Zoek in de site...

Doelstelling & vervolgopleidingen

Nederlandse taal en cultuur
Doelstellingen en eindtermen van de bachelor
Masteropleidingen na de bachelor Nederlandse taal en cultuur

Nederlandse taal en cultuur

De Nederlandse taal speelt een centrale rol in onze maatschappij. Het is de taal waarin mensen dagelijks met elkaar communiceren, de taal van de politiek, het recht, de media, het onderwijs en bovendien de taal van ons historisch bewustzijn en van het culturele leven. Er is dan ook een grote behoefte aan wetenschappelijk geschoolde neerlandici: mensen die zelf het Nederlands uitstekend beheersen, die vaardig zijn op het terrein van de analyse van taal, beredeneerd commentaar op taalgebruik kunnen leveren, die op de hoogte zijn van de geschiedenis van de Nederlandse taal en literatuur en die beschikken over een ruime historische en culturele bagage. Tijdens de studie Nederlands verdiepen studenten zich in vele aspecten van de taal en cultuur; de opleiding Nederlands draagt op deze wijze bij aan de overdracht van kennis en vaardigheden in de samenleving.

De opleiding Nederlands leidt academisch gevormde neerlandici op in een bacheloropleiding van drie jaar, waarna een afzonderlijke masteropleiding volgt. In het programma van de bacheloropleiding Nederlandse taal en cultuur wordt de neerlandistiek uitgebreid en veelzijdig voorgesteld. Er worden cursussen aangeboden op het terrein van de oudere en moderne letterkunde, historische en moderne taalkunde en taalbeheersing. Hierbij komen onderwerpen aan de orde als oudere en moderne literatuur- en cultuurgeschiedenis, taal en media, kindertaalverwerving, taalverandering en taalvariatiet. In deze fase van de opleiding wordt het fundament gelegd voor de breed opgeleide neerlandicus zoals boven geschetst.

Afgestudeerde neerlandici vervullen functies in de commerciële en dienstverlenende sector, bij tekstbureaus en bij voorlichtingsafdelingen van het bedrijfsleven en de overheid. Zij zijn goed vertegenwoordigd in de wereld van de media, met name in de journalistiek en bij radio en televisie. Ook is er het beroepsperspectief van redacteur bij een uitgeverij. Net als vroeger zijn veel neerlandici werkzaam in onderwijs en onderzoek.

Doelstellingen en eindtermen van de bachelorfase

Het doel van alle opleidingen binnen de Letterenfaculteit is de student relevante geesteswetenschappelijke kennis, inzichten en vaardigheden bij te brengen, academisch te vormen en voor te bereiden op een verdere (studie-)loopbaan.

In aanvulling op de algemene eindtermen beoogt de bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur voorts de volgende opleidingsspecifieke eindtermen na te streven:

 1. De afgestudeerde beschikt over basiskennis op het gebied van taalkunde, letterkunde en taalbeheersing van het Nederlands en is in staat een taalkundige, letterkundige en communicatieve analyse en interpretatie van literaire en niet-literaire teksten en taalverschijnselen in het Nederlands uit te voeren.
 2. a. De afgestudeerde is in staat een relevante onderzoeksvraag te formuleren op het gebied van de neerlandistische letterkunde, taalkunde of taalbeheersing, die in een actueel theoretisch kader te plaatsen en te voorzien van een status quaestionis (bijdrage aan of vernieuwing van een onderzoekstraditie).
  b. De afgestudeerde beschikt daartoe over kennis van theoretische paradigma’s, kan een literatuuronderzoek uitvoeren met gebruikmaking van relevante zoeksystemen en is wegwijs in wetenschappelijke bibliotheken.
  c. De afgestudeerde beschikt over praktische vaardigheden voor het operationaliseren van een onderzoeksvraag, waardoor hij/zij in staat is een eenvoudig hermeneutisch/institutioneel, corpusanalytisch of experimenteel onderzoek op te zetten en uit te voeren.
 3. De afgestudeerde kan 'data' (literaire en niet-literaire teksten, taalverschijnselen en uitkomsten van empirisch onderzoek) bewerken en interpreteren met behulp van (discipline-specifieke) analysetechnieken en kan kritisch reflecteren op de waarde van zijn/haar bevindingen.
 4. De afgestudeerde kan taalverschijnselen en ontwikkelingen op de gebieden van letterkunde, taalkunde en taalbeheersing in een historische context
 5. De afgestudeerde kan exemplarisch benoemen hoe de ontwikkeling van het vakgebied samenhangt met ontwikkelingen binnen verwante (geesteswetenschappelijke) disciplines.
 6. De afgestudeerde kan een zelfstandig ontwikkelde onderzoeksvraag toetsen aan relevante theoretische en secundaire literatuur. De student heeft zich een onderzoekende, kritische houding eigen gemaakt en beschikt over een brede belangstelling voor een of meer van de neerlandistische disciplines.
 7. De afgestudeerde beschikt over een academische houding, wat inhoudt dat hij/zij consciëntieus omgaat met bronnen en beschikbare literatuur, eigen bevindingen in verband kan brengen met inzichten van anderen en die nadrukkelijk van elkaar gescheiden weten te houden. Hij/zij kan in correct Nederlands verslag doen van onderzoeksresultaten in een helder gestructureerde, academische stijl.
 8. De afgestudeerde is vaardig in het hanteren van verschillende schriftelijke en mondelinge taalregisters.
 9. De afgestudeerde kan eigen werkzaamheden kan organiseren, zowel individueel als in teamverband. Hij/zij kan de werkzaamheden, mede op basis van feedback van anderen, evalueren en verbeteren. De student kan lacunes in de eigen deskundigheid signaleren en hierin met behulp van gerichte zoekacties, aan de hand van daartoe geschikte zoeksystemen, voorzien. Hij/zij maakt weloverwogen keuzes voor de vervolgstudie.

Masteropleidingen na de bachelor Nederlandse taal en cultuur

Ongeacht de minorenkeuze, maar met inachtneming van de gekozen keuzevakken, kan de student na het behalen van het bachelordiploma Nederlandse taal en cultuur altijd doorstromen naar een van de drie masteropleidingen die aansluiten op de bacheloropleiding: Letterkunde, Taalwetenschappen/Linguistics en Communicatie- en informatiewetenschappen. De bachelor geeft tevens toegang tot (tweejarige) onderzoekmasters. Voor toegang tot dergelijke masters geldt een selectieprocedure. Bachelors Nederlands kunnen, wanneer de gekozen vakken aan de nodige voorwaarden voldoen, ook instromen in de interfacultaire tweejarige specialisatie Language and Communication van de masteropleiding Cognitieve Neuroscience.