Zoek in de site...

Bachelorprogramma op hoofdlijnen

Kenmerkend voor het bachelorprogramma voor studenten die in september 2017 of eerder aan hun bacheloropleiding zijn gestart is de onderverdeling in een major en minoren. De major is het basisprogramma van de eigen opleiding, minoren zijn samenhangende vakkenpakketten, die de student kan gebruiken om de major verder uit te diepen of om zijn of haar kennis juist te verbreden door vakken van andere opleidingen te volgen. Binnen dit programma kan ook nog worden gekozen uit een aantal meer gespecialiseerde keuzevakken. Alle studenten van de Letterenfaculteit volgen daarnaast vakken uit het zgn. Core Curriculum Geesteswetenschappen. Het Core Curriculum besteedt expliciet aandacht aan de vorming tot multidisciplinair georiënteerde geesteswetenschappers, met zicht op de betekenis van de eigen discipline voor de samenleving

De programma’s van het eerste (B1) en van het tweede jaar (B2) van de studie Nederlandse taal en cultuur bestaan hoofdzakelijk uit majorvakken. In het derde jaar volgen de studenten majoronderdelen en kiezen zij twee minoren van elk 15 studiepunten. Daarnaast volgen zij, verspreid over de drie bachelorjaren, nog de vakken die deel uitmaken van het zogenaamde Core Curriculum.

Als afsluiting van de bacheloropleiding schrijft de student in het derde jaar het bachelorwerkstuk. De student werkt hieraan in een bachelorwerkgroep van circa zeven studenten. Ieder semester worden bachelorwerkgroepen aangeboden voor de verschillende vakgebieden. Een student schrijft zich voor twee groepen in, de opleiding bepaalt vervolgens over welk onderwerp de student het werkstuk schrijft. De bachelor wordt afgesloten met het bachelordiploma.

Voor studenten die gestart zijn voor september 2018 ziet de verdeling van de studiepunten er als volgt uit:

Studiejaar Major-onderdelen keuzevak major Core curriculum Minor-onderdelen Studiepunten totaal
B1 55 5 60
B2 50 5 5 60
B3 10
BA-werkstuk
5 + 5 + 5 5 15 + 15 60
180 totaal

Keuzemomenten
Binnen de bachelor Nederlandse taal en cultuur zijn er verschillende momenten waarop een student kan kiezen voor een specialisme.

Binnen de major hebben studenten die in september 2017 of eerder aan de studie zijn begonnen 20 studiepunten keuzeruimte die gevuld wordt met neerlandistische vakken. Uit een jaarlijks wisselend aanbod van letterkunde-, taalkunde- en taalbeheersingsvakken, kiest de student 4 keuzevakken van 5 studiepunten. Op die manier is het mogelijk binnen Nederlandse taal en cultuur een accent te leggen op één van de vakgebieden. Halverwege het tweede jaar kiest de student een van de volgende vakken: 'Losgezongen van hun betekenissen: poëzie-analyse’, ‘Experimenteel onderzoek’ of een vak uit de minoren ‘Mediëvistiek’, Psycholinguïstiek’, Journalistiek’ en ‘Nogal logisch’. Aan het begin van het derde jaar moet de student een een keuze maken uit de vakken ‘Historisch en modern letterkundig onderzoek’, 'Neerlandistiek Statistiek' en een vak uit het minorenaanbod van de opleiding Nederlandse taal en culuur en dat van de opleiding Taalwetenschap.. 'Historisch en modern letterkundig onderzoek wordt meestal gevolgd door de studenten die door willen stromen naar de master Letterkunde. 'Statistiek' is noodzakelijk om toegelaten te worden tot de masters Taalwetenschappen/Linguistics en Communicatie- en informatiewetenschappen.In het tweede semester van het derde jaar heeft de student weer een keuzemogelijkheid. Dan moet een van de volgende vakken worden gekozent: ‘De “ander” in de moderne Vlaamse literatuur’, ‘Psycholinguïstisch onderzoek’, ‘Interculturele communicatie’ en ‘Het leren en onderwijzen van Nederlands als tweedetaal’.. Een belangrijke beslissing is ook de keuze voor het onderwerp van het bachelorwerkstuk. Studenten kiezen dan voor letterkunde, taalkunde of taalbeheersing. De gekozen richting is vaak ook (maar niet altijd) bepalend voor de master.

Naast de major en de majorgebonden keuzeruimte heeft een student 30 studiepunten (2 x 15 of 1 x 30) aan minorruimte, verdeeld over het eerste en tweede semester van het derde jaar. Binnen de minorruimte kan een student kiezen voor verdieping of verbreding. Een student kan er ook voor kiezen om de minorruimte te gebruiken om zich inhoudelijk voor te bereiden op een master die niet direct aansluit op de bacheloropleiding. Zie voor meer informatie over minoren de Minorgids.

De studenten die in september 2018 of daarna aan de studie zijn begonnen dienen in het derde bachelorjaar (B3) een zogenaamde profileringsminor van 40 EC te volgen. De bacheloropleiding ziet er voor deze studenten als volgt uit:

Programma Bachelor vanaf 2018-2019

Studiejaar

Majorvakken in EC

Minorvakken in EC

Totaal onderwijs in EC

Bachelor 1

60

0

60

Bachelor 2

60

0

60

Bachelor 3

20

40

60

Totaal

140

40

180

De minor is een pakket van samenhangende vakken waarmee je je kennis verbreedt of verdiept. De minoren gaan over actuele maatschappelijke thema’s. Door één van deze minoren te kiezen, breng je een accent aan in je studie, waarmee je je straks beter onderscheidt op de arbeidsmarkt. Kijk voor meer informatie: https://www.ru.nl/letteren/stip/studie-informatie/profileringsminoren-vanaf-2020-2021/.

Honours Programma
De Radboud Honours Academy biedt gemotiveerde en getalenteerde studenten van de Radboud Universiteit de kans om naast hun reguliere studie een extra en uitdagend onderwijsprogramma te volgen. Er zijn honoursprogramma’s voor propedeuse-, bachelor- en masterstudenten.

Meer informatie over de programma's is te vinden op de website. De student kan ook een afspraak maken om langs te komen bij een programmaregisseur.

Radboud Honours Academy Erasmusplein 1, 19e verdieping, kamer 19.06 Telefoon: 024-3615955 E-mail: honours@honours.ru.nl Website: www.ru.nl/honoursacademy