Zoek in de site...

OMT-2

 • Het Onderwijs Management Team 2 (OMT-2) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderwijsprogramma geneeskunde. De taken en bevoegdheden van het OMT-2 zijn de volgende:

  • het vaststellen van de onderwijsprogramma's per cursusjaar in de klinische fase en toezicht uitoefenen op de thema-inhoudelijke invulling/bijstelling van de onderwijsblokken/stages, afzonderlijk en in samenhang
  • het indienen van een benoemingsvoorstel aan Raad van Bestuur voor benoeming van de afzonderlijke coördinatoren voor de klinische stages, het centraal onderwijs en de episodes
  • het zorg dragen voor de planning en logistiek van de coassistentschappen en het systeem van toetsen en beoordelen
  • Toezicht houden op de actualiteit van de digitale episodeboeken in samenspraak met de coördinatoren
  • het zorg dragen voor voldoende stageplaatsen voor coassistenten in de verschillende disciplines
  • het, ten behoeve van de Raad van Bestuur, voorbereiden van affiliatiecontracten en zorg dragen voor de uitvoering
  • het onderhouden van contact met de onderwijscoördinatoren van de affiliatie-instellingen
  • het ontwikkelen en onderhouden van het systeem van kwaliteitszorg voor het onderwijs in de coassistentschappen en, indien nodig, het nemen van initiatieven voor kwaliteitsverbeteringen
  • het zorg dragen voor de evaluatieprocedures
  • het bewaken van de vakinhoudelijke en didactische kwaliteit van de onderwijsuitvoering en de begeleiding van coassistenten
  • het coördineren en operationeel aansturen van de dagelijkse onderwijsuitvoering, de onderwijsondersteuning en het beheer van de benodigde onderwijsinfrastructuur
  • het voeren van overleg met de opleidingscommissie en examencommissie geneeskunde inzake operationele aangelegenheden betreffende onderwijs en examens in de klinische fase
  • het geven van advies aan de Raad van Bestuur betreffende aangelegenheden op het gebied van onderwijs in de klinische fase.
  • Het OMT-2 bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een aantal docentleden, de coördinator affiliaties, een aantal studentleden, een studieadviseur en een aantal bijzondere docentleden die de periferie of specifieke onderdelen van de master vertegenwoordigen. Het is mogelijk om contact op te nemen met de studentleden via rha@radboudumc.nl