Zoek in de site...

Programma B1

Beste student,

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan innovatieve oplossingen voor het geven van hybride onderwijs dat deels online en deels op de campus plaats gaat vinden. De werkvormen, het aantal toetsmomenten, de toetsvormen en/of opdrachten kunnen daardoor nog veranderen. Je wordt via Brightspace op de hoogte gehouden indien er zaken gewijzigd worden. De cursusinformatie in de Studiegids geeft een indicatie van wat je kan verwachten bij de cursus.

Indien een student één of meer practica/practicumdagen mist in verband met de corona maatregelen, is het aan de practicumleider te beoordelen of de student het practicum dient in te halen en op welke wijze dit dient te geschieden.
---
Het programma van het eerste jaar bestaat uit een verplicht deel van 48 EC en een vrij deel van 12 EC. De studielast van elke cursus (#EC) staat tussen haakjes aangegeven. Het volledige eerstejaars programma omvat 60 EC. De keuzecursussen die worden aangeboden door Wiskunde staan in onderstaande tabel opgesomd. Het staat je vrij om ook bij andere opleidingen naar interessante cursussen te zoeken.

Met ingang van 2017/18 zijn er een aantal wijzigingen in het programma ingevoerd ten opzichte van eerdere jaren. Ben jij al eerder met deze opleiding begonnen en moet je nog eerstejaars cursussen voltooien, kijk dan naar de overgangsbepalingen.

Heb je vragen of behoefte aan overleg, dan kun je altijd een afspraak maken met je studieadviseur.

Meer informatie over de invulling van de keuzeruimte vind je onder 'Keuzeruimte' op de pagina's over het programma van B2 en B3 en in de minorgids.

Verderop in deze gids staat een korte beschrijving van de vakken. Degenen die beknopte, inleidende informatie wensen over onbekende termen, begrippen of onderwerpen, kunnen zich wenden tot ouderejaars studenten, docenten, of het internet. Een goed encyclopedisch werk op het gebied van de wiskunde is: Encyclopedic Dictionary of Mathematics by the Mathematical Society of Japan. Natuurlijk kun je ook altijd terecht bij je studieadviseur.

Overgang naar het tweede jaar
Als je in het eerste jaar nog niet alle vakken hebt behaald, mag je toch tentamens afleggen van cursussen uit het tweede studiejaar. Overleg met je studieadviseur voor het maken van een passende planning.