Zoek in de site...

Informatie over Onderwijs- en ExamenRegeling

Onderwijs- en Examenregeling
In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) zijn belangrijke afspraken terug te vinden voor een goed verloop van het onderwijs en van de toetsing. Hierin vind je de rechten en plichten van de student en van de opleiding inzake belangrijke kwesties als tentamen- en examenprocedures, doorstroomregelingen, vrijstellingen, judicia etc. In de Regels en Richtlijnen van de examencommissie (R&R) zijn regels vastgelegd voor een juist verloop van tentamens en bachelor- en masterexamens. De opleiding gaat ervan uit dat je als student op de hoogte bent van de OER en de R&R. Voor vragen hierover kun je terecht bij je opleidingscommissie.

Toetsbeleid
De opleiding heeft de richtlijnen voor toetsing en beoordeling beschreven in het toetsbeleid (pdf, 677 kB). Het toetsbeleid vormt het uitgangspunt voor veel bepalingen in de OER. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan het toetsbeleid.

Studentenstatuut
Jaarlijks stelt het College van Bestuur van de RU het Studentenstatuut vast. In het Studentenstatuut wordt omschreven welke rechten en verplichtingen studenten van onze universiteit hebben. Specifiek is in het Studentenstatuut een beschrijving opgenomen van de rechtsbescherming van studenten.