Regels, procedures, commissies

Aanwezigheid en afmelden

We gaan er vanuit dat je bij alle colleges op de Radboud Docenten Academie aanwezig bent.

Mocht je onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn op een opleidingsdag, bijvoorbeeld door ziekte, dan meld je dat bij de opleiders waarvan je een college mist. Het kan zijn dat je dan een vervangende opdracht krijgt.

Wat betreft de aanwezigheid op je stageschool, ook daar verwachten we van je dat je, verdeeld over dinsdag, woensdag en donderdag, 2.5 dag aanwezig bent. Hierover maak je afspraken met je begeleiders, ook over wat te doen bij eventuele afwezigheid.

Wees je bewust van het professionele belang van aanwezigheid (op tijd komen, tijdig afmelden bij ziekte, e.d.).

Regels voor tussentijds stoppen

Als je tussentijds wenst te stoppen met de Educatieve Minor/Module, dien je dat per email kenbaar te maken aan de studieadviseur via studieadviseur@docentenacademie.ru.nl. De studieadviseur nodigt je dan uit voor een afsluitend gesprek.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het in kennis stellen van de stageschool en een correcte afhandeling van de stageverplichtingen.

Examencommissie

De Radboud Docenten Academie kent een gezamenlijke Toelatings- en Examencommissie (kortweg examencommissie). De examencommissie houdt toezicht op de toepassing van de onderwijs- en examenregeling (OER).

De belangrijkste taken en bevoegdheden van de examencommissie zijn:

  • Beoordelen of studenten kunnen worden toegelaten tot de opleiding op basis van de vastgelegde criteria
  • Verlenen van vrijstelling(en) aan het begin van of tijdens de opleiding
  • Toestaan van een extra herkansing
  • Aanwijzen van examinatoren voor het afnemen en vaststellen van de uitslag van tentamens
  • Bewaken van de kwaliteit en de uitvoering van de beoordelingen
  • Beoordelen van de examenaanvragen
  • Ondertekenen en uitreiken van de verleende getuigschriften

Kijk hier voor meer informatie over de examencommissie en de samenstelling.

Opleidingscommissie

De opleidingscommissie (OLC) denkt actief mee over de kwaliteit van het onderwijs in de eenjarige Educatieve Master en de Educatieve Minor/Module. De commissie bestaat uit een viertal opleiders en een evenredig aantal studentleden. Er wordt gewerkt vanuit de visie: "samen maken we goed onderwijs". De OLC geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie van de Radboud Docenten Academie over alle mogelijke facetten van het onderwijs. Voorbeelden daarvan zijn welzijn van studenten, werkdruk, kwaliteit van toetsing en communicatie. Hiervoor dienen de halfjaarlijkse studentevaluaties, gesprekken met studenten en het onderwijs- en examenreglement als belangrijke bronnen. Ook denkt de OLC mee over actuele ontwikkelingen en grootschalige veranderingen binnen het curriculum. Tenslotte organiseert de OLC jaarlijks ook informele bijeenkomsten als een borrel, inloopspreekuur of studentlunch.

Kwaliteitszorg

De ambitie van de Radboud Docenten Academie is leraren op te leiden tot ondernemende professionals die, naast een gedegen kennis van het schoolvak, beschikken over een open en kritische houding. Deze kritische houding heeft de Radboud Docenten Academie ook ten opzichte van zichzelf en de kwaliteit van haar onderwijs: vanzelfsprekend speelt daarbij kwaliteitszorg een belangrijke rol. De medewerkers Kwaliteitszorg van de Radboud Docenten Academie stimuleren, in nauw contact met de Examencommissie en met de Opleidingscommissie, een klimaat voor de continue verbetering en vernieuwing van het onderwijs. Door middel van o.a. gesprekken, bijeenkomsten, (digitale) evaluaties en enquêtes wordt feedback van studenten en medewerkers verzameld en vervolgens omgezet in concrete verbeteracties.