Zoek in de site...

Over de denktank

afbeelding CMS

De denktank is een cursus waarin je in interdisciplinair samengestelde groepen onder begeleiding van een docent een maatschappelijk vraagstuk, gerelateerd aan het thema van jouw minor, onderzoekt. De opzet is vergelijkbaar met hoe in de maatschappij onderzoek wordt gedaan op projectbasis. In de denktank gebruik je de kennis en vaardigheden die je in je studie en de andere cursussen van de minor hebt opgedaan en breidt deze verder uit door van elkaar te leren tijdens het werken aan het project. Op die manier ontwikkel je de competenties vanuit je eigen discipline voor je professionele toekomst. Die combinatie van onderzoek, reflectie en praktijk is het kernpunt van de denktank. Daarmee is de denktank een andere onderwijsvorm met een ander doel dan het bachelorwerkstuk, dat je in beginsel parallel hieraan schrijft.

Wetenschap en samenleving

De aanleiding en inspiratiebron voor de denktank als onderwijsvorm is de Nationale Wetenschapsagenda. Deze agenda, die is samengesteld op basis van vragen en ideeën uit alle hoeken van de samenleving, is een middel om het wetenschappelijk onderzoek te koppelen aan maatschappelijke vragen. Onderzoeksprojecten die op basis hiervan gefinancierd worden, vinden plaats in consortia waarin universiteiten, hogescholen, maatschappelijke instellingen en bedrijven samenwerken. Onze denktanks vertalen dit concept naar het Letteren-onderwijs.

In eerdere projecten, waar de denktank op voortbouwt, ontwikkelden studenten bijvoorbeeld een op literatuurstudie en veldonderzoek gebaseerd voorstel voor de museumwinkel van het (toen nog geplande) Nationaal Historisch Museum, een advies aan de Provincie Gelderland over het tot stand brengen van betere samenwerking tussen bedrijven uit Duitsland en Gelderland, een plan van aanpak voor fondsenwerving en crowdfunding voor een muziekgezelschap, een advies en plan van aanpak voor het beleid van een krant met betrekking tot comments van lezers onder online-nieuwsartikelen en een advies aan Radboud UMC voor de verbetering van de interne communicatie. Met een dergelijk eindproduct in handen is het straks makkelijker om een werkgever te overtuigen van wat je te bieden hebt.

Ingangsvoorwaarde

Voor de denktank geldt een ingangsvoorwaarde:

 • Thematische minor: De themacursus moet behaald zijn om aan de denktank van de betreffende thematische minor te mogen deelnemen. Daarnaast wordt het ook zeer sterk aanbevolen dat je de cursus Wetenschap en Samenleving gevolgd hebt voordat je aan de denktank deelneemt.
 • Buitenlandminor: De cursus Study abroad: Academia & Society moet behaald zijn om aan de Think tank: Study Abroad te mogen deelnemen.
 • Afhankelijk van de minor die je volgt geldt deze ingangsvoorwaarde ook voor de denktankcursus die in het eerste semester wordt aangeboden (LET-LETMI-DT00).

Denktank eerste semester

Met ingang van 2021-2022 worden er ook in het eerste semester denktanks aangeboden. Wil je in het eerste semester aan een denktank deelnemen en voldoe je aan de ingangsvoorwaarde? Schrijf je dan in voor de cursus Denktank / Think tank (LET-LETMI-DT00).

Toetsing

De denktank wordt beoordeeld met voldaan of niet voldaan aan de hand van een aantal in een portfolio aan te leveren producten. Het proces is belangrijker voor het behalen van de leerdoelen dan het eindproduct. In een project zoals een denktank zullen er zaken misgaan, op persoonlijk, relationeel, procesmatig of inhoudelijk vlak. Dan is het belangrijk dat het team goed met deze uitdagingen omgaat en er lering uit trekt – dat is daarom de kern van de beoordeling van de denktank. Dat laat natuurlijk onverlet dat iedereen ernaar streeft om in goede harmonie een zo mooi mogelijk eindproduct te realiseren.

Rollen

De denktank voer je uit met je medestudenten, maar ook met de docent en de maatschappelijke partner. Hieronder worden de belangrijkste aspecten van ieders bijdrage omschreven.

A. Het team

 • Studenten zijn bereid om met elkaar samen te werken, elkaar te vertrouwen en onderling feedback te geven;
 • studenten maken onderling heldere afspraken en spreken elkaar hierop aan;
 • studenten verdelen onderling rollen en taken en zijn bereid onderlinge conflicten op te lossen;
 • studenten stellen zowel collectieve als individuele doelstellingen op en kunnen hierop worden aangesproken;
 • studenten durven te leren van hun fouten;
 • studenten schrijven een projectplan voor de denktank waarin de doelstellingen, taakverdeling, tussenproducten, te behalen mijlpalen en het tijdpad helder zijn uitgewerkt en passen dit waar nodig gedurende het project aan;
 • voor het onderzoek maken studenten gebruik van de kennis en vaardigheden die zij in hun opleiding hebben opgedaan, aangevuld met nieuwe kennis en vaardigheden;
 • studenten vertalen de maatschappelijke vraag in een wetenschappelijke vraag en bepalen welke onderzoeksmethode(n) nodig is (zijn) om die vraag te beantwoorden, waarbij ze niet alleen teruggrijpen op wat ze al kennen, maar ook nieuwe methodes verkennen;
 • studenten verzamelen primaire bronnen, onderzoeksdata en secundaire literatuur die ze nodig hebben om de vraag te beantwoorden;
 • studenten reflecteren op de wetenschappelijke relevantie van de maatschappelijke vraag en de maatschappelijke relevantie van de wetenschappelijke benadering;
 • studenten onderbouwen hun conclusies op een voor de wetenschap en de maatschappelijke partner overtuigende manier;
 • studenten werken toe naar een eindproduct van voldoende kwaliteit dat de maatschappelijke partner zal helpen om de kwestie aan te pakken en de projectwens te realiseren.

B. De docent

 • De docent functioneert als coach van de studenten en ondersteunt hen bij het groepsproces;
 • de docent helpt de studenten door vragen te stellen inzicht te krijgen in wat hun doelen zijn en wat zij zelf kunnen doen om die doelen te bereiken;
 • de docent stimuleert de studenten te reflecteren op het proces en benadrukt dat dit minstens even belangrijk is als het eindproduct;
 • de docent bewaakt dat de studenten onderscheid maken tussen de procedurele en de inhoudelijke kant van het werk in de denktank;
 • de docent draagt zorg voor een leeromgeving waarin studenten zich vrij voelen om elkaar feedback te geven;
 • de docent houdt gesprekken met het hele team aan het begin, halverwege en aan het einde van het proces; deze gesprekken worden opgenomen in het projectplan;
 • de docent voert met iedere student afzonderlijk aan het begin en aan het einde een ontwikkelgesprek; de student maakt hiervan een verslag;
 • de docent beoordeelt of de denktank succesvol is afgerond aan de hand van een aantal producten en de getoonde commitment van alle teamleden.

C. De maatschappelijke partner

 • De maatschappelijke partner brengt het maatschappelijk vraagstuk en de projectwens in dat de basis vormt voor de denktank;
 • de maatschappelijke partner is beschikbaar voor overleg met en feedback aan de studenten (ca. acht uur in totaal gedurende het project, waaronder kennismaking, bespreken projectplan, tussenrapportage & eindpresentatie);
 • studenten overleggen met de maatschappelijke partner over de vraag en het beoogde eindproduct;
 • studenten communiceren helder en regelmatig met de maatschappelijke partner over de voortgang van het onderzoek en de gemaakte inhoudelijke keuzes;
 • de maatschappelijke partner beoordeelt niet of de denktank succesvol is afgerond (dat doet de docent), maar geeft wel feedback op de inhoud, procedure en communicatie.

Stage?

De denktank is opgezet om op een realistische manier aan het werk te gaan met een maatschappelijke partner, op academisch niveau en met een concreet eindresultaat. Het is in principe ook mogelijk om de denktank een individuele invulling te geven en in te vullen met een individuele stage bij een bedrijf of organisatie die past binnen het thema van de minor. Lees hier meer over deze invulling.

Studenten met onderzoeksinteresse en eventueel ambities richting de Research Master kunnen in overleg met de minorcoördinatoren een project doen binnen het facultaire onderzoek, gerelateerd aan het minorthema. Lees meer over de individuele invulling van de denktank met een onderzoeksstage.

Let op: Als je een individuele invulling overweegt, hou dan rekening met het tijdpad. Het regelen van een individuele invulling kost minimaal 2 tot 3 maanden en vraagt om het indienen van een verzoek bij de examencommissie. Een stappenplan met meer informatie over o.a. het vinden van een stageplek en het aanvraagproces via de examencommissie vind je op de website van Career Service.