Zoek in de site...

Inhoud en eindtermen

‘Forse bezuinigingen op kunst en cultuur’ koppen de kranten. Is dat erg? De kunsten kunnen zich toch best zelf bedruipen? Of is het een taak van de overheid om te investeren in kunst en cultuur? En zo ja, waarom dan? In dit masterprogramma leer je nadenken over dit soort vragen. Niet het kunstwerk zelf staat centraal, maar de maatschappelijke rol en context van kunst en cultuur. Je kijkt daarnaar vanuit het perspectief van de overheid, van de mecenas of cultuursponsor en van de kunsthandel.
Je buigt je over de actuele problematiek van de financiering van kunst en cultuur. In de cursussen wordt de dynamiek tussen overheid, kunsten en publiek verkend. Aan de hand van de vraag 'wie betaalt er voor de kunsten?' onderzoek je wat de waarde is die kunst voor de samenleving heeft en wie zich voor die waarde verantwoordelijk voelt. In dat krachtenveld zijn de laatste jaren de particuliere gever en de bedrijfssponsor belangrijker geworden; in deze specialisatie worden nieuwe vragen gesteld aan (de legitimiteit van) hun rol. Aan de hand van die vragen verdiep je je in de manier waarop kunst georganiseerd en betaald wordt, overzie je hoe private financiers zich tot de kunsten verhouden en leer je wetenschappelijke theorieën en verklaringen op dit gebied kritisch wegen. Zo ontwikkel je je tot een academicus die niet alleen het culturele veld door en door kent, maar daarin ook een eigen weloverwogen positie kan innemen.
Met dit programma stap je regelrecht de praktijk in. Je krijgt een goed beeld van de culturele sector en het werkveld waar je als afgestudeerde in terecht komt, en je leert ook wat jouw eigen rol in dat veld zou kunnen zijn. Toch is dit niet alleen een programma voor doeners, maar ook voordenkers. Je denkt kritisch na over wat er in de praktijk gebeurt en om achterliggende motieven en argumenten in (beleids)discussies bloot te leggen. Dat doe je in colleges, maar ook in een onderzoeksstage. Zo kun je bijdragen aan effectievere investeringen en projecten in de wereld van kunst en cultuur. Het programma Kunstbeleid en kunstbedrijf heeft een duidelijke verwantschap met het facultaire onderzoeksprogramma SCARAB: Studying Criticism And Reception Across Borders.

Specifieke eindtermen voor dit programma
Na afloop van de opleiding kan de afgestudeerde, in aanvulling op de algemene eindtermen van de masteropleiding Kunst- en cultuurwetenschappen:

  • inzichten uit diverse disciplines uit de maatschappij- en geesteswetenschappen op een vruchtbare wijze met elkaar verbinden in onderzoek naar kunstbeleid en mecenaat;
  • zich positioneren in het maatschappelijke debat over (de organisatie en financiering van) kunst en cultuur en er een actieve bijdrage aan leveren.

Naast de verplichte en keuzecursussen binnen het programma kiest de student voor 10 studiepunten aan cursussen uit de overige programma's binnen deze masteropleiding, of volgt onderwijs uit andere verwante programma's binnen de geestes­wetenschap­pen.

Masterscriptie
In je laatste semester van het masterprogramma Kunstbeleid en Kunstbedrijf schrijf je je masterscriptie. Afhankelijk van het onderwerp of de benaderingswijze schrijf je je scriptie bij Algemene Cultuurwetenschappen of Kunstgeschiedenis. Je schrijft je in en volgt het scriptietraject zoals dat wordt voorgeschreven door de betreffende opleiding.

Let daarbij heel goed op de verschillende deadlines die worden gehanteerd en op de ingangseisen.