Zoek in de site...

Wat te doen bij problemen in het onderwijs?

Wat te doen bij problemen in het onderwijs? Soms kun je niet voorkomen dat er problemen ontstaan. Deze problemen kunnen heel divers van aard zijn, van een e-mailaccount dat niet werkt tot het niet eens zijn met een tentamencijfer of studievoortgangproblematiek. Als er zich ondanks alle inspanningen van iedereen toch problemen voordoen is het belangrijk dat je weet waar je met je problemen terecht kunt.

T-StIP als serviceverlenend loket voor studenten Bij T-StIP kun je terecht voor allerhande praktische problemen, zoals problemen met Brightspace of je postbus, maar ook voor inschrijven van examens, met problemen die roosters en roosterwijzigingen betreffen, problemen met stage-indelingen, inschrijving en inzage van tentamens etc. Mochten de medewerkers van T-StIP je niet verder kunnen helpen, dan zullen ze je verwijzen naar degene bij wie je wel met je problemen terecht kunt.

De studieadviseur Als je niet meer verder kunt met je vragen en individuele problematiek ervaart wat betreft studievoortgang of -faciliteiten is de studieadviseur de aangewezen persoon om voor de student als vraagbaak te fungeren. Ook als je niet weet hoe je om moet gaan met problemen in de onderwijsorganisatie kan de studieadviseur je helpen bij het vinden van de goede weg door je op de juiste manier te verwijzen en je te helpen om problemen op te lossen.

Onderwijsgerelateerde problemen Problemen betreffende inhoud en uitvoering van onderwijs horen in eerste instantie thuis bij de betreffende docent en eventueel blokcoördinator (in deze volgorde). Lukt het niet om tot een oplossing te komen, dan kan, afhankelijk van de aard van het probleem, gezocht worden naar een oplossing in overleg met de leidinggevende van de blokcoördinator of met de opleidingsdirecteur. Als je niet goed weet bij wie je het beste te rade kunt gaan, dan kun je overleggen met de studieadviseur. Ook de jaarvertegenwoordiging (JVT) kan een rol spelen in het oppakken van problemen met betrekking tot het onderwijs.

Studievertraging Studenten die door bijzondere omstandigheden studievertraging hebben opgelopen en als gevolg daarvan in de problemen komen met hun studiefinanciering, kunnen in aanmerking komen voor financiële ondersteuning. Voorwaarde voor ondersteuning is dat de student, via de studieadviseur, de omstandigheid binnen 3 maanden meldt bij de Dienst Studentenzaken van de RU. Het is daarom verstandig om een afspraak te maken met de studieadviseur zodra persoonlijke omstandigheden het studeren belemmeren.

Onderwijscommissie TFV In de onderwijscommissie van de TFV kunnen niet-persoonsgebonden problemen besproken worden. Studenten uit alle belangrijke, aan het onderwijs gerelateerde commissies binnen de opleiding Tandheelkunde hebben zitting in de TFV-onderwijscommissie.

Als een probleem toch niet opgelost lijkt te kunnen worden Als een probleem niet oplosbaar lijkt te zijn en er een conflictsituatie dreigt te ontstaan, ondanks bemiddelingspogingen en de inspanning van alle betrokkenen, kan de student overwegen een klacht in te dienen. Het hangt van de aard van het probleem/de klacht af, hoe en waar de klacht ingediend kan worden. De studieadviseur is op de hoogte van de bestaande klacht-, bezwaar- en beroepsprocedures.