Zoek in de site...

Inhoud en eindtermen

Specifieke eindtermen voor dit programma
Portfolio

Het masterprogramma Kunstgeschiedenis is de voltooiing van de academische vorming op het vakgebied van de kunstgeschiedenis en geeft daarmee tevens, maar uiteraard niet exclusief, toegang tot het promotietraject. In dit programma specialiseer je je naar periode en kunstvorm, wellicht al aangezet in de bacheloropleiding Kunstgeschiedenis. Het bachelorprogramma legt een brede basis en neemt over de drie jaren qua moeilijkheidsgraad toe. In het masterprogramma volgt een toegespitste kunsthistorische verdieping.
Het eenjarige masterprogramma Kunstgeschiedenis kent twee instroommomenten: 1 september en 1 februari.

In dit programma wordt de Kerncursus gegeven, alsmede de cursus Medium & materialiteit en themacolleges. Ook een stage is een verplicht onderdeel van dit programma. In de loop van het jaar wordt de keuze gemaakt voor een specifiek scriptieonderwerp en voor de begeleidende docent van dat specialisme. Het individuele traject van het scriptieonderzoek en het scriptieschrijven wordt begeleid in de scriptiewerkgroep, waarin de student opzet en voortgang rapporteert aan docent en medestudenten. De student ontvangt en geeft hier feedback en presenteert ten slotte een aspect uit zijn scriptie met enkele discussiepunten in een openbaar referaat, aan medestudenten en andere belangstellenden. In het schematische overzicht van het onderwijsprogramma zijn de volgorde, omvang, werk- en toetsvorm afleesbaar, alsmede de volgorde waarin de student in beginsel geacht wordt zijn studiepad af te lopen.

Naast de verplichte cursussen kiest de student voor 10 studiepunten aan cursussen uit het eigen of de overige programma's binnen deze masteropleiding of volgt onderwijs uit andere verwante programma's binnen de geesteswetenschappen.

Specifieke eindtermen voor dit programma

Na afloop van de opleiding kan de afgestudeerde, in aanvulling op de algemene eindtermen van de masteropleiding Kunst- en cultuurwetenschappen:

  • op basis van een gedegen repertoirekennis op het gebied van de beeldende kunst en architectuur en een grondig overzicht van het kunsthistorisch onderzoek zelfstandig een relevante onderzoekshypothese formuleren en zelfstandig onderzoek doen;
  • deelnemen aan en zich positioneren in het (maatschappelijke) debat over beeldende kunst, architectuur en cultureel erfgoed, en kan er een actieve bijdrage aan leveren en daarbij relevante theoretische en methodologische noties en begrippen hanteren.

Portfolio

De specialisatie kunstgeschiedenis biedt aan enthousiaste en gemotiveerde studenten de mogelijkheid om een portfolio samen te stellen. Naast de gemaakte keuzes binnen het reguliere studietraject worden in het portfolio extra studieonderdelen opgenomen waaruit een bijzondere samenhang of een bepaalde specialisatie in de gevolgde studie blijkt. Het portfolio wordt pas uitgereikt als alle extra studieonderdelen ook daadwerkelijk en met goed resultaat zijn afgesloten. Studenten die hiervoor kiezen, moeten dus een extra inspanning en tijdsinvestering leveren. Wie voldoet aan de eisen ontvangt bij de uitreiking van het masterdiploma een speciale map voorzien van een officiële verklaring, waarin alle in de studie geschreven werkstukken in een opgeschoonde, definitieve versie zijn opgenomen. Aan het portfolio worden geen studiepunten toegekend.

De inhoud van de map varieert per student. Het portfolio bevat het persoonlijke studiepad van de student. De samenhang van de onderdelen kan bijvoorbeeld blijken uit keuzes voor een bepaalde kunstsoort, periode of regio, een bepaalde methodische, theoretische of museologische invalshoek, etc. Deze samenhang noemen wij het ‘specialisatielabel'. Met het specialisatielabel kun je extra accenten en een bijzondere expertise aan je reguliere studiepad toevoegen door middel van een specifieke onderwerpskeuze binnen ruimere thema’s. Vanzelfsprekend zal de specialisatie deels worden begrensd door het aanbod van reguliere werkcolleges en excursies en de mogelijkheden die de student daarbinnen heeft. Alle docenten zijn in principe aanspreekbaar als mentor van jouw specialisatielabel.

Het portfolio bevat:- stageverslag - geschreven resultaat van de Kerncursus - geschreven resultaat van de projectgroep - scriptie
Extra:
- bespreking drie (inter)nationale onderzoekcentra of collecties
Het extra onderdeel wordt niet becijferd.

NB: De student zorgt er zelf voor dat de goedgekeurde en gecorrigeerde stukken in digitale vorm gestuurd worden naar de drs. E. Scheepers.