Zoek in de site...

Inhoud en eindtermen

Het studieprogramma van de tweejarige educatieve master Geschiedenis omvat 120 ec, die gelijkmatig over twee jaar zijn verdeeld. Gedurende de hele opleiding volg je cursussen binnen de Faculteit der Letteren en de Radboud Docenten Academie. De opleiding kent vijf onderwijslijnen:

  • Vakinhoudelijke lijn (15 ec): cursussen op het terrein van de geschiedenis met aandacht voor thematische verdieping, het verrichten van historisch onderzoek, historiografie en theorie, bezinning op de relatie tussen geschiedwetenschap en geschiedenis in het voortgezet onderwijs en het ontwikkelen van een visie op het leren van geschiedenis door leerlingen (zie ook didactische lijn en rode draad), aangevuld met een keuzepakket uit het masteraanbod van de Faculteit der Letteren.
  • Didactische lijn (28 ec): cursussen op het terrein van de didactiek van het schoolvak geschiedenis, de algemene didactiek en de professionele docentontwikkeling, om een visie op onderwijs, het leren van geschiedenis te ontwikkelen en te vertalen in handelen in de klas
  • Onderzoekslijn (43 ec): cursussen op het terrein van geesteswetenschappelijke en onderwijskundige onderzoeksmethoden en een geïntegreerde masterscriptie waarin je een vakinhoudelijk scriptieonderzoek combineert met een didactisch ontwerponderzoek. Ook in de vakinhoudelijke cursussen voer je historisch onderzoek uit.
  • Praktijklijn (30 ec): een tweejarige stage in het middelbaar onderwijs waarbij je je docentkwaliteiten ontplooit en de inzichten uit de vakinhoudelijke en de didactische colleges naar de praktijk vertaalt.
  • Rode draad (4 ec): een lijn waarin je je visie op het docentschap en je ontwikkeling als vakinhoudelijk en didactisch specialist aan een kritisch zelfonderzoek onderwerpt.

Visualisaties Educatieve Master 2J eenvoudig gs

De eindtermen voor de opleiding zijn geschematiseerd in de eindtermenmatrix (pdf, 233 kB):

eindtermenmatrix