Zoek in de site...

Programma B2

De verbreding en verdieping van de talenvakken in de bacheloropleiding wordt enerzijds gerealiseerd in de major (B2 en B3), anderzijds in de aanschuifminor Grieks en Latijn. In de taalkundecolleges wordt aandacht besteed aan de geschiedenis van het oud-Grieks en het antieke Latijn, en daarnaast aan de archaïsch-Griekse lyriek en de Romeinse komedie. De specifieke letterkundecolleges zijn bedoeld om je een ruime belezenheid te verschaffen in de klassieke letterkunde en om je vertrouwd te maken met de wetenschappelijke bestudering ervan met behulp van filologische methoden en literatuurwetenschappelijke benaderingen. Voor een evenwichtige opbouw en spreiding wordt in iedere cursus nadruk gelegd op een bepaald genre, periode of thema, en op een of meerdere methodologische aspecten. De colleges vroegchristelijk Grieks en Latijn zijn gewijd aan zowel proza als poëzie, met daarbinnen een keuze naar thema of genre. Verbreding en verdieping van de cultuurhistorische vakken vinden eveneens plaats in de B2-en B3-majorcolleges Romeinse keizertijd, Antieke Wijsbegeerte en Geschiedenis, theorie en praktijk van de Archeologie. Je kunt de bachelorscriptie naar keuze wijden aan een taalkundig, literair of cultuurhistorisch onderwerp. De B2- en B3-majorcolleges GLTC hebben vier doelstellingen:

  1. Je bent in staat om met de gebruikelijke hulpmiddelen zelfstandig Griekse en Latijnse teksten van een gemiddelde tot hoge moeilijkheidsgraad te lezen, te vertalen en globaal te interpreteren.
  2. Je bent vertrouwd met verschillende genres en periodes van de antieke Griekse en Latijnse letterkunde, inclusief de vroegchristelijke letterkunde, en je bent in staat om de hierbij opgedane kennis en belezenheid zelfstandig uit te breiden.
  3. Je hebt feitenkennis en inzicht betreffende alle wezenlijke aspecten van de antieke cultuur, met name van de materiële cultuur, geschiedenis, wijsbegeerte, taal- en letterkunde.
  4. Je bent in staat een beperkte onderzoeksvraag zelfstandig met gebruikmaking van de methoden en technieken van het vak te behandelen. Hierbij kunnen literaire en cultuurhistorische elementen in combinatie met elkaar aan bod komen (Interdisciplinair Werkcollege en Bachelorscriptie).
  5. De cursussen letterkunde van resp. klassiek Grieks, klassiek Latijn en vroegchristelijk Grieks en Latijn worden in 2019-2020 aangeboden aan B2-majorstudenten en aan derdejaars als minorvakken. Voor Grieks zijn de vakken Historiografie (2A) en Hellenisme (2B), voor Latijn zijn dat Epiek en Leerdicht (2A) en Welsprekendheid (2B). Voor Vroegchristelijk Grieks en Latijn zijn de vakken Griekse en Latijnse Hagiografie.

Schematisch overzicht major B2

Tweede jaar (B2) Code EC 1 2 3 4
Griekse letterkunde 2 LET-GLTCB202 5 X X
Latijnse letterkunde 2 LET-GLTCB204 5 X X
Vroegchristelijk Grieks en Latijn 1 LET-GLTCB206 5 X X
Griekse taalkunde LET-GLTCB210 5 X
Latijnse taalkunde LET-GLTCB211 5 X
Methoden en Technieken van de Klassieken LET-GLTCB209 5 X X
Romeinse keizertijd LET-GESB931 5 X
Wijsgerige reflectie: Antieke wijsbegeerte 1 LET-GLTCCC100 5 X X
Literatuurwetenschap en de Klassieken LET-GLTCB214 5 X X
Bachelor werkcollege Grieks LET-GLTCB218 5 X X
Bachelor werkcollege Latijn LET-GLTCB213 5 X X

Keuze uit:

Keuze A: Geschiedenis, theorie en methoden van de archeologie

LET-GLTCB216

5 X X

Keuze B: Vulgair en middeleeuws Latijn

LET-GLTCB215 5 X
Totaal 60 15 15 15 15