Zoek in de site...

Regels en procedures

Onderwijs- en Examenregeling
In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) zijn belangrijke afspraken terug te vinden voor een goed verloop van het onderwijs en van de toetsing. Hierin vind je de rechten en plichten van de student en van de opleiding inzake belangrijke kwesties als tentamen- en examenprocedures, doorstroomregelingen, vrijstellingen, judicia etc. In de Regels en Richtlijnen van de examencommissie (R&R) zijn regels vastgelegd voor een juist verloop van tentamens en propedeuse-, bachelor- en masterexamen geregeld. De opleiding gaat ervan uit dat je als student op de hoogte bent van de OER en de R&R! Voor vragen hierover kun je terecht bij je opleidingscommissie.

Studentenstatuut
Jaarlijks stelt het College van Bestuur van de RU het Studentenstatuut vast. In het Studentenstatuut wordt omschreven welke rechten en verplichtingen studenten van onze universiteit hebben. Specifiek is in het Studentenstatuut een beschrijving opgenomen van de rechtsbescherming van studenten.

Fraude wordt bestraft
Fraude en medeplichtigheid aan fraude worden bestraft (OER). Studenten, docenten en surveillanten kunnen vermoedens van fraude melden aan de Examencommissie. De commissie stelt dan een onderzoek in en treft disciplinaire maatregelen. Onder fraude wordt verstaan:

  • Plagiaat
  • Fabricatie en falsificatie van gegevens
  • Verstoring van het rechtmatig verloop van toetsing en inzagen.