Zoek in de site...

Systematiek van de interne kwaliteitszorg

Gedurende het hele studiejaar worden alle stages en blokken uit de klinische fase beoordeeld op de onderwijskundige kwaliteit via een evaluatiecyclus. Onder verantwoordelijkheid van het OMT-2 worden de hierna genoemde activiteiten uitgevoerd.

Enquête onder coassistenten

Studenten krijgen over het onderwijs en de coschappen in de klinische fase een digitale vragenlijst voorgelegd. Het doel hiervan is om een beeld te krijgen van de ervaringen van studenten met het genoten onderwijs. De lijst heeft de functie van een "grove zeef". Meer verfijning van de evaluatie vindt plaats tijdens de evaluatie van de episode coördinator met de cogroep, het overleg tussen de coördinator en het OMT-2, en de besprekingen binnen de onderwijscommissie op basis van de analyses van de onderwijsresultaten.

Evaluatie episode met coassistenten

Aan het eind van elke episode evalueert de episode coördinator de episode met de cogroep tijdens een gesprek. De episode coördinator past waar nodig zaken aan op basis van deze gesprekken. De verschillende episodes van de master geneeskunde worden daarnaast eens per jaar geëvalueerd met de episode coördinator en het OMT-2 naar aanleiding van de bovengenoemde verslagen, de enquête resultaten en een agenda die door het OMT-2 wordt voorbesproken.

De stage coördinator bespreekt alle evaluatiegegevens binnen zijn of haar commissie. Hierin zitten opleiders resp. docenten die betrokken zijn bij de voorbereiding en uitvoering van het onderwijs.

Afrondende bespreking OMT2

De resultaten van het gesprek met de episodecoördinator worden in het OMT-2 besproken en vastgelegd in een eindverslag met hierin de aandachtspunten ter verbetering van de episode. Dit eindverslag wordt aangeboden aan de episodecoördinator en eveneens aan de opleidingscommissie Geneeskunde.

Externe kwaliteitszorg

De procedure die in de vorige paragraaf is beschreven valt onder de interne kwaliteitszorg. Daarnaast vindt eens per 6 jaar een externe kwaliteitscontrole plaats. Nadat de faculteit een zogenaamde zelfstudie in de vorm van een schriftelijke rapportage heeft gemaakt, bezoekt een landelijke visitatiecommissie van deskundigen het Radboudumc om een oordeel uit te spreken over de kwaliteit van de opleiding geneeskunde. Bij de visitatie in 2012 werd de masterfase van het Radboudumc uitgeroepen tot 'best practice' vanwege het sandwichmodel van voorbereidend en afsluitend onderwijs met daartussen het coschap.