Zoek in de site...

Programma op hoofdlijnen

Leerkrachten die in het bezit zijn van een lesbevoegdheid voor het basisonderwijs en een WO-bachelor of premaster, kunnen zich in de master Curriculumontwikkeling voor Primair Onderwijs (CoPO)verdiepen en bekwamen in curriculumontwikkeling. In deze nieuwe opleiding lerenstudenten op een wetenschappelijke basis tewerken vanuit een geëxpliciteerde curriculumtheorie en een bijpassend ontwerpkader. Ze kunnen daarbij met kennis van onderwijspsychologie, onderwijspedagogiek en onderwijssociologie weloverwogen keuzes maken over welke delen van het curriculum om verbetering of vernieuwing vragen en over de manier waarop die het best kan worden vormgegeven.

De opleiding hanteert een visie op leren die is gebaseerd op inzichten uit theoretisch en empirisch wetenschappelijk onderzoek en op de voortdurende reflectie op het eigen handelen en de daarbij geldende normatief-ethische principes. Daarbij horen vragen als: Wat is het doel van onderwijs? Wanneer is onderwijs goed? Hoe staan eigen normen en waarden in relatie tot die van de school? Wat betekent een goede samenwerking of relatie met collega’s, ouders en maatschappelijke partners?

In de opleiding verwerven studenten kennis en vaardigheden die hen in staat stellen om op mesoniveau een wetenschappelijk verantwoorde analyse te maken van een thema binnen het curriculum op de school waar zij werkzaam zijn, aanpassingen voor te stellen die tot verbetering van het onderwijs leiden, deze aanpassingen te implementeren en de effecten ervan te evalueren. Een curriculumontwikkeling kan bijvoorbeeld betrekking hebben op het (her)ontwerp van de leerlijn rekenen, het vormgeven van burgerschapsonderwijs, het schoolbreed implementeren van een gedragsprotocol, de oriëntatie op en selectie van nieuwe lesmethodes, het ontwikkelen van een gezamenlijke werkwijze voor sociaalemotionele en morele vorming of de implementatie van technologie in het onderwijs.

Het verbeteren van het curriculum op basis van een wetenschappelijk fundament is de kern van deze master. De opleiding heeft tot doel om leerkrachten op te leiden die kunnen onderzoeken wat er binnen het huidige curriculum beter kan en die vervolgens ook in staat zijn om de daarvoor noodzakelijke wijzigingen in het curriculum door te voeren.

Arbeidsmarktperspectief

Na het behalen van een masterdiploma Curriculumontwikkeling voor Primair Onderwijs kun je denken aan beroepen als:

  • Expertleraar
  • Kwaliteitscoördinator school
  • Stafmedewerker onderwijsstichting
  • Schoolleider (uiteindelijk)
  • Curriculumontwikkelaar (bv. SLO)
  • Onderwijsadviseur