Zoek in de site...

Commissie Bindend Studieadvies

Een aparte plaats en functie in de onderwijsorganisatie wordt vervuld door de Commissie Studieadvies Tandheelkunde. Voor 1 maart van het lopende studiejaar ontvangen alle eerstejaarsstudenten van de commissie een zogenaamd voorlopig studieadvies. Voor 1 september ontvangen alle eerstejaarsstudenten een definitief studieadvies. Dit advies is bindend, dat wil zeggen dat als een student niet voldaan heeft aan de norm, de opleiding wordt beëindigd en de student gedurende 3 jaar niet opnieuw mag starten met de opleiding Tandheelkunde. De norm is 42 EC én de volgende onderdelen/deeltoetsen dienen met goed gevolg te zijn afgelegd: 

MED-B1APPV1 - POS (Persoonlijke Ontwikkeling Startende Professional)

MED-B1APPV2 - POS (Persoonlijke Ontwikkeling Startende Professional)

Indien een student van mening is dat het advies ten onrechte is gegeven, kan hij/zij vragen om gehoord te worden. Deze hoorzitting vindt 20 augustus 2024 plaats. Tegen een eventueel negatief advies kan de student in beroep gaan bij het College van Beroep voor de Examens (Cobex). Tot de uitspraak van de Cobex moet de student in staat gesteld worden om onderwijs te volgen.

De commissie baseert haar advies op behaalde studieresultaten en op persoonlijke omstandigheden die van invloed zijn geweest op die resultaten. In overleg met de student kan de studieadviseur toelichting geven in de vergadering van de Commissie Studieadvies Tandheelkunde over eventuele individuele omstandigheden van de student. De studieadviezen, zowel het voorlopige als het definitieve advies zijn beargumenteerd en het is altijd mogelijk dat in een persoonlijk gesprek een nadere toelichting op het advies wordt gegeven. Een negatief Bindend Studieadvies heeft een dwingend karakter en altijd zal in een toelichtend gesprek met de studieadviseur verwezen worden naar alternatieve opleidingen en/of naar voorzieningen van de Radboud Universiteit die hiertoe begeleiding bieden.

Samenstelling commissie BSA Tandheelkunde:

Voorzitter: dr. C.M.  Kreulen

Vice voorzitter: Prof.dr. M.F. Timmerman

Secretaris: C. Knibbeler

Lid: dr. M.D. Damyanov

Lid: vacature

Adviseur: drs. E.H.M. Borgesius, studieadviseur

bsa