Feedback, klachten en bezwaar

We doen ons best om uitdagend onderwijs en een prettige studieomgeving te bieden. Toch kan het voorkomen dat je ergens ontevreden over bent of dat je het niet eens bent met een genomen beslissing. Feedback is altijd welkom en daarnaast kun je een klacht indienen of bezwaar maken. Als je te maken krijgt met ongewenst gedrag is het goed om daar (vertrouwelijk) melding van te maken.

De informele weg: feedback geven of een probleem bespreken

Een goede eerste stap is om met de betrokken docent (of andere persoon) in gesprek te gaan. De ervaring leert dat je er dan vaak samen uitkomt. Je kunt daarbij een studieadviseur of medestudent om ondersteuning vragen. Daarnaast kun je voor het geven van feedback gebruikmaken van de verschillende evaluatiemomenten in een studiejaar: de cursus-evaluaties, panelgesprekken en dialoogsessies. Je input daar wordt zeer op prijs gesteld! Let wel: als je te maken hebt met ongewenst gedrag, hoef je dit niet eerst bespreekbaar te maken, maar kun je rechtstreeks contact opnemen met een vertrouwenspersoon.

De formele weg: klacht indienen, bezwaar maken of in beroep gaan

Lukt het echt niet om er samen uit te komen? Dan kun je een klacht indienen, bezwaar maken of in beroep gaan. Een klacht is een uiting van ontevredenheid over een situatie. Een bezwaar of beroep is een protest tegen een formeel besluit, zoals een cijfer of een bindend studieadvies.

Overzicht van aanspreekpunten

Hieronder wordt beschreven waar je voor de meest voorkomende feedback, klachten en bezwaren terecht kunt. Het is altijd mogelijk (maar niet noodzakelijk) om eerst met je studieadviseur te bespreken hoe je het best met je klacht om kunt gaan. De studieadviseur denkt graag met je mee, zal je vraag vertrouwelijk behandelen en kan mogelijk bemiddelen.

1. Ongewenst gedrag, zoals discriminatie, (seksuele) intimidatie, agressie en geweld
2. Beoordeling van een tentamen, werkstuk, stage of scriptie
3. Cursus, werkgroep, hoorcollege, tentamen: inhoud & gang van zaken
4. Opbouw of inhoud van (een deel van) je studie
5. Docent
6. Bindend studieadvies
7. Rooster
8. Tentamens: gang van zaken en organisatie (surveillanten, ruimte, voorzieningen e.d.)
9. Begeleiding bij bachelorwerkstuk of masterscriptie
10. Gang van zaken op de faculteit
11. Inschrijving, uitschrijving of (restitutie) collegegeld
12. Toelating tot de studie
13. Overige klachten

1. Ongewenst gedrag, zoals discriminatie, (seksuele) intimidatie, agressie en geweld

Als je te maken hebt met ongewenst gedrag van medewerkers of medestudenten - zoals discriminatie, (seksuele) intimidatie, agressie en geweld - kun je dit vertrouwelijk bespreken met één van de vertrouwenspersonen. Of (als je dat prettiger vindt) met de studieadviseur. Zij bieden een luisterend oor en kunnen met je meedenken over oplossingen om het ongewenste gedrag te stoppen.

2. Beoordeling van een tentamen, werkstuk, stage of scriptie

Ben je het niet eens met een cijfer dat je kreeg? Probeer er eerst samen uit te komen met de betreffende docent. Als dat niet lukt, kun je - binnen zes weken na bekendmaking van de beoordeling - een (pro forma) beroep indienen bij het College van Beroep voor de Examens. De Examencommissie zal je vervolgens oproepen voor een gesprek tussen beide partijen, om te proberen tot een oplossing (minnelijke schikking) te komen.

3. Cursus, werkgroep, hoorcollege, tentamen: inhoud & gang van zaken

Heeft een cursus of tentamen niet de inhoud die je verwacht had? Of vind je bijvoorbeeld de studielast te hoog? Probeer er eerst samen uit te komen met de betreffende docent. Als dit niet lukt, kun je (alleen of samen met medestudenten) contact opnemen met de opleidingscommissie. Geef je feedback ook bij de evaluatie van de cursus.

4. Opbouw of inhoud van (een deel van) je studie

Mis je een bepaald onderwerp in het programma of is er bijvoorbeeld juist veel overlap? Neem dan (alleen of samen met medestudenten) contact op met de opleidingscommissie. Deze commissie bewaakt de kwaliteit van het onderwijs en er zijn meerdere studenten in vertegenwoordigd.

5. Docent

Heb je problemen met de communicatie- of onderwijsstijl van een docent? Probeer dit bespreekbaar te maken en er samen met de docent uit te komen. Lukt dit niet? Dan kun je (vertrouwelijk) terecht bij de studieadviseur.

6. Bindend studieadvies

Ben je het niet eens met het voorgenomen negatieve studieadvies dat je gekregen hebt? Dan kun je dat - tijdens een hoorzitting eind augustus - toelichten bij de Commissie Studieadvies Eerste Jaar. Als je daarna een definitief negatief studieadvies krijgt en je je daar niet in kunt vinden, stel dan - binnen zes weken nadat het BSA is gegeven - beroep in tegen de beslissing bij het College van Beroep voor de Examens.

7. Rooster

Vinden twee cursussen op hetzelfde moment plaats? Of is een tentamen ongelukkig geroosterd? Neem dan contact op met het STIP van FTR. Als er geen oplossing gevonden kan worden, kun je (alleen of samen met medestudenten) contact opnemen met de studieadviseur.

8. Tentamens: gang van zaken en organisatie (surveillanten, ruimte, voorzieningen e.d.)

Zijn er praktische problemen rondom een tentamen? Neem dan contact op met het STIP van FTR. Als een probleem daar niet opgelost kan worden, maak dan een melding bij de Examencommissie.

9. Begeleiding bij bachelorwerkstuk of masterscriptie

Verloopt de begeleiding bij je bachelorwerkstuk of masterscriptie niet zoals je had verwacht? Bespreek het probleem eerst met de betreffende docent. Als dit geen resultaat oplevert of als je het ongemakkelijk vindt om dit te doen, dan kun je advies vragen aan de studieadviseur.

10. Gang van zaken op de faculteit

Zijn er te weinig studieruimtes beschikbaar? Word je niet goed op de hoogte gehouden? Of zijn de ICT-faciliteiten onvoldoende? De leden van de FSR (Facultaire Studentenraad) horen het graag, zodat ze het bespreekbaar kunnen maken bij het bestuur van de faculteit.

11. Inschrijving, uitschrijving of (restitutie) collegegeld

Ben je het niet eens met een beslissing rondom je in-/uitschrijving aan de Radboud Universiteit, je collegegeld of financiële ondersteuning? Bespreek je probleem eerst met de medewerkers van de Centrale Studentenbalie. Kom je er niet uit? Dien dan een bezwaarschrift in bij het College van Bestuur. Wacht niet te lang en maak bezwaar binnen de geldende bezwaartermijn.

12. Toelating tot de studie

Ben je het niet eens met een besluit over toelating tot je studie? Neem dan contact op met de Toelatingscommissie. Als je er samen niet uitkomt, kun je - binnen zes weken na bekendmaking van het besluit - een (pro forma) beroep indienen. Je vindt de instructies daarvoor in het bericht met het toelatingsbesluit.

13. Overige klachten

Kom je er op basis van bovenstaande informatie niet uit? Is je probleem niet naar tevredenheid opgelost? Of staat je klacht er niet bij? Neem dan contact op met de studieadviseur voor advies. Of dien een formele klacht in bij het Centraal Klachtenloket van de Radboud Universiteit. Meer informatie over je rechten en plichten als student, vind je in het Studentenstatuut.