Zoek in de site...

Examencommissie

De Examencommissie is verantwoordelijk voor de toetsing binnen de bachelor- en masteropleidingen Pedagogische Wetenschappen, Onderwijswetenschappen,  Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs en de master Curriculumontwikkeling voor Primair Onderwijs.

Samenstelling
De Examencommissie PWO bestaat uit de volgende personen:

  • prof. dr. Ard Lazonder (voorzitter);
  • dr. Nicole Krol (secretaris);
  • dr. Kim Cordewener (lid);
  • Matthijs Brussen, MSc. (adviserend lid)

De commissie is te bereiken via het volgende mailadres: ExamencommissiePWO@ru.nl

Werkterrein
De examencommissie heeft de volgende taken en bevoegdheden:

  • verantwoordelijkheid voor het afnemen van de examens en voor de organisatie en coördinatie van de examens binnen de bovengenoemde opleidingen;
  • het aanwijzen van examinatoren van de tentamens c.q. studieonderdelen van deze opleidingen;
  • het vaststellen van de regels voor de goede gang van zaken bij het onderwijs van de opleidingen en het nemen van maatregelen daartoe;
  • het uitvoeren van alle verdere taken die in het Onderwijs en Examenreglement (OER) van de opleidingen aan deze commissie zijn toevertrouwd, inclusief het beoordelen van aanvragen van studenten.

Een aanvraag indienen?
Studenten kunnen de examencommissie vragen om een uitzondering op de regels van de OER. Voordat je een verzoek aan de examencommissie gaat schrijven, is het verstandig om eerst met één van de studieadviseurs te overleggen. Zij adviseren je over de mogelijkheden van je verzoek. Daarnaast is het nuttig om kennis te nemen van de inhoud van de OER en de tentamenregeling van je opleiding.

De examencommissie vergadert 10 keer per jaar. Als je wil dat jouw verzoek op een van deze vergaderingen wordt besproken, stuur het dan minimaal 5 werkdagen van tevoren naar ExamencommissiePWO@ru.nl. De vergaderdata voor dit studiejaar zijn:

oktober 2022
november 2022
december 2022
januari 2023
februari 2023
maart 2023
april 2023
juni 2023
juli 2023