Zoek in de site...

Vrijstellingen

Iedere student die meent te kunnen aantonen dat hij/ zij/ hen een bepaald onderdeel van de studie al in voldoende mate beheerst, kan een zogeheten vrijstelling aanvragen (zie OER). Vrijstellingen voor theoretische programmaonderdelen worden alleen verleend op basis van gelijkwaardige onderdelen afgelegd aan een andere universiteit. Voor vaardigheidsonderdelen kan vrijstelling verleend worden op grond van een hbo-opleiding of werkervaring.

Aanvragen vrijstellingen

De procedure voor het aanvragen van individuele vrijstelling is als volgt:

  • De student dient tijdig een aanvraag voor vrijstelling in bij de Examencommissie. Dit kan per mail via ExamencommissiePWO@ru.nl. Met ‘tijdig’ wordt bedoeld: vóór aanvang van het programmaonderdeel waarvoor vrijstelling wordt gevraagd (zie OER).
  • De student moet diens aanvraag onderbouwen met bewijzen van elders gevolgd universitair onderwijs, zoals certificaten en beschrijvingen uit de studiegids. Hierbij dienen de leerdoelen van het programmaonderdeel waarvoor vrijstelling wordt gevraagd als uitgangspunt; de student moet per leerdoel aangeven op welke wijze de benodigde kennis en vaardigheden reeds zijn behaald en waaruit dat blijkt, met specifieke verwijzingen naar het bijgevoegde bewijsmateriaal. Gebruik voor de aanvraag het volgende vrijstellingenformulier (docx, 29 kB).
  • De Examencommissie raadpleegt de examinator van het onderdeel waarvoor vrijstelling wordt gevraagd en neemt diens oordeel mee in de besluitvorming.
  • De Examencommissie stuurt de student bericht over het al dan niet toekennen van de vrijstelling. Bij een voldoende getailleerd verzoek gebeurt dit in de regel enkele dagen na de vergadering waarin het besluit is genomen. De wachttijd bedraagt in dat geval circa vijf weken na indienen van het verzoek.