Zoek in de site...

Toelichting op de blokomschrijvingen

In de studiegids wordt de leerstof van alle cursussen volgens een vast patroon beschreven. Per cursus wordt de OSIRIS-code aangegeven, alsmede de "nickname" (verkorte naam van de cursus), het cursusjaar, de studieomvang in studiepunten, de cursuscoördinator en de plaatsvervangend cursuscoördinator.
De cursus is verder beschreven op basis van de volgende onderdelen:

Globale inhoud De inhoud van de cursus wordt hier aangegeven aan de hand van enkele trefwoorden. Deze staan in nauw verband met de hoofddoelstellingen en de Onderwijsvorm en studiebelasting van de cursus.

Hoofddoelstellingen De hoofddoelstellingen geven in grote lijnen de te realiseren leerdoelen van de cursus aan. Achter elke hoofddoelstelling is middels een letterverwijzing de relatie gelegd met de trefwoorden zoals die zijn genoemd onder "Globale inhoud". In de cursushandleidingen worden de hoofddoelstellingen verder uitgewerkt in deeldoelstellingen en leerdoelen.

Raamplancompetenties Aangegeven worden die competenties uit het Raamplan Tandheelkunde 2008 (versie 2020 voor de nieuwe bachelor), die in de cursus vooral verder ontwikkeld worden.

Leertraject / werkvormen/ contacturen In tabelvorm wordt een globaal overzicht gegeven van de gebruikte onderwijsleervormen met de daarbij behorende studiebelasting.

Literatuur De literatuurbronnen die nodig zijn voor bestudering in de cursus staan hier beschreven. Evenals de tabel waarin onderwijsvormen en studiebelasting zijn opgenomen, is de hier opgenomen literatuurlijst van globale aard. De exact te bestuderen literatuur staat aangegeven in de cursushandleiding.

Toetsing De wijze van toetsing wordt hier beknopt weergegeven. In de toetsregeling is een meer uitgebreide toelichting opgenomen.