Zoek in de site...

Inhoud en eindtermen

Het studieprogramma van de Tweejarige Educatieve Master Aardrijkskunde omvat 120 EC, die gelijkmatig over twee jaar zijn verdeeld. Gedurende de hele opleiding volg je cursussen binnen de Faculteit der Managementwetenschappen en de Radboud Docenten Academie.

Binnen de opleiding volg je de volgende onderwijslijnen:

  • Vakinhoudelijke lijn (27 EC)

Voor de vakinhoudelijke lijn is het mogelijk om een eigen programma samen te stellen uit de bestaande mastervakken van de master Human Geography. Je hebt ruimte voor 3 cursussen in plaats van 1 bij een disciplinaire master Human Geography. Dat betekent dat er mogelijkheden zijn om je te bekwamen over de hele breedte van het aardrijkskundevak en dat je de cursussen uit je vooropleiding kan aanvullen om zo een breed opgeleide geograaf te worden.

  • Pedagogisch-didactische lijn (26 EC)

Cursussen op het terrein van de vakdidactiek van het schoolvak Aardrijkskunde, de algemene didactiek en pedagogiek. Je leert een visie te ontwikkelen op het schoolvak, het wetenschapsgebied en het onderwijs.

  • Onderzoekslijn (29 EC)

Een cursus op het terrein van geesteswetenschappelijke en onderwijskundige (kwalitatieve) onderzoeksmethoden en een geïntegreerde masterscriptie waarin je een vakinhoudelijk scriptieonderzoek combineert met een vakdidactisch onderzoek. Gedurende de vakinhoudelijke cursussen voer je ook historisch onderzoek uit.

  • Praktijklijn (30 EC)

Een tweejarige stage in het voortgezet hoger onderwijs waarbij je je docentkwaliteiten ontplooit en de inzichten uit de vakinhoudelijke en de pedagogisch-didactische colleges naar de praktijk vertaalt.

  • Academische en Professionele Ontwikkeling (8 EC)

Een lijn waarin je samen met je medestudenten en onder begeleiding van de docenten van de opleiding je visie op het docentschap en je ontwikkeling als vakinhoudelijk en didactisch specialist aan een kritisch onderzoek onderwerpt.

Zowel in de vakinhoudelijke lijn als in de pedagogisch-didactische lijn heb je naast een selectie aan verplichte vakken de nodige keuzeruimte, zodat je een eigen accent in de leerstof kunt aanbrengen.

Aardrijkskunde simpel_def

eindtermenmatrix