Zoek in de site...

Inleiding Forensische Pedagogiek

In de maatschappij zien we soms sporen van geweld waarin jeugdigen gevoelloos en kil anderen leed aan doen. Ook zien we slachtoffers die jaren later nog kunnen kampen met traumatisch letsel.

De problematiek van dit soort jeugdigen is dermate ernstig en de risico’s zijn dermate hoog dat justitieel moet worden ingegrepen of een dreiging tot justitieel ingrijpen aanwezig is en de hulpverlening in een gedwongen kader plaatsvindt dan wel start.

Doelgroepen die onder de aandacht komen in deze afstudeerrichting zijn hinderen die al op zeer jonge leeftijd wegens gedragsproblemen uit huis moeten worden geplaatst; kinderen die ongevoelig lijken voor autoriteit en moeilijk of niet te corrigeren zijn; jeugdigen die gevoelloos anderen pijnigen; kinderen en jeugdigen die zich langzamerhand steeds meer op crimineel vlak begeven en uiteindelijk in de gevangenis eindigen.

Wie zijn dit soort kinderen; waar in de ontwikkeling is het misgegaan dat ze zo geworden zijn; of zijn ze zo geboren? Dit soort vragen worden behandeld in de afstudeerrichting Forensische (ortho)pedagogiek. In deze afstudeerrichting leren studenten ernstige en complexe gedragsstoornissen en opvoedsituaties te signaleren en te behandelen. In deze afstudeerichting wordt het ontstaan en het voortbestaan van complexe gedragsproblemen van kinderen, jongeren en jongvolwassenen (0-25 jaar) bestudeerd en in het bijzonder de opvoeding en gezinsproblemen die met gedragsproblemen samenhangen.

Er wordt in deze afstudeerrichting intensief samengewerkt met JeugdzorgPLUS-instellingen, waardoor geleerd zal worden om zeer complexe gedragsproblematiek te duiden vanuit een brede en toegepaste kennis van verschillende werkvelden, uitgaande van het theoretisch referentiekader van het bio-psychosociaal model. Hierbij wordt uitgegaan van de What Works-principes en het Risk, Needs en Responsivity (RNR)-model om zodoende tot een effectieve interventie te komen. Door de sterke connectie met de klinische praktijk zal het leren van een wetenschappelijk kritische blik gecombineerd worden met praktische vaardigheden in de relatie tussen opvoeden en gedrag. Als forensisch (ortho)pedagoog leer je een belangrijke rol te spelen in het voorkomen en behandelen van ernstige en complexe gedragsproblemen. Tijdens je stage leer je cliënten te begeleiden of te behandelen waarbij je reflecteert op eigen ervaringen vanuit de praktijk in relatie tot de wetenschappelijke kennis en theorie.

Na het afronden van deze afstudeerrichting heb je specifieke kennis op het gebied van externaliserende stoornissen, ernstige en complexe gedragsproblemen, en het werken in het kader van drang en dwang. De afstudeerrichting bereidt voor op het werken als forensisch orthopedagoog binnen diverse instanties van jeugdhulp, waarbij de focus ligt op het signaleren en begeleiden/behandelen van complexe gedragsproblemen, die gepaard gaan met een verhoogd risico en (dreigend) ontspoorde of onhanteerbare opvoedsituaties die ingrijpen van buitenaf forceert. Als forensisch (ortho)pedagoog kun je bijvoorbeeld komen te werken binnen jeugdzorgPLUS, psychiatrie, scholen, de Raad van de kinderbescherming, politie/recherche, justitiële jeugdsetting en TBS.