Zoek in de site...

Programma B2

De plaats van het tweede bachelorjaar (B2) in de opleiding Geschiedenis
Samenhang tussen de cursussen
Schema semester 1
Schema Semester 2
Verdiepingspakket en themacollege

Tweede jaar (B2) Code 1 2 3 4 EC
Historiografie LET-GESB2103 X 5
Gendergeschiedenis LET-GESB2105 X 5
Europa historisch beschouwd 1 LET-GESB2106 X 5
Europa historisch beschouwd 2 LET-GESB2107 X 5
Onderzoekslaboratorium LET-GESB2101 X 5
Religiegeschiedenis LET-GESB2104 X 5
Europa en de wereld LET-GESB2108 X X 5
Verdiepingspakket
(Oude Geschiedenis / Middeleeuwse Geschiedenis; Politieke Geschiedenis; Cultuurgeschiedenis; Economische, Sociale en Demografische Geschiedenis)
X X 15
Themacollege keuze X X 10
Totaal 60

De plaats van het tweede bachelorjaar (B2) in de Bacheloropleiding Geschiedenis

In B2 ligt het accent in het onderwijs nadrukkelijk op het verder ontwikkelen van onderzoeks- en schrijfvaardigheden. Je leert concepten en methoden van onderzoek te hanteren. Het onderwijs kent in tegenstelling tot het eerste jaar geen chronologische, maar een thematische insteek, waarbij je werkt aan probleemstellende opdrachten en historiografische reflectie. Je breidt het schrijfdossier waarmee je in B1 begonnen bent uit met de werkstukken die je schrijft bij de cursussen Europa historisch beschouwd, Gendergeschiedenis, Onderzoekslab en het Themacollege.

Ook kun je, door gerichte keuzes te maken uit het aanbod aan Themacolleges en Verdiepingspakketten een eigen accent aanbrengen in de opleiding. Elk van de vier leerstoelgroepen – Oude en Middeleeuwse Geschiedenis, Cultuurgeschiedenis, Politieke Geschiedenis en Economisch, Sociale en Demografische Geschiedenis – biedt een Verdiepingspakket en één of meerdere Themacolleges aan. Ook binnen de cursussen Europa historisch beschouwd 1 en 2 kun je een keuze maken uit het aanbod van de vier leerstoelgroepen.

Samenhang tussen de cursussen

De cursussen Europa beschouwd 1 en 2 en Historiografie hebben een sterke samenhang. In de cursus Historiografie verwerf je kennis en vaardigheden die je helpen om historische studies te plaatsen tegen de achtergrond van de geschiedenis van de geschiedwetenschap. In de cursussen Europa historisch beschouwd 1 en 2 leer je om studies rond een bepaald historisch vraagstuk historiografisch te analyseren, d.w.z. verschillen en overeenkomsten in gehanteerde concepten en inhoudelijke posities tussen de studies te analyseren en aan de context waarin de studie geschreven is te relateren. Dit is een opstap naar het schrijven van een status quaestionis. Ook de cursussen Gender- en Religiegeschiedenis vertonen een grote onderlinge samenhang: in beide gevallen bekwaam je je in het gebruik van concepten bij het analyseren van bronnen en literatuur en leer je hoe je op een systematische, methodisch verantwoorde wijze bronnen kunt analyseren. Bij Religiegeschiedenis wordt het accent nog wat sterker gelegd op gevorderde bronanalyse. Je bouwt hier natuurlijk voort op de ervaringen die je al bij de tijdvakken in B1 hebt opgedaan met het werken met bronnen. In Onderzoekslab komen de bovengenoemde vaardigheden samen, én duik je voor het eerst tijdens je opleiding zelf het archief in om in kleine groepjes bronnen te zoeken en te analyseren. Hierbij gebruik je ook de schrijf- en onderzoeksvaardigheden die je bij eerdere cursussen, met name het Historisch werkstuk, hebt opgedaan.

In het tweede semester bouw je in het Themacollege voort op de vaardigheden die je in het eerste semester hebt verworven. Je kunt een keuze maken uit onderzoeksthema’s op het terrein van oude en middeleeuwse geschiedenis, cultuurgeschiedenis, politieke geschiedenis en economisch, sociale en demografische geschiedenis. In Onderzoekslab heb je hiermee al geoefend in subgroepjes en met een sterke sturende rol van de docent; in het Themacollege wordt het werken in subgroepjes gecombineerd met het schrijven van een individueel eindproduct onder begeleiding van de docent. In de cursus Europa en de wereld leer je, voortbouwend op de cursus Globalisering uit B1, de geschiedenis van Europa in verbinding te zien met de geschiedenis van andere werelddelen. Het verdiepingspakket geeft je ten slotte de gelegenheid je kennis en inzichten op een bepaald terrein van de geschiedenis te verdiepen.

Een aspect van de Bacheloropleiding dat in het tweede jaar veel aandacht krijgt is het geven en verwerken van peer feedback: opbouwend, kritisch commentaar op je eigen werk en dat van je medestudenten. In de cursus Historiografie oefen je hiermee, maar het komt ook in andere B2-cursussen terug. Daarnaast bekwaam je je in B2 in het houden van een mondelinge presentatie. In de cursus Onderzoekslab krijg je instructie over het houden van een presentatie en geef je een groepspresentatie.

Schema semester 1

Op deze eindtermen ligt de nadruk Toetsen (weken) Bijzondere aandacht voor:
Europa historisch beschouwd 1 en 2 1. kennis van diverse historische visies op Europa                      
2. in kaart brengen van historiografische debatten
4. concepten identificeren en toelichten
5. zelfstandig historiografisch paper schrijven
Take-home tentamen (8-9); schriftelijk tentamen (8/9) Zoeken en selecteren van literatuur; review artikelen lezen; schrijfvaardig-heid (papers in week 3, 5, en 7)
Gendergeschiedenis

1. kennis/inzicht in gendergeschiedenis
4. toepassen van gender als analytisch concept
5. feedback geven en ontvangen

Vaardigheden-tentamen Samenvatten; review artikelen lezen
Historiografie 2. kennis/inzicht in ontwikkelingen in geschiedwetenschap en historiografie Schriftelijk tentamen (8/9) Peer feedback
Religiegeschiedenis 1. kennis/inzicht in de cultuurhistorische benadering van religie
2. relatie
4. toepassen van concepten in historisch onderzoek; bronnenanalyse
Vaardigheden-tentamen (8/9); schriftelijk tentamen (8/9)

Onderzoeks-methoden: oral history, visual history

Onderzoekslab 4. onderzoeks-cyclus doorlopen
5. mondeling en schriftelijk rapporteren
6. werkzaamheden organiseren (in groepsverband) en evalueren
Reflectie-verslag (8/9); paper (8/9);groeps-presentatie
(8/9)
Zoeken en selecteren van bronnen en literatuur; houden van een presentatie

Schema semester 2

Themacollege 4. onderzoeks-cyclus doorlopen
5. mondeling en schriftelijk rapporteren
6. werkzaamheden organiseren (in groepsverband) en evalueren
Presentatie;

paper(s)

Gevorderde onderzoeks- en schrijfvaardig-heden; presenteren

Verdiepingspakket

Elk pakket eigen accenten, maar overal:
1. kennis/inzicht op het terrein van de subdiscipline
2. kennis/inzicht in historiografische ontwikkelingen
4. bronnenanalyse
5. schriftelijke en mondelinge presentaties
Schriftelijk tentamen; portfolio/
papers

Europa en de wereld

1. kennis/inzicht in processen van identiteitsvorming in Europa
2. kennis/inzicht in historiografische ontwikkelingen

Schriftelijk tentamen

Verdiepingspakket en themacolleges

De vier leerstoelgroepen van Geschiedenis bieden in het tweede semester elk een samenhangend verdiepingspakket van drie cursussen aan (samen 15 ec). Het volgen van één van deze verdiepingspakketten is verplicht: het verdiepingspakket behoort tot de majorvakken van de bacheloropleiding Geschiedenis. Daarnaast kunnen derdejaarsstudenten Geschiedenis een van de andere verdiepingspakketten als minor te volgen.

Verdiepingspakket Oude Geschiedenis/Middeleeuwse Geschiedenis
LET-GESB931 Romeinse keizertijd: sociale geschiedenis
LET-GESB932 The Byzantine and Islamic Worlds in Late Antiquity and the Middle Ages
LET-GESB933 Middeleeuwse Cultuur

Verdiepingspakket Politieke Geschiedenis
LET-GESB920 Politiek in Brussel en Den Haag
LET-GESB924 World government. The history of international organizations since the 19th century
LET-GESB925 Inleiding Politieke Geschiedenis 
LET-GESB951 Politieke cultuur: de verbeelding van de macht en de macht van beelden 

Verdiepingspakket Cultuurgeschiedenis
LET-GESB950 Inleiding in de cultuurgeschiedenis. Steden, stromingen, wendingen 
LET-GESB951 Politieke cultuur: de verbeelding van de macht en de macht van beelden 
LET-GESB952 Op zoek naar de ware Nederlander. De verbeelding van volk en karakter, 1750 tot heden

Verdiepingspakket Economische, Sociale en Demografische Geschiedenis
LET-GESB961 Who built America? (1) Change and struggle in the social history of the United States (c. 1775 -1877) 
LET-GESB962 Who built America? (2) Change and struggle in the social history of the United States (1877 - present) 
LET-GESB963 American identities. Social differences and struggle in postwar America, 1945 - present

Themacolleges:
LET-GESB2207 Van Victoriaanse preutsheid tot Temptation Island. Liefde en seksualiteit in de negentiende, twintigste en eenentwintigste eeuw
LET-GESB2212 Omstanders en de holocaust
LET-GESB2213 Kerk, keizers en ketterij
LET-GESB2214 Populism and Propaganda in the Roman World
LET-GESB2215 Lokale democratie. De ontwikkeling van politiek, journalistiek en democratische cultuur in de gemeente sinds 1848.