Zoek in de site...

Examencommissie

De examencommissie tandheelkunde is conform art. 7.12 van de WHW belast met o.a. de organisatie en coördinatie van de tentamens, alsmede met de besluitvorming over en verstrekking van de diploma's. Tenslotte ziet de examencommissie toe op de toepassing van de Onderwijs- en Examenregeling (OER). In de meeste situaties is het wenselijk dat er eerst overleg plaatsvindt met de betreffende cursuscoördinator. Ook kan er overleg plaatsvinden met de studieadviseur. De examencommissie kan in haar besluitvorming de studieadviseur raadplegen.

Brieven aan de examencommissie kunnen via e-mail ingediend worden: examencommissie.thk@radboudumc.nl of schriftelijk bij:
Radboudumc Examencommissie Tandheelkunde
t.a.v. Mw. C Knibbeler, secretaris.
Huispost 309
Postbus 9101
6500 HB Nijmegen

De student ontvangt binnen 6 weken schriftelijk antwoord van de examencommissie. Kan de student zich hierin niet vinden dan is het mogelijk om een beroep in te stellen bij het College van Beroep van de Examens. Dit kan door binnen 6 weken na de uitslag van een tentamen/besluit van de examencommissie een gemotiveerd beroepschrift in te dienen bij:

College van Beroep voor de Examens
Postbus 9102
6500 HC Nijmegen
of digitaal via het klachtenloket.

De examencommissie Tandheelkunde is als volgt samengesteld:

Samenstelling

Voorzitter

Prof. dr. M.F. Timmerman

Vice-voorzitter

dr. C. M. Kreulen

Leden

dr. H. von den Hoff

drs. M. van Maaswaal

drs. R. van der Horst

dr. F. Korsten (extern lid)

S. Mechelse MSc.

Secretaris

C. Knibbeler

Adviseur

studieadviseur Tandheelkunde