Zoek in de site...

Inhoud en eindtermen

De specialisatie Klassieke Cultuur

De specialisatie Klassieke Cultuur geeft classici en niet-classici toegang tot de master Oudheidstudies. In dit programma wordt voornamelijk gewerkt met teksten in vertaling. Enige kennis van de klassieke talen is wel aan te bevelen maar niet vereist. De specialisatie richt zich op oude geschiedenis, klassieke archeologie en de receptie van de Griekse en Latijnse literatuur in alle cultuuruitingen uit latere tijdvakken. Je krijgt colleges op alle drie deze deelgebieden (van elk 10 ec); aan de cursus Griekse en Romeinse Archeologie is een veldwerkstage verbonden. In beide semesters wordt een cursus Klassieke Traditie aangeboden, zodat er twee instapmomenten zijn. Zo houden we het programma flexibel, kun je gemakkelijker kiezen voor een buitenlandverblijf en heb je een zo ruim mogelijke keuze bij het invullen van je vrije ruimte. Deze laatste omvat 10 ec,. waarin studenten bijvoorbeeld een MA-cursus kunnen kiezen die voortbouwt op hun BA-major of MA-cursussen Provinciaal-Romeinse Archeologie, en een MA-scriptie (20 ec).


Doelstelling en eindtermen van programma Klassieke Cultuur

Het masterprogramma Klassieke Cultuur heeft tot doel je een meer gespecialiseerde, wetenschappelijke kennis te verschaffen op het terrein van de cultuurvakken oude geschiedenis en klassieke archeologie en de receptie van de klassieke oudheid. Daarnaast stelt het je in staat zelfstandig om te gaan met de methoden en technieken van het vak, daarmee onderzoek te verrichten en van dat onderzoek verslag te doen in een scriptie. Na afronding van de master heb je voldoende vakkennis om op de arbeidsmarkt een functie te verwerven in sectoren waarin goede taalvaardigheid, kennis van de Grieks-Romeinse beschavingen en een gedegen geesteswetenschappelijke vooropleiding van belang zijn. Indien je na een BA GLTC in de MA 30 ec talige studiepunten hebt behaald, kun je bovendien doorstromen naar de eenjarige lerarenopleiding GTC en LTC. Wanneer je voor je master Oudheidstudies een BA Geschiedenis hebt behaald, kun je doorstromen naar de eenjarige lerarenopleiding Geschiedenis van de Radboud Docenten Academie.

Eindtermen Oudheidstudies

De afgestudeerde van de masterspecialisatie Klassieke Cultuur:

  1. kan zelfstandig vraagstukken uit het vakgebied van de Griekse en Latijnse Taal en Cultuur analyseren en de eigen visie op, of standpunten over het vraagstuk onderbouwen. Analyse en onderbouwing getuigen van een onderzoekende houding en van een methodische en kritische verwerking van de kennisbasis van het vakgebied;
  2. kan zelfstandig een relevant, specifiek vraagstuk uit het vakgebied van de Griekse en Latijnse Taal en Cultuur onderzoeken met behulp van passende onderzoeksmethoden. De afgestudeerde kan een probleem afbakenen, deelvragen formuleren, deze theoretisch en empirisch onderzoeken met behulp van relevante bronnen, en in correct Nederlands verslag doen van de onderzoeksresultaten in een helder gestructureerde, academische stijl;
  3. kan de eigen werkzaamheden organiseren, zowel individueel als in teamverband. De afgestudeerde kan de werkzaamheden, mede op basis van feedback van anderen, evalueren en verbeteren. Als afgestudeerde kan de afgestudeerde in de eigen deskundigheid signaleren en hierin met behulp van gerichte zoekacties voorzien. De afgestudeerde maakt weloverwogen keuzes voor de loopbaan;
  4. kan exemplarisch benoemen hoe de ontwikkeling van het vakgebied samenhangt met ontwikkelingen binnen verwante (geesteswetenschappelijke) disciplines. De afgestudeerde kan participeren in multidisciplinaire discussies met andere (geestes)wetenschappers.