Zoek in de site...

Studiebegeleiding

Voor persoonlijke begeleiding en advisering met betrekking tot de studie Tandheelkunde kun je terecht bij de studieadviseur. De studieadviseur bij de opleiding Tandheelkunde is mw. Nienke Stoffer.

Afspraken voor een gesprek kunnen gemaakt worden via Studenten Informatiepunt (StIP) - Studenten Informatiepunt (STiP) of per e-mail: studieadviseurtandheelkunde@radboudumc.nl

De studieadviseur is de spil van de studentenbegeleiding. Zij is de eerste aanspreekpersoon voor studenten die informatie en advies willen over de inhoud, opzet en planning van de opleiding. Daarnaast is zij degene die de feitelijke studievoortgangsbewaking uitvoert en is zij aanspreekpunt voor studenten wanneer zij problemen bij de studie ondervinden. Door haar rol als centraal aanspreekpunt is de studieadviseur bij uitstek in de gelegenheid signalen te geven aan het onderwijsmanagement over opzet en organisatie van het onderwijs en eventueel veel voorkomende knelpunten en problemen daarbij.

Voor eerstejaarsstudenten heeft de studieadviseur een belangrijke rol bij de totstandkoming van het voorlopige en definitieve eerstejaarsstudieadvies en de communicatie daarover met de student en de commissie Bindend Studie Advies (BSA); alsmede het geven van begeleidingsadviezen bij een twijfel- of negatief studieadvies. Voor recidiverende eerstejaars- en ouderejaarsstudenten is een systematische monitoring van de studievoortgang en het oproepen van studenten met (aanzienlijke) vertraging een belangrijke taak van de studieadviseur.

De studieadviseur kan een bemiddelende rol spelen bij eventuele conflicten met docenten. Ook kan de studieadviseur in overleg met betrokkenen een uitzondering op de in de OER vastgestelde regels bepleiten bij de Examencommissie wanneer bijzondere omstandigheden van de studenten daartoe aanleiding geven.

Wanneer problemen van studenten meer student- dan opleidingsgebonden zijn en deze een uitgebreidere begeleiding vergen, kan de student worden doorverwezen naar begeleiding door de (centrale) Dienst Studentenzaken van de Radboud Universiteit. Denk bijvoorbeeld aan: studentendecanen, studentpsychologen, studietrainers, studie- en loopbaanadviseur en studentenpastores. Soms wordt verwezen naar externe begeleiders (psychologen, GGZ, verslavingszorg etc).

Gesprekken met de studieadviseur zijn strikt vertrouwelijk.

Extra faciliteiten voor studenten

Studenten kunnen op grond van een specifieke hulpvraag of functionele beperking (zoals dyslexie, een (chronische) ziekte, AD(H)D, depressie, autisme, lichamelijke functiebeperking) voorzieningen nodig hebben om succesvol te kunnen studeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan extra tentamentijd. Om deze voorzieningen te regelen, zijn er twee stappen nodig. Zie ook: https://www.ru.nl/studenten/tijdens-studie/begeleiding-advies/studeren-functiebeperking/

Let op: ben je een aankomende student en heb je bij je aanmelding in Studielink aangegeven dat je op grond van dyslexie voorzieningen nodig hebt? Dan ontvang je nog een uitnodiging voor de groepsbijeenkomsten 'studeren met dyslexie'.

Benodigde stappen om voorzieningen te regelen

Stap 1: Maak eerst een afspraak bij de studentendecaan en neem bijvoorbeeld de verklaring van je diagnose mee. De studentendecaan geeft naar aanleiding van de afspraak advies over welke voorzieningen jij nodig hebt en legt deze vast in een begeleidingsovereenkomst. In Osiris kun je deze begeleidingsovereenkomst raadplegen.

Stap 2: Maak daarna een afspraak bij je studieadviseur of maak gebruik van het inloopspreekuur. Met je studieadviseur bespreek je de begeleidingsovereenkomst met de geadviseerde voorzieningen. De studieadviseur legt deze voorzieningen voor aan de examencommissie; deze commissie beslist uiteindelijk over toekenning van de voorzieningen. Soms kan de studieadviseur namens de examencommissie ook direct voorzieningen toekennen. Na toekenning heb je dus recht op de voorzieningen.

Stap 3: Jaarlijks (juni/juli) wordt op initiatief van student de begeleidingsovereenkomst geëvalueerd en indien nodig aangepast en worden de voorzieningen zo nodig verlengd.