Zoek in de site...

Studiebegeleiding

De studieadviseur

Studenten die een persoonlijk gesprek met de studieadviseur willen, kunnen via deze link volgende link een afspraak inplannen: RU FMW Studieadviseurs / study advisors (office365.com).

De studieadviseur kan informatie geven over:

  • inhoud en vormgeving van de studie,
  • studiefinanciering, bv. bij onderbreken of staken van de studie,
  • andere studiemogelijkheden, als studenten willen veranderen van opleiding,
  • aanvullende studiemogelijkheden, bijvoorbeeld het vrij keuzeonderdeel.

De studieadviseur kan adviseren over:

  • studieaanpak, zowel qua planning als methodiek,
  • examenregelingen: bijvoorbeeld het aanpassen van een toetsplanning aan individuele omstandigheden,
  • aanpassingen aan het programma in het geval van bijzondere omstandigheden (handicap, ziekte e.d.).

De studieadviseur kan hulp bieden of doorverwijzen bij:

  • studieproblemen veroorzaakt door allerlei verschillende oorzaken (thuissituatie, motivatiecrisis, tijdgebrek),
  • problemen als gevolg van de studie, zoals twijfels over de geschiktheid voor de studie, slechte resultaten, overbelasting,
  • kritiek op het onderwijsprogramma, examenregelingen, docenten, de organisatie e.d.

In dat verband onderhoudt de studieadviseur nauwe contacten met docenten, de studentendecanen en studentenpsychologen.

Verder kan de studieadviseur vragen en verzoeken aan de examencommissie in het vooroverleg met de examencommissie toelichten. Ook kan de studieadviseur toelichting geven over individuele omstandigheden in de vergadering van de commissie die het studieadvies einde eerste jaar vaststelt.

Soms zal de studieadviseur studenten uitnodigen voor een gesprek. Dit is bijvoorbeeld het geval bij eerstejaarsstudenten, met name wanneer er sprake is van vertraging in de studievoortgang. Ook ouderejaars zullen door de studieadviseur worden uitgenodigd wanneer de resultaten hiertoe aanleiding lijken te geven en de studieaanpak wellicht individueel moet worden bijgesteld.

Bereikbaarheid studieadviseur

Studenten die een persoonlijk gesprek met een studieadviseur willen, kunnen een afspraak maken via de volgende link: RU FMW Studieadviseurs / study advisors (office365.com)

E-mail Studieadviseur: studieadviseurBMW@radboudumc.nl

Overige begeleiding:

De Radboud Universiteit heeft een Afdeling Studentenbegeleiding, waarbij diverse cursussen en workshops studievaardigheid en cursussen ten behoeve van persoonlijke ontwikkeling gevolgd kunnen worden. Ook zijn er studentpsychologen in dienst en kun je deelnemen aan een studiekeuze- en loopbaantraject. Je kunt hieraan op eigen initiatief deelnemen. Ook de studieadviseur verwijst in bepaalde gevallen studenten naar de Afdeling Studentenbegeleiding. Meer informatie is te vinden in hoofdstuk 8 en 9 en op de website van de Radboud Universiteit (ru/studenten).

Studenten die door bijzondere omstandigheden studievertraging hebben opgelopen en als gevolg daarvan in de problemen komen met hun studiefinanciering kunnen in aanmerking komen voor financiële ondersteuning. Voorwaarde voor ondersteuning is dat de student de omstandigheid binnen 3 maanden meldt bij de Dienst Studentenzaken en de studieadviseur. Het is daarom verstandig om een afspraak te maken met de studieadviseur zodra persoonlijke omstandigheden het studeren belemmeren. Raadpleeg verder de website van de Radboud Universiteit (ru/studenten) over deze voorziening.

Extra faciliteiten

Studenten kunnen op grond van een specifieke hulpvraag of functionele beperking (zoals dyslexie, een (chronische) ziekte, AD(H)D, autisme, lichamelijke functiebeperking) voorzieningen nodig hebben om succesvol te kunnen studeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan extra tentamentijd. Om deze voorzieningen te regelen, zijn er twee stappen nodig. Zie ook: Studeren met een functiebeperking | Radboud Universiteit (ru.nl)

Let op: ben je een aankomende student en heb je bij je aanmelding in Studielink aangegeven dat je op grond van dyslexie voorzieningen nodig hebt? Dan ontvang je nog een uitnodiging voor de groepsbijeenkomsten 'studeren met dyslexie' in augustus 2022.

Benodigde stappen om voorzieningen te regelen

Stap 1: Maak eerst een afspraak bij de studentendecaan en neem bijvoorbeeld de verklaring van je diagnose mee. De studentendecaan geeft naar aanleiding van de afspraak advies over welke voorzieningen jij nodig hebt en legt deze vast in een begeleidingsovereenkomst. In OSIRIS kun je deze begeleidingsovereenkomst raadplegen.

Stap 2: Maak daarna een afspraak bij je studieadviseur of maak gebruik van het inloopspreekuur. Met je studieadviseur bespreek je de begeleidingsovereenkomst met de geadviseerde voorzieningen. De studieadviseur legt deze voorzieningen voor aan de examencommissie; deze commissie beslist uiteindelijk over toekenning van de voorzieningen. Soms kan de studieadviseur namens de examencommissie ook direct voorzieningen toekennen. Na toekenning heb je dus recht op de voorzieningen.

Stap 3: Jaarlijks (juni/juli) wordt op initiatief van student de begeleidingsovereenkomst geëvalueerd en indien nodig aangepast en worden de voorzieningen zo nodig verlengd.