Zoek in de site...

Bachelorprogramma op hoofdlijnen

Excursies
Extracurriculair aanbod
Feedback
Portfolio
Honours Programma

De opleiding tot kunsthistoricus bestaat in Nederland uit een driejarige bacheloropleiding, gevolgd door een een- of tweejarige masteropleiding. De studie in Nijmegen bestrijkt het hele terrein van het vakgebied: van de late oudheid tot de dag van vandaag, en alle kunstsoorten, zoals architectuur, schilderkunst, beeldhouwkunst, nieuwe media en toegepaste kunsten. Ze komen alle aan bod in het eerste jaar (60 studiepunten).

Bachelorprogramma voor studenten die vóór september 2018 zijn gestart in het eerste jaar van de bachelor Ben je vóór september 2018 met de bachelor begonnen, dan volg je in het eerste jaar (B1) een verplicht programma van 60 studiepunten. Het tweede jaar (B2) bestaat uit een verplicht programma van 35 studiepunten (inclusief een keuzeonderdeel), een minor van 15 punten en de cursussen in het core curriculum CC1 en CC2 (elk 5). In het derde jaar (B3) kies je in aanvulling op het verplichte deel van 40 studiepunten ook een minor van 15 studiepunten en volg je de cursus CC3 (5). Je kunt ervoor kiezen - en dat wordt zelfs aangeraden door de opleiding - om (een deel van) de minorruimte in te vullen met cursussen uit het aanbod van de opleiding Kunstgeschiedenis zelf.

De opbouw van het bachelorprogramma ziet er als volgt uit:

Studiejaar

Majorvakken in EC

Core Curriculum EC (onderdeel Major)

Minorvakken in EC

Totaal onderwijs in EC

Bachelor 1

60

0

0

60

Bachelor 2

35

10

15

60

Bachelor 3

40

5

15

60

Totaal

135

15

30

180

Bachelorprogramma voor studenten die vanaf 2018 – 2019 zijn gestart in het 1e jaar van de bachelor

Als je in 2018 – 2019 of daarna bent begonnen in het eerste jaar (B1) van de bacheloropleiding, dan volg je in het derde bachelorjaar (B3) een minor van 40 EC.

De bacheloropleiding ziet er dan als volgt uit:

Studiejaar

Majorvakken in EC

Minorvakken in EC

Totaal onderwijs in EC

Bachelor 1

60

0

60

Bachelor 2

60

0

60

Bachelor 3

20

40

60

Totaal

140

40

180

De minor is een pakket van samenhangende vakken waarmee je je kennis verbreedt of verdiept. De minoren gaan over actuele maatschappelijke thema’s. Door één van deze minoren te kiezen, breng je een accent aan in je studie, waarmee je je straks beter onderscheidt op de arbeidsmarkt. Kijk voor meer informatie: Profileringsminoren

Voor alle cursussen in de bacheloropleiding Kunstgeschiedenis geldt dat er een minimum- en een maximumaantal deelnemers kan worden vastgesteld. Als het minimum niet wordt gehaald kan worden besloten de cursus geen doorgang te laten vinden.

Excursies

Naast dagexcursies die deel uitmaken van verschillende cursussen, onderscheidt de Nijmeegse opleiding Kunstgeschiedenis zich door een viertal meerdaagse verplichte excursies naar bestemmingen in het buitenland. Deze excursies zijn ondergebracht bij vier werkgroepen en vormen het ‘practicum’ van de studie. De feitelijke excursies vallen in de collegevrije periode aansluitend op de colleges.

De excursies dienen in de eerste plaats voor het trainen van algemene en methodologische vaardigheden, waarbij tevens de kennis die op inhoudelijk gebied wordt opgedaan van groot belang is. Ze worden vanzelfsprekend ook beoordeeld zoals iedere andere cursus in het curriculum. Na de excursies beheers je een scala aan vaardigheden beheersen die je in je latere beroepspraktijk ten goede kunnen komen.

De faculteit heeft een collectieve reisverzekering afgesloten. Verzekerd zijn reisongevallen, medische kosten en repatriëring. Dit is géén annuleringsverzekering en ook géén reisbagageverzekering. Studenten dienen daar zelf voor te zorgen.

NB: Indien een excursiewerkgroep niet met voldoende resultaat wordt afgesloten en moet worden overgedaan, volgt de student de voorbereidende werkgroep opnieuw, inclusies alle deeltoetsen. Voor de excursie zelf wordt een vervangend programma opgesteld.

Overzicht buitenlandse excursies:

Jaar

Periode

Cursus

Excursie

B1

2

Methoden en Vaardigheden

Keulen

B2

3 en 4

Werkgroep en excursie vroegmoderne periode

Florence

B2 of B3

1 en 2

Werkgroep en excursie moderne periode

Parijs

B2 of B3

1 en 2

Werkgroep en excursie middeleeuwen

Het reisdoel kan per jaar variëren.

Voor alle verplichte excursies geldt dat een gedeelte van de kosten voor rekening van de opleiding komt. Kosten die door de opleiding worden voorgeschoten, worden door de studenten terugbetaald door middel van een eenmalige machtiging.

Extracurriculair aanbod

Naast het onderwijsaanbod in de bacherloropleiding Kunstgeschiedenis is het mogelijk andere (al dan niet kunsthistorische) cursussen te volgen, bijvoorbeeld uit het aanbod van het Nederlands Interuniversitaire Kunsthistorisch Instituut in Florence (NIKI) of het Koninklijk Nederlands Instituut te Rome (KNIR). Deze cursussen tellen niet mee voor het reguliere curriculum maar kunnen wel als ‘extracurriculair’ worden opgenomen in het diplomasupplement. Maak voor meer informatie een afspraak bij de studieadviseur.

Feedback

Voor alle schriftelijke tentamens geldt dat de student, nadat de beoordeling bekend is gemaakt, het eigen werk mag inzien. Daartoe stelt de betreffende docent of cursuscoördinator een of meerdere momenten vast, die via e-mail, Brightspace of op enige andere wijze aan de studenten bekend worden gemaakt. Inzage kan bij de coördinator of een andere bij de cursus betrokken docent. Na inzage is er altijd de mogelijkheid om desgevraagd toelichting te vragen bij de coördinator of docent.

Commentaar op schriftelijke werkstukken wordt in mondelinge of schriftelijke vorm gegeven. Afhankelijk van de aard en omvang van het werkstuk kan dit gebeuren door middel van bijvoorbeeld een persoonlijk gesprek met de student, aantekeningen op het werk dat de student ter inzage krijgt of terug ontvangt, of een meer collectieve vorm van feedback zoals een correctieverslag tijdens het college of op Brightspace. Een eerste versie wordt altijd becijferd. Stukken die niet af zijn worden niet als eerste versie geaccepteerd. Indien de eerste versie onvoldoende is, kan na becijfering en becommentariëring een tweede, tevens laatste, versie worden ingeleverd.

Portfolio

De opleiding kunstgeschiedenis biedt aan enthousiaste en gemotiveerde studenten de mogelijkheid om een portfolio samen te stellen. Naast de gemaakte keuzes binnen het reguliere studietraject worden in het portfolio extra studieonderdelen opgenomen waaruit een bijzondere samenhang of een bepaalde specialisatie in de gevolgde studie blijkt. Het portfolio wordt pas uitgereikt als alle extra studieonderdelen ook daadwerkelijk en met goed resultaat zijn afgesloten. Studenten die hiervoor kiezen, moeten dus een extra inspanning en tijdsinvestering leveren. Wie voldoet aan de eisen ontvangt bij de uitreiking van het Ba- cq. van het Ma-diploma een speciale map voorzien van een officiële verklaring van de opleiding Kunstgeschiedenis, waarin alle in de studie geschreven werkstukken in een opgeschoonde, definitieve versie zijn opgenomen. Aan het portfolio worden geen studiepunten toegekend.

De inhoud van de map varieert per student. Het portfolio bevat het persoonlijke studiepad van de student. De samenhang van de onderdelen kan bijvoorbeeld blijken uit keuzes voor een bepaalde kunstsoort, periode of regio, een bepaalde methodische, theoretische of museologische invalshoek, etc. Deze samenhang noemen wij het ‘specialisatielabel'. Met het specialisatielabel kun je extra accenten en een bijzondere expertise aan je reguliere studiepad toevoegen door middel van een specifieke onderwerpskeuze binnen ruimere thema’s. Vanzelfsprekend zal de specialisatie deels worden begrensd door het aanbod van reguliere werkcolleges en excursies en de mogelijkheden die de student daarbinnen heeft. Alle docenten zijn in principe aanspreekbaar als mentor van jouw specialisatielabel.

Je kunt ernaar streven om in de periodewerkgroep(en), in de minor(en) en binnen de excursiewerkgroepen telkens een onderwerp te bestuderen dat past binnen of zo goed mogelijk aansluit bij je specialisatie.

Het portfolio bevat de volgende onderdelen:

Uitwerking van vaste onderdelen in cursussen in de major:

  • Geschreven resultaat van de Florence-excursie
  • Geschreven resultaat van de Parijs-excursie
  • Geschreven resultaat van de middeleeuwen-excursie
  • Geschreven resultaat van de twee werkgroepen
  • Eventueel verslag van stage of buitenlandverblijf
  • Bachelorwerkstuk

Specialisatieopdrachten (deze onderdelen worden niet becijferd)

  • Jaar 1: leesrapport van een basisboek op het gebied van het gekozen specialisatiegebied (collegevrije periode in de zomer tussen jaar 1 en 2)
  • Jaar 2: tentoonstellings- of museumanalyse: recensie van een in samenhang met de specialisatie gekozen expositie of museale opstelling naar keuze, in overleg et de docent (collegevrije periode januari jaar 2)
  • Jaar 3: bespreking van een in overleg met de docent geselecteerde publicatie op het gebied van de specialisatie (collegevrije periode januari jaar 3)

NB: De student zorgt er zelf voor dat de goedgekeurde en gecorrigeerde stukken in opgemaakte, digitale vorm (pdf formaat) gestuurd worden naar de studieadviseur, mw E. Scheepers.

Honours Programma

De Radboud Honours Academy biedt gemotiveerde en getalenteerde studenten van de Radboud Universiteit de kans om naast hun reguliere studie een extra en uitdagend onderwijsprogramma te volgen. Er zijn honoursprogramma’s voor propedeuse-, bachelor- en masterstudenten. Meer informatie vind je op de website.