Zoek in de site...

Onderwijslijn Algemene Didactiek

In de onderwijslijn ‘Algemene Didactiek’ maak je kennis met pedagogisch-didactische uitgangspunten en inzichten die de individuele schoolvakken overstijgen. Aan de hand van deze kennisbasis kun je je onderwijservaringen steeds beter interpreteren, en daarmee steeds effectiever leren handelen in de praktijk. Ook ontwikkel je, geïnformeerd door deze kennisbasis, geleidelijk aan een eigen visie op goed onderwijs. Op basis van deze geïnformeerde visie bepaal je ook meer en meer jouw eigen positie bij het samenwerken aan onderwijs met collega’s en in je school.

Het programma van Algemene Didactiek is thematisch opgebouwd aan de hand van de ICALT[1]  systematiek van observeerbare pedagogisch-didactische docentvaardigheden, die oplopen in moeilijkheidsgraad:

  1. Veilig en stimulerend leerklimaat
  2. Efficiënte lesorganisatie
  3. Duidelijke en gestructureerde instructie
  4. Intensieve en activerende les
  5. Leerstrategieën aanleren
  6. Afstemmen op verschillen

Het programma van Algemene Didactiek 1 vindt plaats in het eerste semester, hierin staan de eerste vier van deze thema’s centraal. Dit zijn de basisvaardigheden van het docentschap. Het programma van Algemene Didactiek 2 vindt plaats in het tweede semester. Hierin ligt de nadruk op thema’s 5 en 6. Deze thema’s hebben betrekking op meer complexe docentvaardigheden. In toenemende mate vragen scholen om leraren die over deze docentvaardigheden beschikken. Je maakt hier in de opleiding een start mee zodat je hier na de opleiding verder op kunt voortbouwen.

Het onderwijs in het eerste deel van opleiding is er op gericht dat je een verantwoorde start kunt maken met je leerlingen en voldoende kennis hebt om te kunnen duiden wat er in jouw klassen en met jezelf gebeurt. Je gaat daarbij steeds meer aan de slag in je eigen lessen met het toepassen en  uitproberen van de aangeboden principes, en het reflecteren op de resultaten daarvan. Zo werk je aan doorvertaling in je denken en handelen. In het eerste semester voer je hiertoe leeractiviteiten uit zoals een videotraining gericht op je optreden in de klas, het onderzoeken van leergedrag en leeruitkomsten van leerlingen in je eigen lessen, en het samen ontwerpen van lessen.

Het onderwijs in het tweede deel van de opleiding is erop gericht dat je voorbereid bent om jezelf door te ontwikkelen na de opleiding en ook een actieve bijdrage te leveren aan kennisontwikkeling in het beroep. Je combineert de theoretische verdieping met een keuzeproject dat je deels voorbereidt tijdens de werkcolleges en dat je uitvoert in je eigen lessen (individueel of in groepsverband, al naar gelang waar jij aan toe bent). De resultaten ervan deel je tijdens een postermarkt met ‘pitches’. Dit dient tevens als oefening voor presentaties op teamdagen op school of leraar-conferenties. Tevens worden er in het tweede semester een aantal verdiepingsthema’s verzorgd binnen de onderwijslijn Algemene Didactiek. Je maakt hieruit een keuze voor 1 thema waarin jij je wilt verdiepen.

De inzichten en de voor jou betekenisvolle leerervaringen die je tijdens de colleges en leeractiviteiten van Algemene Didactiek opdoet, kun je omzetten in producten waarmee je in de tentamens Zelfevaluatie 1 en 2 en het bijbehorende portfolio laat zien hoe je reflecteert op je onderwijs en hoe je aan je ontwikkeling hebt gewerkt.

Kijk hier voor cursusbeschrijvingen van de cursus Algemene Didactiek 1 en 2, en van het verdiepingsthema.

[1] Uit onderzoek naar observeerbare effectieve docentvaardigheden. Zie o.a. Grift, W.J.C.M. (2010) Ontwikkeling in de beroepsvaardigheden van leraren. RUG. http://www.rug.nl/education/lerarenopleiding/onderwijs/oratie-van-de-grift.pdf