Zoek in de site...

Individuele invulling van de denktank - Stage bij bedrijf/organisatie

Omdat deze stage een individuele invulling van de denktank is, werk je aan dezelfde leerdoelen als tijdens de denktank (zie onderstaande tabel). Dat betekent dat je tijdens jouw stage primair aan de slag gaat met een maatschappelijk vraagstuk van die organisatie of dat bedrijf dat gerelateerd is aan het thema van je minor. Denk bijvoorbeeld aan de vraag van een vereniging hoe ze hun ledenkring diverser kunnen krijgen (Gender and Diversity), een museum dat een kindvriendelijke tentoonstelling wil maken (Cultureel Erfgoed en Publiek) of een organisatie of bedrijf dat zich afvraagt hoe receptieve meertaligheid in hun organisatie/bedrijf ingezet kan worden (Het Menselijk Taalvermogen, Multilingualism in Europe en Beleid, Organisatie en Communicatie). Neem voor inspiratie van mogelijke vraagstukken binnen jouw minor een kijkje in de cursusbeschrijving van de denktank.

Aan de individuele invulling van de denktank besteed je - net als aan de denktank - 280 uur. Dit is inclusief het opstellen van en werken aan het projectplan, het portfolio en het eindproduct. De verhouding meewerken in het bedrijf of de organisatie vs. werken aan je projectplan kan per student verschillen, maar zet bij de gesprekken met de stageaanbieder in op min. 70% van de tijd werken aan het maatschappelijk vraagstuk.

LET OP: Voor (de individuele invulling van) de denktank geldt een ingangsvoorwaarde:

 • Thematische minor: De themacursus moet behaald zijn om aan (de individuele invulling van) de denktank van de betreffende thematische minor te mogen deelnemen.
 • Buitenlandminor: De cursus Study abroad: Academia & Society moet behaald zijn om aan (de individuele invulling van) de Think tank: Study Abroad te mogen deelnemen.

Checklist:

 • Kan ik met mijn beoogde stageplaats alle in de tabel onder Individuele stage genoemde leerdoelen bereiken?

 • Past het maatschappelijke vraagstuk en de daaraan gekoppelde onderzoeksvraag waar ik mee aan de slag ga tijdens mijn stage bij het thema van de minor?

 • Bedraagt de omvang van mijn stage (incl. de afronding) 280 uur?

Kun je deze drie vragen met ‘ja’ beantwoorden, dan voldoet jouw beoogde stageplaats aan de belangrijkste criteria.

Denktank

Individuele stage

Na afloop kun je:

…in groepsverband taken verdelen en constructief samenwerken

…in een maatschappelijke organisatie met collega’s taken verdelen en constructief samenwerken

…een maatschappelijk vraagstuk vertalen in een projectplan voor een onderzoek

…een maatschappelijk vraagstuk vertalen in een projectplan voor een onderzoek

…de resultaten van het onderzoek op een heldere en voor de samenleving relevante manier presenteren

…de resultaten van het onderzoek op een heldere en voor de samenleving relevante manier presenteren

…reflecteren op het groeps- en onderzoeksproces

…reflecteren op het proces van werken in een organisatie en op het onderzoeksproces

Tijdpad

Het is van belang dat je min. 6 werkweken voor de beoogde start bij de examencommissie jouw verzoek indient tot goedkeuring voor de individuele invulling van de denktank. Dat betekent in de praktijk dat voor een individuele invulling in het eerste semester de aanvraag half juli bij de examencommissie moet liggen. Voor een individuele invulling in het tweede semester is dat half december.
Een stappenplan met meer informatie over o.a. het vinden van een stageplek en het aanvraagproces via de examencommissie vind je op de website van Career Service.

Afronding

 1. Projectplan & portfolio (ca. 4800 woorden)
  Net als in de denktank werk je ook bij de individuele invulling in de vorm van een stage aan een complex vraagstuk. Om ervoor te zorgen dat een dergelijk project slaagt, wordt gebruik gemaakt van een projectplan om inzichtelijk te maken uit welke stappen het project bestaat: wat moet wanneer gebeuren?
  Alle onderdelen van het vraagstuk kunnen een deelproject zijn. Zo is de evaluatie van het hele project meestal een afzonderlijk deelproject, maar is literatuurstudie de ene keer een deelproject op zich en een andere keer onderdeel van diverse deelprojecten. Het is bij projectmatig werken van belang dat van ieder deelproject wordt afgesproken wat de doelen ervan zijn, wanneer deze behaald dienen te worden (tijdpad) en wat daarvoor nodig is. Onthoud daarbij dat het projectplan een dynamisch document is, dat tussentijds zal moeten worden bijgesteld en aangepast.
  De documentatie die laat zien dat je een tussenstap hebt gezet of een product/deelproject hebt afgerond bundel je in een portfolio, waar je tijdens je stage aan werkt en wat de basis vormt voor het overleg met de docentbegeleider van de RU.
  Voor zowel het projectplan als voor het tijdpad zijn formats beschikbaar:
 1. Eindproduct
  Uiteindelijk is het de bedoeling dat je met behulp van het projectplan en de deelprojecten tot een antwoord op het maatschappelijke vraagstuk komt en dit op een voor jouw stagebedrijf of -organisatie relevante manier kunt presenteren. Het kan de vorm krijgen van een op literatuurstudie en veldonderzoek gebaseerd voorstel, een advies of een plan van aanpak, maar ook andere vormen zijn mogelijk.

Beoordeling

Omdat bij (de individuele invulling van) de denktank het proces van samenwerking, probleemverkenning en ontwikkeling van een eindproduct minstens even belangrijk is als het resultaat, wordt de stage beoordeeld met een voldaan/niet voldaan. Je krijgt dus geen cijfer.