Zoek in de site...

Leerlijnen

Het studieprogramma van de Tweejarige Educatieve Masters omvat 120 EC, die gelijkmatig over twee jaar zijn verdeeld. Gedurende de hele opleiding volg je cursussen binnen de faculteit  van je schoolvak en de Radboud Docenten Academie.

De opleiding kent vijf leerlijnen:

  • Vakinhoudelijke lijn: Cursussen op het terrein van jouw schoolvak met aandacht voor thematische verdieping, aangevuld met een keuzepakket uit het masteraanbod van de faculteit van jouw schoolvak.
  • Pedagogisch-didactische lijn: cursussen op het terrein van de didactiek van jouw schoolvak, de algemene didactiek, klassenmanagement, adolescentiepsychologie en de professionele docentontwikkeling. Je leert een visie te ontwikkelen op je schoolvak, wetenschapsgebied en onderwijs.
  • Onderzoekslijn: onderwijs op het terrein van geesteswetenschappelijke en onderwijskundige onderzoeksmethoden en een geïntegreerde masterscriptie waarin je onderzoek doet naar een voor jou interessant onderwerp waarbij je je inzicht in de relatie tussen wetenschappelijk vakinhoudelijk onderzoek aan de ene kant, en de vakdidactiek en/of de educatieve praktijk aan de andere kant laat zien.
  • Praktijklijn: Een tweejarige stage in het voortgezet hoger onderwijs waarbij je je docentkwaliteiten ontplooit en de inzichten uit de vakinhoudelijke en de pedagogisch-didactische colleges naar de praktijk vertaalt.
  • Academische en Professionele Ontwikkeling: Gedurende de Tweejarige Educatieve Master ontwikkel je je zowel vakinhoudelijk en wetenschapsmethodologisch, en vakdidactisch, algemeen-didactisch en pedagogisch. Daarnaast ben je binnen en buiten de stage bezig met je professionele ontwikkeling als academisch leraar. De leerlijn Academische en Professionele Ontwikkeling heeft als doel om al deze ontwikkelgebieden bij elkaar te brengen door aandacht te schenken aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling die je gedurende de master doorloopt.

Waarom de leerlijnen?

Je volgt gedurende de twee jaar steeds onderwijs op de universiteit (zowel vakinhoudelijk als methodologisch, vakdidactisch en pedagogisch-didactisch) en je loopt twee jaar stage. Dit maakt het mogelijk om kennis toe te passen in de onderwijspraktijk en om tegelijkertijd ervaringen uit diezelfde onderwijspraktijk te koppelen aan de theorie die in de opleiding wordt aangeboden. De opleiding bestaat uit verschillende lijnen (zie onderstaande figuur).
Deze leerlijnen zijn ontwikkeld om inzicht te krijgen hoe je opleiding is opgebouwd en je te ondersteunen in je leerproces. Het combineren van alle lijnen van de opleiding doet een beroep op je eigen regie en professionaliteit, en je moet daarbij zelf om begeleiding kunnen vragen.