Tentamens op afstand

Toetsing en beoordeling

Eerlijkheid en vertrouwen

Technische problemen tijdens een tentamen

Nakijktermijn

Cursusevaluaties periode 3 en 4

Integriteitscode voor studenten bij toetsen op afstand

Toetsing en beoordeling

Van half juni tot half juli 2020 is de tentamenperiode. Veel docenten hebben reeds ervaring opgedaan in de afgelopen twee weken met de voorbereiding van tentamens op afstand. Het is nu extra van belang dat studenten duidelijkheid krijgen over de toetsing en beoordeling. Daarom is aan docenten gevraagd:

 • Heel duidelijk te maken waaruit de toetsing bestaat
 • Te werken met oefenvragen, zodat een student weet wat verwacht kan worden
 • Duidelijk aan te geven hoe de beoordeling geschiedt

Ook voor de toetsing geldt dat we zoveel mogelijk vasthouden aan de reeds gemaakte planning. Indien mogelijk wordt vastgehouden aan de afronding van de cursus zoals die in de studiegids staat. Het schriftelijk tentamen op de campus zal veelal worden gewijzigd in een thuiswerk tentamen. Maar er kan ook gekozen worden voor een paper of afsluiting middels een mondeling tentamen.

 • Thuiswerk tentamen: men kan een thuiswerk tentamen aanbieden waar studenten langer aan kunnen werken (bv. twee à drie weken). Men kan ook een thuiswerk tentamen aanbieden op het moment waarop het tentamen in het rooster gepland stond. Studenten krijgen dan 2 à 3 uur de tijd om de vragen te beantwoorden.
 • Paper: man kan de cursus afronden met een paper. Afgesproken is dat we in de regel vasthouden aan een deadline van drie à vier weken, nadat de opdracht is verstrekt.
 • Mondeling: bij weinig studenten kan de cursus worden afgerond met een mondeling tentamen bv. via skype.

Studenten zijn verplicht om mee te doen aan de alternatieve toetsvorm. Neemt de student niet deel, bv. als gevolg van ziekte, dan laat de student dat weten aan de docent via email.


Eerlijkheid en vertrouwen


We gaan uit van de eerlijkheid van studenten. We vertrouwen erop dat een student die een tentamen op afstand maakt en inlevert, dat tentamen zelf en zonder hulp van anderen heeft gemaakt. We vertrouwen erop dat de student daarbij geen gebruik maakt van papieren en/of digitale bronnen, notities, opnames of welke informatiedragers ook (tenzij nadrukkelijk vooraf door de examinator toegestaan). We vertrouwen erop dat de student geen overleg pleegt met andere personen en na het inleveren van het tentamen niet met anderen over de inhoud van het tentamen contact heeft voordat de maximale vastgestelde tijdsperiode is verstreken. Kortom, we vertrouwen op de wetenschappelijke integriteit van studenten en dat zij zich bewust zijn fraude te plegen wanneer zij in strijd handelen met de geldende richtlijnen bij het maken van een tentamen.

Technische problemen tijdens een tentamen

Vanaf maandag 30 maart 2020 vinden verschillende toetsen op afstand plaats. Het kan zijn dat er tijdens je tentamen technische problemen zijn, waardoor je deelname aan deze toets verstoord raakt. Mocht daar sprake van zijn, dan kun je dit per e-mail melden bij het STIP FTR stip@ftr.ru.nl. Het gaat hierbij niet om technische ondersteuning, maar het melden van de gevolgen voor jou als student door de verstoring van de toets. 
 
Geef bij je melding de volgende gegevens door:

 • studentnummer;
 • voornaam en achternaam;
 • cursuscode van de toets waarop de melding betrekking heeft (deze vind je in Osiris)
 • naam van de cursus van de toets waarop de melding betrekking heeft
 • de naam  van de docent die de toets afneemt

 • beschrijving van het technische probleem

 • indien mogelijk: voeg bewijsstukken toe, zoals een schermafdruk met datum en tijd erop.

Meld een eventueel probleem z.s.m., maar uiterlijk de dag van het tentamen zelf.

Nakijktermijn


Vanwege het feit dat alternatieve toetsvormen vaak meer tijd vragen bij het nakijken, vragen we studenten voor begrip indien de nakijktermijn wordt overschreden. Omdat we aan het einde van het studiejaar zitten en de hertentamens in B1 nog vóór aanvang van de vakantieperiode vallen, zullen docenten in B1 zich wel strikt moeten houden aan de nakijktermijn.

Cursusevaluaties periode 3 en 4

Vanwege de coronacrisis en het toetsen op afstand is het niet mogelijk de cursussen van periode 3 en 4 te evalueren.

Integriteitscode voor studenten bij toetsen op afstand

De Radboud Universiteit wil bijdragen aan een gezonde en vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen. Zij leidt daartoe studenten op tot gewetensvolle, betrokken, kritische en zelfbewuste academici. Daarbij hoort een houding van betrouwbaarheid en integriteit.


Aan de Radboud Universiteit gaan wij er daarom van uit dat je aan je studie bent begonnen, omdat je daadwerkelijk kennis wilt opdoen en je inzicht en vaardigheden eigen wilt maken. Het is essentieel voor de opbouw van je opleiding (en daarmee voor je verdere loopbaan) dat jij de kennis, inzicht en vaardigheden bezit die getoetst worden. Wij verwachten dus dat je dit tentamen op eigen kracht maakt, zonder gebruik te maken van hulpbronnen, tenzij dit is toegestaan door de examinator.


Wij vertrouwen erop dat je tijdens deelname aan dit tentamen, je houdt aan de geldende wet- en regelgeving, en geen identiteitsfraude pleegt, je niet schuldig maakt aan plagiaat of andere vormen van fraude en andere studenten niet frauduleus bijstaat.