Zoek in de site...

Taken van blokcoördinator tandheelkunde

Onderstaande beschrijvingen zijn van toepassing op de cursuscoördinatoren van B2 tot en met M3. De nieuwe bachelor, waarvan B1 start in 2022-2023, kent een iets andere organisatiestructuur waarin gewerkt wordt met leerlijncoördinatoren, leerlijncommissies en kwartaal- of semesterverantwoordelijken. Zodra ook deze taakbeschrijvingen gereed zijn, zullen ze in de studiegids worden opgenomen.

Algemeen

De cursuscoördinator:

 • Coördineert en bewaakt de inhoudelijke samenhang binnen de cursus.
 • Is samen met de andere docenten, in samenspraak met betrokken leeropdrachthouder(s) en opleidingsdirecteur, verantwoordelijk voor het onderwijs in de cursus.
 • Is voorzitter van de blok- of cursuscommissie en - bij voorkeur - examinator van de cursus.
 • Overlegt met bepaalde regelmaat met de overige blokcommissieleden, de docenten, de plaatsvervangend coördinator van de cursus en de lijncoördinator.
 • Ziet toe op de voorbereiding en uitvoering van het onderwijs door de in de cursus participerende docenten en ziet er op toe dat de onderwijskundige richtlijnen van het curriculum in de cursus worden aangehouden (minimum aantal hoorcolleges, voornamelijk werkgroeponderwijs etc.).
 • Is verantwoordelijk voor organisatie van de cursus en levert op tijd door het OMTT of Examencommissie gevraagde gegevens aan, zoals de jaarlijkse urenverdeling (onderwijsmiddelenverdeelmodel), cursushandleidingen, studiegidsteksten of gebruikte literatuur. Houdt zich hierbij aan de jaarplanning voor cursuscoördinatoren (bijlage).
 • Overlegt met bepaalde regelmaat met de jaarvertegenwoordiging.
 • Is verantwoordelijk voor een correcte navolging van de evaluatieprocedure en legt hierover verantwoording af aan het OMTT. Hiertoe behoren met nadruk de volgende activiteiten:
  • Indien cursusevaluatie digitaal wordt afgenomen: evaluatievragen actualiseren in overleg met betreffende medewerker van de Radboudumc Health Academy (RHA, T-StIP)
  • Studenten motiveren om de evaluatie na afloop van de cursus in te vullen.
 • Uitkomsten van de cursusevaluatie verwerken in onderwijs en toetsing voor het komende studiejaar (actiepunten).
 • Draagt zorg voor het bepalen van de eindcijfers van de studenten voor de cursus [1].
 • Draagt bij afwezigheid de taken over aan de waarnemend coördinator.


Organisatie en roostering

 • Is verantwoordelijk voor het opstellen van de cursushandleiding volgens richtlijnen OMTT (verdeelt zelfstudieopdrachten onder mededocenten en ziet toe op eenheid van het format e.d.).
 • Ziet er op toe dat de cursushandleiding op tijd beschikbaar is voor studenten en OMTT.
 • Is in samenspraak met de medewerkers van de RHA en overige docenten verantwoordelijk voor roostering van de cursus.
 • Is verantwoordelijk voor samenstelling van de literatuurlijst van de cursus. Hierbij geldt de kernboekenlijst als uitgangspunt. Voorstellen tot wijziging moeten ter goedkeuring worden voorgelegd aan het OMTT.
 • Is verantwoordelijk voor een correcte uitvoering van het beleid inzake copyright. Zie hiervoor deze linkvanaf de tweede alinea"Toelichting copyrights en Readermeldformulieren").
 • Is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de studiegidsteksten. Wijzigingen moeten na verzoek op tijd worden doorgegeven aan de studiegidscoördinator van de RHA.
 • Gebruikt de door de roostermakers (RHA) gemaakte groepsindeling of maakt zelf in overleg met RHA-medewerker(s) een groepsindeling.
 • Is als enige docent bevoegd om uitsluitend na overleg met de roostermakers (RHA) gedurende de cursus eventuele roosterwijzigingen door te voeren en zorgt voor duidelijke communicatie naar studenten en docenten (Brightspace-announcement en/of per e-mail).


Toets en herhalingstoets

 • Stelt volgens de richtlijnen van het OMTT en in samenwerking met de overige docenten de toets samen (maximale tijdsduur 2 uur) en stuurt deze naar  Postbus Tentamen Tandheelkunde(thk@radboudumc.nl), minimaal vier weken voor aanvang van de toets (RHA-medewerker verzorgt druk en toetsafname). Zie voor uitzonderingen op deze termijn, de procedure toetsen op de H-schijf (alleen voor docenten).
 • Vraagt desgewenst advies over toetsing bij de Toetsservice van de RHA.
 • Is verantwoordelijk voor een tijdige uitslag van de toets (volgens de normen van de OER).
 • Voor een goed verloop van het opstellen en corrigeren van de toets verifieert de coördinator de medewerking van de overige docenten ruim voor afname van de toets.
 • Is verantwoordelijk voor een goed verloop van de inzage (volgens de normen van de OER en de Regels & Richtlijnen bij tentamens en examens).

Practicum (indien van toepassing)

 • Gebruikt de door RHA gemaakte plaatsindeling. Indien niet aanwezig: maakt zelf in overleg met RHA-medewerker plaatsindeling.
 • Houdt een aanwezigheidsregistratie bij.
 • Heeft met bepaalde regelmaat overleg met de CPA (indien patiënten bij het practicum zijn betrokken) en met het baliebeheer.
 • Heeft met enige regelmaat overleg met de infectiepreventieconsulente.
 • Neemt zelf actief deel aan het onderwijs.


Bij overdracht aan nieuwe coördinator

 • De leeropdrachthouder stelt een kandidaat voor aan het OMTT.
 • Zodra overeenstemming is bereikt vindt officiële aankondiging van de nieuwe coördinator plaats.
 • Indien mogelijk wordt de nieuwe coördinator ingewerkt door zijn/haar voorganger.
 • De nieuwe coördinator ontvangt via het OMTT een officiële aanstellingsbrief met bijbehorend informatiepakket.
 • Indien de cursuscoördinator tevens examinator is ontvangt hij/zij ook van de Examencommissie een aanstellingsbrief.
 • Indien nodig of gewenst wordt begeleiding geboden.


Evaluatie functioneren coördinator

 • De cursuscoördinator is verantwoording verschuldigd aan de opleidingsdirecteur. Opleidingsdirecteur en OMTT controleren het functioneren van de coördinator.
 • Bij problemen/niet goed functioneren: opleidingsdirecteur en/of OMTT spreken de coördinator hierop aan.
 • Bij voortduring problemen: de leidinggevende heeft de controle d.m.v. jaargesprekken.
 • Indien de kwaliteit van de toetsen niet voldoende is: verwijzen naar de Toetsservice van de RHA voor advies.Bijlage - Jaarplanning voor cursuscoördinatoren / examinatoren Tandheelkunde

Deze tabel scrollt horizontaal

Tijdstip / termijn / periode

Actie

Bijzonderheden

Bij aanvang studiejaar of (indien cursus later in het jaar begint) uiterlijk twee weken vóór aanvang cursus

-   Cursushandleiding gereed voor studenten -   Cursushandleiding digitaal verzenden aan secretaris OMTT en stafsecretariaat THK

Omdat de meeste blokboeken alleen nog digitaal verschijnen is het noodzakelijk dat het OMTT een digitale kopie ontvangt om op de hoogte te blijven.

Ongeveer 1 maand voor de tentamen of (indien de cursus geen afsluitende toets kent) 1 maand voor de cursusevaluatie

-   Eventueel extra vragen aanleveren voor evaluatie bij RHA medewerker -   Studenten motiveren om de evaluatie in te vullen

Cursuscoördinator ontvangt een verzoek van RHA hiervoor.

Na afname cursusevaluatie: nauwkeurige naleving evaluatieprocedure, gereed na ca. vier weken

-  Bespreken resultaten met blokcommissie / docenten - Panelgesprek met jaarvertegenwoordiging -  Schriftelijke reactie op evaluatie & panelgesprek naar OMTT -  Na terugkoppeling door OMTT eventuele actiepunten oppakken en uitvoeren

De meeste cursussen worden direct na de toets geëvalueerd. Het is dus mogelijk om het overleg met docenten en jaarvertegenwoordigers ruim van tevoren te plannen, zodat alles op tijd gereed is.

Ongeveer 1 maand voor het tentamen

Tentamen en hertentamen gereed, inclusief modelantwoorden en beoordelingscriteria

Na afloop tentamen

-   Uitslagen beschikbaar binnen maximaal 15 werkdagen en minimaal 10 werkdagen vóór het hertentamen (volgens OER) -   Gegevens z.s.m. doorgeven aan RHA voor registratie in OSIRIS -   Organisatie van de inzage (volgens OER)

In de OER staat o.m. dat studenten tijdens de inzage kennis kunnen nemen van vragen en opdrachten van de betreffende toets, alsmede van de normen aan de hand waarvan de beoordeling heeft plaatsgevonden.

Jaarlijks in februari - maart

Binnen de gestelde termijn aanleveren urenverdeling van de betreffende blokken  t.b.v. onderwijsmiddelenverdeelmodel

RHA Finance stuurt verzoek

Jaarlijks in maart - april

Binnen de gestelde termijn aanleveren omtrent te gebruiken literatuur voor komende studiejaar (t.b.v. kernboekenlijst), plus eventuele voorstellen tot wijziging

Secretaris OMTT stuurt verzoek

Jaarlijks in maart - april

Binnen de gestelde termijn aanleveren correcte teksten voor studiegids voor komende studiejaar

Postbus Studiegids (RHA) coördineert en stuurt verzoeken om input aan te leveren

Jaarlijks in april - mei

Tijdig aanleveren detailroosters en eventueel andere gegevens t.b.v. de indeling van studenten voor het 1e semester komend studiejaar

Onderwijscoördinatie (RHA) stuurt verzoek

Jaarlijks in november - december

Tijdig aanleveren detailroosters en eventueel andere gegevens t.b.v. de indeling van studenten voor het 2e semester lopend studiejaar

Onderwijscoördinatie (RHA) stuurt verzoek

[1] Alleen als de cursuscoördinator tevens examinator is. Indien dit niet het geval is, dan is de examinator hiervoor verantwoordelijk.