Examencommissie

De examencommissie is belast met het toezicht op de toepassing van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) en met de organisatie en coördinatie van de examens in de afzonderlijke opleidingen.

Taken

De examencommissie stelt vast of een student voldoet aan de opleidingseisen zoals die zijn vastgelegd in de OER. Ze heeft daartoe o.a. de volgende taken:

 • goedkeuring voor invulling van de vrije ruimte;
 • vaststellen van de uitslag van een tentamen;
 • aanwijzing van examinatoren;
 • vaststellen van de uitslag van het examen;
 • toezicht op de volgorde waarin tentamens worden afgelegd;
 • toekenning van een extra herkansing;
 • toezicht op de geldigheidsduur van behaalde tentamens;
 • verlenen van vrijstelling voor een onderdeel;
 • evaluatie van eindwerkstukken van een opleiding;
 • vaststellen van fraude;
 • sancties opleggen in geval van fraude;
 • het vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen binnen de kaders van de OER om de uitslag van tentamens en examens te beoordelen en vast te stellen.

Voor het aanvragen van goedkeuring, vrijstelling, e.d. kun je een formulier invullen op deze website. Ga hiervoor naar Aanvragen.

De standaardtermijn waarbinnen de examencommissie beslissingen neemt over verzoeken van studenten (vrije ruimte, vrijstellingen, etc.) is een maand. De commissie probeert alle verzoeken zo spoedig mogelijk na ontvangst af te handelen, maar kan niet uitsluiten dat het in sommige gevallen toch een maand duurt. Het is daarom van belang dergelijke verzoeken tijdig in te dienen.

Contact/Vragen

Alle contact met de examencommissie verloopt digitaal.

Stel een vraag aan de examencommissie (Opleiding Filosofie)

Stel een vraag aan de examencommissie (Opleiding Theologie/Religiewetenschappen)

Ben je het ergens niet mee eens?

Wanneer je het niet eens bent met een beslissing van de examencommissie of examinatoren kun je het beste even contact opnemen met de secretaris van de examencommissie via examencommissie-ftr@ru.nl.

Kom je er dan nog niet uit, dan kun je in beroep gaan bij het College van beroep voor examens.

Examencommissie FTR

Examencommissie FTR
Voorzitter Dr. Nicolet Boekhoff-van der Voort
Vicevoorzitter Dr. Antonio Cimino
Algemeen lid Dr. Michael Scherer-Rath
Algemeen lid Dr. Harmen Ghijsen
Ambtelijk secretaris Dhr. Niels van Beers