Zoek in de site...

Doelstelling & vervolgopleidingen

De Nijmeegse bacheloropleiding Geschiedenis is een brede, generalistische opleiding. Je verwerft kennis en inzicht in historische processen, gebeurtenissen, groepen en personen die de ontwikkelingsgang van westerse en daarmee verbonden niet-westerse samenlevingen vanaf de oudheid tot heden hebben bepaald. Je komt in aanraking met de belangrijkste visies, debatten, benaderingen, theorieën en paradigma’s binnen de geschiedwetenschap. Zo leer je de complexiteit van samenlevingen te doorgronden en word je je bewust van het gegeven dat historische (en eigentijdse) verschijnselen altijd vanuit een bepaalde context en perspectief worden beoordeeld.

Verwerving van kennis en inzicht gaat in onze opleiding hand in hand met de training in onderzoeksvaardigheden. Zo word je voorbereid op het schrijven van het bachelorwerkstuk, het historische onderzoek waarmee je je bacheloropleiding afsluit. Je leert stapsgewijs vraag- en probleemstellingen te formuleren, aan de hand van bruikbare concepten en methoden doeltreffend onderzoek te doen op basis van relevante wetenschappelijke literatuur en primaire bronnen, resulterend in goed gestructureerde en overtuigende schriftelijke werkstukken en presentaties. Je leert daarbij tevens vanuit wetenschapsfilosofische invalshoek op je eigen discipline te reflecteren en je voordeel te doen met interdisciplinair denken. Ten slotte verwerf je inzicht in de relevantie en het functioneren van historische kennis en historisch besef in de samenleving en op de arbeidsmarkt.

Karakteristiek voor de Nijmeegse bacheloropleiding Geschiedenis is dat je vanaf het eerste jaar het verleden expliciet leert benaderen vanuit vier subdisciplines (en hun onderlinge verbanden) die elk vanuit het onderzoek van een leerstoelgroep worden gevoed: Cultuurgeschiedenis (CG), Economische, Sociale en Demografische Geschiedenis (ESDG), Oude en Middeleeuwse Geschiedenis (OGMG) en Politieke Geschiedenis (PG). Het onderwijsprogramma is primair gericht op de geschiedenis van Europa, maar geschiedenis van globalisering en cultuurcontacten met niet-westerse samenlevingen hebben in de afgelopen jaren een steeds zichtbaarder plaats gekregen.

Deze doelstellingen leiden tot de volgende eindtermen van de bacheloropleiding Geschiedenis.

De afgestudeerde:

  1. heeft kennis van en inzicht in de historische tijdperken van de oudheid tot en met het heden. Daarmee is de afgestudeerde in staat om historische processen te duiden vanuit een politiek, sociaaleconomisch en cultureel perspectief. Analyse en onderbouwing getuigen van een onderzoekende houding en van een methodische en kritische verwerking van de basiskennis van het vakgebied;
  2. heeft kennis van en inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen in de geschiedwetenschap;
  3. weet de doorwerking van historische processen aan te wijzen en eigentijdse ontwikkelingen in een historisch perspectief te plaatsen;
  4. is in staat onder begeleiding een vraagstuk uit de Geschiedenis te onderzoeken met behulp van passende concepten en onderzoeksmethoden. De afgestudeerde kan vanuit een eigen vraagstelling een historisch interessant probleem afbakenen en het in zijn context plaatsen. De afgestudeerde kan relevante informatie selecteren, analyseren en interpreteren;
  5. is in staat om beargumenteerd en in correct Nederlands de resultaten van onderzoek mondeling en schriftelijk te presenteren in een academische stijl;
  6. kan de eigen werkzaamheden organiseren, zowel individueel als in teamverband. De afgestudeerde kan de werkzaamheden, mede op basis van feedback van anderen, evalueren. De afgestudeerde kan lacunes in de eigen deskundigheid signaleren. De afgestudeerde maakt weloverwogen keuzes voor de vervolgstudie;
  7. is in staat het eigen vakgebied te situeren binnen verwante disciplines.