Zoek in de site...

Examencommissie Pedagogische wetenschappen

De examencommissie van Pedagogische wetenschappen en Onderwijswetenschappen (PWO) ziet toe op een goede gang van zaken bij tentamens en examens. Daarnaast heeft de examencommissie de taak om de naleving van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) te bewaken.

Samenstelling

De Examencommissie van PWO bestaat uit de volgende personen:

  • prof. dr. Ard Lazonder (voorzitter);
  • dr. Nicole Krol (secretaris);
  • dr. Kim Cordewener (lid);
  • Matthijs Brussen, MSc. (adviserend lid)

Werkterrein

De examencommissie heeft de volgende taken en bevoegdheden:

  • verantwoordelijkheid voor het afnemen van de examens en voor de organisatie en coördinatie van de examens binnen de bovengenoemde opleidingen;
  • het aanwijzen van examinatoren van de tentamens c.q. studieonderdelen van deze opleidingen;
  • het vaststellen van de regels voor de goede gang van zaken bij het onderwijs van de opleidingen en het nemen van maatregelen daartoe;
  • het uitvoeren van alle verdere taken die in het Onderwijs en Examenreglement (OER) van de opleidingen aan deze commissie zijn toevertrouwd, inclusief het beoordelen van aanvragen van studenten.

Een aanvraag indienen?

Studenten kunnen de examencommissie vragen om een uitzondering op de regels van de OER, bijvoorbeeld als wegens bijzondere omstandigheden de pre-master niet binnen twee jaar afgerond kan worden. Voordat je een verzoek aan de examencommissie gaat schrijven, is het verstandig om eerst met je studieadviseur te overleggen. Je studieadviseur kan je adviseren over de mogelijkheden van je verzoek. Daarnaast is het nuttig om kennis te nemen van de inhoud van de OER van je opleiding en de tentamenregeling.

Een verzoek indienen bij de examencommissie gaat altijd via het e-mailadres van de examencommissie: ExamencommissiePWO@ru.nl

De examencommissie vergadert 10 keer per jaar. Als je wilt dat jouw verzoek op een van deze vergaderingen wordt besproken, stuur het dan minimaal 5 werkdagen van tevoren naar ExamencommissiePWO@ru.nl. De voorlopige vergaderdata voor dit studiejaar zijn:

4 oktober 2021

18 november 2021

9 december 2021

27 januari 2022

24 februari 2022

31 maart 2022

28 april 2022

2 juni 2022

4 juli 2022