Zoek in de site...

Overige regelingen

Werktijden Arbeids- en rusttijden zijn op de website te vinden Regelingen - Voor studenten Geneeskunde - Radboudumc.

Toetsregeling Elke episode in de master geneeskunde heeft een eigen toetsregeling. Deze is te vinden op de Brightspace site van elke episode.

Landelijke richtlijnen positie coassistenten Onder auspiciën van het Disciplineoverlegorgaan Medische Wetenschappen (DMW) is met het Landelijk Overleg Coassistenten (LOCA) een regeling ontwikkeld waarin de positie van de coassistenten is vastgelegd. Deze regeling is bedoeld ter bescherming van de coassistent en ter uniformering van regels die, deels op grond van wettelijke bepalingen, lokaal per faculteit worden opgesteld. Van groot belang is dat taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. De volledige tekst is o.m. te vinden op de website van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU).

De Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG) De Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG) is van groot belang voor de beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg. In deze wet zijn bepalingen opgenomen over onder andere registratie en titelbescherming, specialistentitels en het tuchtrecht. De Wet BIG beoogt enerzijds aan de patiënt de keuze te laten tot welke hulpverlener deze zich wil wenden, en anderzijds de patiënt zoveel mogelijk te beschermen tegen onzorgvuldig handelende beroepsbeoefenaren. Het gaat daarbij om mogelijkheden die zowel van tevoren (opleidingseisen, registratie, voorbehouden handelingen) als achteraf (tuchtrecht, strafrecht) voor de patiënt van belang kunnen zijn. Kwaliteitsbewaking is het achterliggende doel van de Wet BIG. Voor veel beroepen in de gezondheidszorg geldt de wettelijke BIG-registratie als voorwaarde voor het voeren van de titel. Wil men in een bepaalde hoedanigheid worden geregistreerd dan dient men aan de wettelijk vastgestelde opleidingseisen te voldoen. De website van het BIG-register is: bigregister.

De Wet op de Geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)Deze wet regelt de relatie tussen patiënt en zorgverlener, w.o. artsen, verpleegkundigen, orthopedagogen, psychologen, verloskundigen, fysiotherapeuten, logopedisten enzovoorts. Wanneer een patiënt de hulp van een zorgverlener inroept ontstaat tussen beiden een geneeskundige behandelingsovereenkomst. De WGBO is dwingend recht, d.w.z. dat zorgverleners of zorgverlenende instanties en patiënten onderling geen afspraken kunnen maken die in strijd zijn met de WGBO. De volledige wettekst is te vinden via: wetten

Raamplan van de artsopleiding Sinds 1 december 1997 moet ieder die het beroep van arts wil uitoefenen geregistreerd staan. Degenen die een universitaire opleiding geneeskunde gevolgd hebben die voldoet aan de eisen van de Wet BIG kunnen zich laten opnemen in het register. Deze eisen staan in verband met de eindtermen voor de artsopleiding. De meest recente versie van het Raamplan is versie 2020. Raadpleeg onderwijsinformatie/raamplan, voor het volledige rapport.

Inspectie Gezondheidszorg: VWS brochure Seksuele intimidatie door hulpverleners De relatie tussen een hulpverlener en hulpvrager is in vele opzichten bijzonder. In de gezondheidszorg kenmerkt deze relatie zich dikwijls door enerzijds de kwetsbaarheid van de hulpvrager en anderzijds de deskundigheid van de hulpverlener van wie verwacht wordt dat hij genezing of verlichting van het lijden biedt. Binnen een dergelijke relatie is sprake van een bepaalde afhankelijkheid. Bovendien zal de hulpvrager de emoties die gepaard gaan met de diagnose en/of behandeling in veel gevallen ook aan de hulpverlener meedelen en tonen. De hulpverlener zal zich te allen tijde bewust moeten zijn van zijn positie binnen de hulpverleningsrelatie en dient zich te onthouden van gedrag dat de grenzen van die relatie overschrijdt. Het verbod op grensoverschrijdend gedrag, dat al werd verwoord door Hippocrates, is in vele gedragscodes van beroepen op het terrein van de gezondheidszorg vastgelegd. In 1998 is een brochure gepubliceerd met richtlijnen ter voorkoming van seksuele intimidatie door hulpverleners. Op regelingen master, is een link naar de tekst van deze brochure opgenomen.

Tegemoetkoming reiskosten Deze regeling voorziet in een compensatie van de reiskosten in de weekenden en de zomerperiode. De regeling met toelichting staat uitgebreid beschreven op Regelingen Master.

CAO reiskostenregeling Binnen de Radboudumc CAO is er een ‘reiskostenregeling voor stagiaires en coassistenten’. Voor meer informatie kijk op deze link. Deze vergoeding staat los van de regeling hierboven beschreven.

CAO vergoeding academische ziekenhuizen Vanaf 1 januari 2019 heeft een coassistent recht op een vergoeding bij een coschap in een academisch ziekenhuis. Voor meer informatie kijk op deze link

CAO vergoeding perifere ziekenhuizen In de perifere ziekenhuizen bestaat er ook een vergoeding voor coschappen. Informeer hiervoor bij het ziekenhuis.