probleem afbakenen, deelvragen formuleren en deze theoretisch, methodisch en / of empirisch onderzoeken met behulp van relevante bronnen. Je kunt mondeling en schriftelijk verslag doen van de onderzoeksresultaten in voortreffelijk Engels en in een helder gestructureerde, academische stijl.

3. Je kunt jouw eigen werkzaamheden organiseren, zowel individueel als in teamverband, en mede op basis van feedback van anderen beoordelen. Je kunt lacunes in je eigen deskundigheid signaleren.

4. Je kunt exemplarisch benoemen hoe de ontwikkeling van het vakgebied samenhangt met ontwikkelingen binnen verwante (geesteswetenschappelijke) disciplines. Daarnaast ben je in staat te reflecteren op je eigen ontwikkeling tot Anglist of Amerikanist. Je maakt weloverwogen keuzes voor je studie en loopbaan (minoren; buitenland verblijf; vervolgmaster; werkveld).

Richtingspecifieke eindkwalificaties specialisatie Engelse Taal en Cultuur

5. Je bezit wetenschappelijk gefundeerde kennis van en inzicht in de belangrijkste aspecten van de Engelse taal. Je kunt de ontwikkeling van het Engels-van het Oudengels tot Modernengels- in een historisch-taalkundig kader plaatsen en beschrijven, en de voornaamste varianten van het Engels wereldwijd benoemen. Je kunt de status van het Engels als internationale 'wereldtaal' verklaren en bent bekend met vraagstukken van verwerving van Engels als eerste en als tweede taal.

6. Je bezit wetenschappelijk gefundeerde kennis van en inzicht in de voornaamste Engelstalige literaire werken uit verschillende perioden, genres en regio's. Je bent bekend met de Middeleeuwse Engelse literatuur; je hebt overzicht over de Engelse literatuur en cultuur van Shakespeare tot de Romantiek, en je beschikt over gedetailleerde kennis van de Noord-Amerikaanse literatuur, Engelse literatuur en cultuur van de negentiende tot eenentwintigste eeuw. Je kunt literaire stromingen herkennen en typeren, Engelse literatuur op tekstueel niveau analyseren en plaatsen binnen een cultureel-historische context.

Richtingspecifieke eindkwalificaties specialisatie Amerikanistiek

5. Je bezit een brede en wetenschappelijk gefundeerde kennis van en inzicht in de complexiteit en diversiteit van Noord-Amerika vanuit een verscheidenheid aan academische disciplines, te weten sociale en politieke geschiedenis, literatuurgeschiedenis, (populaire) cultuur, kunst en buitenlandse politiek. Je bent in staat historische, sociale, politieke, literaire en culturele ontwikkelingen en gebeurtenissen te benoemen en te duiden binnen hun disciplinaire context. Tevens ben je in staat inzichten uit verschillende disciplines op interdisciplinaire wijze samen te brengen.

6. Je bent bekend met de ontwikkeling van (North) American Studies als een academische discipline zowel binnen de Verenigde Staten als daarbuiten, en kunt de sleutelbegrippen behorende bij het veld benoemen en toepassen. Je bent bekend met de methodes van multi- en interdisciplinair onderzoek en kunt deze zelf toepassen.