Toelichting op de opleidingsdoelen

Behalen van je bevoegdheid

De Educatieve Minor/Module leidt je op tot docent voor het voortgezet onderwijs. Je ontwikkelt je in de verschillende rollen die een docent heeft: vakdidactisch specialist, pedagoog en professional. Aan het einde van de opleiding voldoe je aan de wettelijke bekwaamheidseisen. Je haalt een beperkte tweedegraads lesbevoegdheid, waarmee je les mag geven op het vmbo en in de onderbouw van havo en vwo.

Beheersen van de kernpraktijken

In de opleiding staan zeven kernpraktijken centraal; herkenbare beroepshandelingen die horen bij de rollen van de docent. Als vakdidactisch specialist ontwerp je effectief onderwijs, begeleid je het leerproces en toets je of je leerlingen voldoende hebben geleerd. Als pedagoog creëer je een positief leef- en leerklimaat. Je bouwt een band op met de klas en met individuele leerlingen en stimuleert hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Als professional ben je ook buiten je lessen actief in de schoolorganisatie en draag je bij aan de maatschappelijke opdracht van het onderwijs.

Ontwikkelen van jezelf en bijdragen aan wetenschap en onderwijs

De Radboud Docenten Academie leidt je op tot een academische docent. Tijdens de opleiding vertaal je de vakinhoudelijke expertise uit je bachelor en master naar het onderwijs. Daarbij leer je niet alleen wát je allemaal doet als docent, maar je besteedt ook veel aandacht aan hóe je dat doet. Je leert regie nemen over je eigen leerproces, onderzoekend handelen door wetenschap en praktijk te verbinden, en je leert een eigen visie ontwikkelen op onderwijs. Samen met de kernpraktijken vormen deze academische denk- en werkwijzen de tien opleidingsdoelen.

Opleidingsdoelen

De tien opleidingsdoelen vormen de leidraad in je ontwikkeling als docent. Ze komen herkenbaar terug in het onderwijs, want in iedere cursus staan een aantal van deze opleidingsdoelen centraal. Bij je ontwikkeling word je begeleid door opleiders en begeleiders op de universiteit en in de (opleidings)school. Zij geven je feedback en beoordelen van tijd tot tijd je niveau. Zo heb je voor alle opleidingsdoelen voortdurend je ontwikkeling in beeld.

opleidingsdoelen

Toelichting op de opleidingsdoelen

Vakdidactisch specialist

  1. Ontwerpen van de leeromgeving. Je ontwerpt (vak)didactisch consistente onderwijsactiviteiten met samenhangende leerdoelen, leeractiviteiten en evaluatievormen op basis van wetenschappelijke kennis, een analyse van leersituaties, het leren van leerlingen, en een eigen visie op het schoolvak.
  2. Begeleiden van het leerproces. Je begeleidt effectieve leerprocessen door leerlingen te instrueren, betrekken en activeren op basis van wetenschappelijke kennis, een analyse van de leerbehoefte van leerlingen en een eigen visie op onderwijs.
  3. Evalueren van de leeropbrengst. Je handelt formatief, maakt de leeropbrengst zichtbaar, formuleert gerichte vervolgacties en ontwerpt summatieve toets­vormen om de leeropbrengst periodiek te evalueren, op basis van wetenschappelijke kennis, een analyse van leer­situaties en het leren van leerlingen, en een eigen visie op toetsen.

Pedagoog

  1. Leiden van groepen. Je leidt en begeleidt de groep en creëert een positief leef- en leerklimaat op basis van wetenschappelijke kennis, een analyse van de onderwijspraktijk en een eigen visie op de pedagogische benadering van groepen en individuele leerlingen.
  2. Contact maken met adolescenten. Je gaat een pedagogische relatie aan met groepen en individuele leerlingen en bevordert hun sociaal-emotionele ontwikkeling op basis van wetenschappelijke kennis, een analyse van de onderwijs­praktijk en een eigen visie op de persoonsvorming van leerlingen.

Professional

  1. Functioneren in de schoolorganisatie. Je participeert in de school en werkt samen met collega’s en ouders vanuit een verkenning en analyse van de school als organisatie en een ontluikende identiteit als onderwijsprofessional.
  2. Bijdragen aan de maatschappelijke opdracht. Je ontwikkelt een visie op de maatschappelijke opdracht van het onderwijs en relateert die aan de gang van zaken in de school en aan je eigen handelen in de onderwijspraktijk, nu en in de nabije toekomst.

Academische denk- en werkwijzen

  1. Regie nemen. Je stuurt je leerproces en professionele identiteitsontwikkeling door nieuwe ervaringen en nieuwe kennis te zoeken, feedback te vragen en stil te staan bij jezelf als persoon-in-ontwikkeling.
  2. Onderzoekend handelen. Je vertaalt wetenschappelijke inzichten naar de praktijk. Andersom verzamel, analyseer en toets je inzichten uit de praktijk aan de wetenschap.
  3. Visie ontwikkelen. Je handelt als docent vanuit een onderbouwde persoonlijke visie op het schoolvak, het onderwijs en het beroep.