Zoek in de site...

Fraude wordt bestraft

Fraude en medeplichtigheid aan fraude worden bestraft (OER art. 7.7 lid 8 en Bijlage 3 Frauderegeling). Studenten, docenten en surveillanten kunnen vermoedens van fraude melden aan de examencommissie. De commissie stelt dan een onderzoek in en treft disciplinaire maatregelen.

Onder fraude wordt verstaan:

  • Plagiaat
  • Fabricatie en falsificatie van gegevens
  • Verstoring van het rechtmatig verloop van toetsing en inzages.